LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIDŽIAUSIŲ LEISTINŲ PAREIGYBIŲ VALANDINIŲ ATLYGIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-443

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, 6.3 papunkčio nuostatomis:

1. T v i r t i n u didžiausius leistinus pareigybių valandinius atlygius Tarybos finansuojamuose mokslo ir sklaidos projektuose (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad 1 punktu patvirtinti valandiniai atlygiai taikomi Tarybos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamuose mokslo ir sklaidos projektuose, pradedamuose įgyvendinti nuo 2019 m. sausio 1 d.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tarybos 2012 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. VII-113 „Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo“.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                          Valdemaras Razumas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-443

 

Didžiausi leistini pareigybių valandiniai atlygiai Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose mokslo ir sklaidos projektuose

 

Pareigybė

Atlygis1, Eur/val.

Projekto vadovas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

37,61

Vyresnysis mokslo darbuotojas

29,22

Mokslo darbuotojas2

22,24

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

15,34

Projekto vykdytojas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

30,10

Vyresnysis mokslo darbuotojas

23,37

Mokslo darbuotojas2

17,79

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

12,27

Specialistas, įgijęs aukštąjį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu3

8,20

Specialistas, įgijęs aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu3

6,83

Kitas specialistas3

4,98

1 Į valandinį atlygį neįskaitytos darbdavio mokamos socialinio draudimo ir kitos įmokos.

2 Pareigybės apibūdinimas atitinka nurodytąjį Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 721 straipsnyje.

3 Pareigybės apibūdinimas atitinka nurodytąjį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnyje.