Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL 2022 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ VIDUTINIŲ LYGINAMŲJŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS RODIKLIŲ

 

2023 m. spalio 31 d. Nr. O3E-1623

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 17 punktu, 33 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (2023 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. O3E-1602 redakcija), bei atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2023 m. spalio 30 d. pažymą Nr. O5E-935 „Dėl 2022 metų lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros efektyvumo rodiklių“, Taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti ir paskelbti 2022 metų lyginamuosius geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos efektyvumo rodiklius (pridedama).

2. Ūkio subjektui pateikus prašymą bei atitinkamą informaciją, atitinkamam ūkio subjekto geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektui, pateiktam iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir iki 2024 m. rugpjūčio 31 d., nustatant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą taikomi Tarybos 2023 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. O3E-1441 „Dėl 2022 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių“ patvirtinti lyginamieji rodikliai.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                       Renatas Pocius

 

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2023 m. spalio 31 d.

nutarimu Nr. O3E-1623

 

2022 METŲ LYGINAMIEJI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO BEI GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ IR NUOTEKŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

Eil.Nr.

Rodikliai

Mato vienetas

I

grupė

II

grupė

III grupė

IV grupė

V

grupė

 

Elektros energijos sąnaudų rodikliai

 

1.

Elektros energijos suvartojimas vandeniui išgauti ir pristatyti

(kWh/m³)/

100 m H2O

0,436

0,475

0,533

0,438

0,608

 

2.

Elektros energijos suvartojimas vandeniui paruošti

kWh/m³

0,064

0,006

0,044

0,068

0,156

 

3.

Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti

(kWh/m³)/

100 m H2O

0,451

0,605

0,995

1,370

1,748

 

4.

Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti

MWh/

tonai

0,619

1,040

1,722

2,637

2,910

 

Darbo užmokesčio sąnaudų rodikliai

 

5.

Darbo intensyvumo indeksas

koef.

0,989

0,771

0,929

0,964

1,262

 

6.1.

Optimalaus darbuotojų skaičiaus geriamojo vandens tiekimo veikloje regresinė lygtis

 

 

6.2.

Darbo intensyvumo indeksas vandens tiekimo veikloje

koef.

0,982

0,655

0,869

1,089

1,307

 

7.1.

Optimalaus darbuotojų skaičiaus nuotekų tvarkymo veikloje regresinė lygtis

 

 

7.2.

Darbo intensyvumo indeksas nuotekų tvarkymo veikloje

koef.

1,028

0,843

0,991

0,923

1,293

 

8.1.

Optimalaus geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros darbuotojų skaičiaus regresinė lygtis

 

8.2.

Darbo intensyvumo indeksas geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros veikloje

koef.

0,894

1,065

1,079

0,917

1,318

 

9.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 optimaliam vandens tiekimo veiklos darbuotojui per metus

tūkst. Eur

0,976

1,125

1,813

1,619

1,183

 

10.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 optimaliam nuotekų tvarkymo veiklos darbuotojui per metus

tūkst. Eur

3,915

1,809

1,647

1,747

1,128

 

11.

Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 optimaliam geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros darbuotojui per metus 

tūkst. Eur

0,315

1,051

0,336

0,295

0,282

 

12.

Optimalus darbuotojų skaičius (GVT, NT, PV), tenkantis vienam administracijos darbuotojui

tūkst. Eur

4,629

5,706

5,969

4,841

6,422

 

13.

Vidutinis 1 darbuotojo darbo užmokestis

Eur

1 853,73

1 619,42

1 432,81

1 297,94

1 358,04

 

Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų rodikliai

14.

Geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui

tūkst. Eur

0,081

0,103

0,053

0,054

0,054

 


 

Eil.Nr.

Rodikliai

Mato vienetas

I

grupė

II

grupė

III grupė

IV grupė

V

grupė

15.

Geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai

tūkst. Eur

0,118

0,029

0,044

0,029

0,192

16.

Geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 kilometrui požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais

tūkst. Eur

0,036

0,077

0,108

0,062

0,059

17.

Nuotekų surinkimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais

tūkst. Eur

0,037

0,036

0,041

0,026

0,031

18.

Nuotekų valymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis, tenkanti 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai

tūkst. Eur

0,166

0,125

0,150

0,097

0,068

Remonto darbų pagal sutartis sąnaudų rodikliai

19.

Geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui

tūkst. Eur

0,096

0,017

0,133

0,061

0,024


 

Eil.Nr.

Rodikliai

Mato vienetas

I

grupė

II

grupė

III grupė

IV grupė

V

grupė

20.

Geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai

tūkst. Eur

0,081

0,033

0,070

0,029

0,119

21.

Geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 km požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais

tūkst. Eur

0,020

0,051

0,029

0,016

0,014

22.

Nuotekų surinkimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 km nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais

tūkst. Eur

0,072

0,030

0,033

0,024

0,033

23.

Nuotekų valymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai

tūkst. Eur

0,149

0,092

0,080

0,061

0,023