Logo  Description automatically generated with medium confidence

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo nR. 1p-118-(1.3 E.) „DĖL sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 1P-174-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimo taisykles, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1P-118-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jo dalims) eksploatuoti (toliau – Sutikimas), išdavimo ir atsisakymo jį išduoti tvarką.“.

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Asmeniui pateikus prašymą perleisti valstybinės žemės sklypo (jo dalies) nuomos teisę, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo patikrina, ar kartu su prašymu pateikti visi šių Taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai, sutikrina asmens pateiktus duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos juridinio asmens įregistravimą (jeigu Sutikimą pageidauja gauti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo), arba su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo įregistravimą ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį (jeigu Sutikimą pageidauja gauti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą), taip pat su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, patvirtinančiais statinių ir įrenginių, esančių valstybinės žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą.

Jeigu prašyme nurodyti ne visi reikiami duomenys arba pateikti ne visi Taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys nustato 15 darbo dienų terminą, skaičiuojamą nuo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio rašto gavimo dienos, dokumentams pateikti ir apie tai raštu praneša asmeniui. Jeigu per nustatytą laiką reikiami duomenys ir dokumentai nepateikiami, prašymas nenagrinėjamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas asmeniui.“

3. Pakeičiu 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, prieš išduodamas Sutikimą turi:“.

4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Nustačius, kad asmuo pateikė visus Taisyklių 4 punkte nurodytus dokumentus ir reikalingus duomenis, per 30 darbo dienų nuo gauto prašymo įvertinimo vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos atliekamų faktinių duomenų patikrinimų vietoje tvarkos aprašu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-475 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos atliekamų faktinių duomenų patikrinimų vietoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi būti atliekamas faktinių duomenų patikrinimas vietoje, siekiant nustatyti, ar valstybinės žemės sklype (jo dalyje) esantys statiniai ir (ar) įrenginiai yra tinkami naudoti ir yra naudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų tiesioginę paskirtį. Kitos paskirties žemės sklypų faktinių duomenų patikrinimas vietoje atliekamas vadovaujantis Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“, reikalavimais.

Jeigu atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje nustatoma, kad esantys statiniai ir (ar) įrenginiai nenaudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų tiesioginę paskirtį ar jų faktinė būklė galbūt neatitinka Nekilnojamojo turto registre nurodytos informacijos, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 5 darbo dienas kreipiasi į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta statinio naudojimo priežiūrą atliekančią instituciją dėl statinio naudojimo pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį nustatymo.“

5. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, atlikęs faktinių duomenų patikrinimą vietoje, sprendimą išduoti Sutikimą (Taisyklių 2 priedas) arba jo neišduoti priima per 5 darbo dienas nuo faktinių duomenų patikrinimo vietoje atlikimo dienos.

6. Pakeičiu 12.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.6. atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje nustatoma, kad statiniai ir (ar) įrenginiai negali būti naudojami pagal paskirtį, jų statyba ar rekonstrukcija nevykdoma ir statinio naudojimo priežiūrą atliekanti institucija nustato, kad statinys ar įrenginys netinkamas naudoti pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jo tiesioginę paskirtį.“.

7. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

9. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                     Saulius Mocevičius