VALSTYBĖS DUOMENŲ AGENTŪROS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Jaunimo darbo rinkoje ir įgyto išsilavinimo STATISTINIO TYRIMO ANKETOS JDR-01 (VIENKARTINĖS) STATISTINIO FORMULIARO PATVIRTINIMO

 

2023 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-248

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą su visais pakeitimais, ir įgyvendindama 2019 m. spalio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 808/2004, (EB) Nr. 452/2008 ir (EB) Nr. 1338/2008 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98, 2019 m. gruodžio 16 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/256, kuriuo nustatant daugiamečius tęstinius planus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. lapkričio 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/167, 2019 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/2240, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700 nustatomi darbo jėgos srities duomenų rinkinio techniniai elementai, informacijos perdavimo techniniai formatai ir išsami imties tyrimo organizavimo kokybės ataskaitų tvarka ir turinys, 2022 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2022/2447, kuriuo nustatant darbo jėgos srities potemių „Jaunimas darbo rinkoje“, „Įgytas išsilavinimas (išsami informacija, įskaitant informaciją apie pertrauktą arba nebaigtą išsilavinimą)“ ir „Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas“ kas aštuonerius metus renkamų kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700 ir 2022 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/2312 dėl darbo jėgos srities potemių „Jaunimas darbo rinkoje“, „Įgytas išsilavinimas“ (išsami informacija, įskaitant informaciją apie pertrauktą arba nebaigtą išsilavinimą)“ ir „Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas“ kas aštuonerius metus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700 renkamų kintamųjų:

1.    Tvirtinu Jaunimo darbo rinkoje ir įgyto išsilavinimo statistinio tyrimo anketos JDR‑01 (vienkartinės) statistinį formuliarą (pridedama).

2.    Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja,                                                    Daiva Jurelevičienė

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas