LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2023 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-194 „DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS. EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO TĘSTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 3D-565

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-194 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pareiškėjams pagal Intervencinę priemonę parama neteikiama, jei jie yra įsipareigoję perleisti valdą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Parama už daugiametes žoles pagal Intervencinę priemonę neteikiama už tuos plotus, kurių užskaitai pasirinkti ūkiniai gyvūnai dalyvauja ir Strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklose „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ (toliau – 1 veikla), „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ (toliau – 2 veikla).

Pareiškėjai, dalyvaujantys Strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ 1 ir (ar) 2 veikloje (-ose) ir šioje Intervencinėje priemonėje, Ūkinių gyvūnų registre privalo ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d. užpildyti duomenis apie sertifikuotų daugiamečių žolių plotų užskaitai pasirinktus ūkinius gyvūnus, nurodydami kiekvieno ūkinio gyvūno ženklinimo numerį.“

1.2. Pakeičiu 17.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.14. siekdamas gauti paramą už daugiametes žoles sėklai, pareiškėjas turi būti įtrauktas į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba pasirašęs augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutartis su dauginamosios medžiagos tiekėjais ir turėti sėklinio pasėlio (už kuriuos prašo paramos) aprobavimo aktą, išduotą VAT. Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal šią ekologinę sistemą už miglines (varpines), daugiametes žoles, auginamas sėklai, Paraiškoje tokius laukus turi deklaruoti Klasifikatoriaus kodu GPŽ, pasirenkant sutartinį kodą JS. Taip pat į šią išmoką pretenduojantys pareiškėjai:“.

1.3. Pakeičiu 31.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.3. mokamos 25 proc. sumažintos daugiametėms žolėms sėklai numatyto dydžio kompensacinės išmokos, jei paramos gavėjas:“.

1.4. Pakeičiu 31.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.3.1. įgyvendina Taisyklių 17.14 papunkčio bei 17.14.1 arba 17.14.2 papunkčių reikalavimus, tačiau iki kitų metų birželio 1 d. Agentūrai nepateikia VAT pagal dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus išduoto galutinio Sėklos sertifikato;“.

1.5. Pakeičiu 31.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.3.2. einamaisiais metais yra įtrauktas į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, bet pasėliui, už kurį prašo paramos, VAT nėra išdavusi pasėlio aprobavimo akto ir (arba) nėra sudaręs augalinės dauginamosios medžiagos auginimo ir supirkimo sutarties, kaip nurodyta Taisyklių 17.14.2 papunktyje.“

1.6. Pakeičiu 31.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.4. tais atvejais, kai pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai Paraiškoje prašo paramos už daugiametes žoles (kurios nedalyvauja sėjomainoje), tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta Taisyklių 17.13 papunktyje, parama už daugiamečių žolių plotą, kuriam teko mažiau SG, nei nustatyta Taisyklių 17.13 papunktyje, neskiriama;“.

1.7. Pakeičiu 32.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.3. jeigu nustatoma, kad laukuose auginami žemės ūkio augalai nevyrauja arba neauginami žemės ūkio augalai ir (arba) nesilaikoma kitų veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų TI taisyklių III skyriuje, parama einamaisiais metais už šiuos laukus neskiriama. Sankcijos netaikomos, jei nustatytų reikalavimų ir apribojimų nesilaikoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) bei išimtinių aplinkybių atvejų, jei pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas per 15 darbo dienų nuo tada, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie šią aplinkybę, raštu informavo ir pateikė tai įrodančius dokumentus Agentūrai. Išnykus nenugalimos jėgos aplinkybėms, pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai privalo toliau laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas 2023 m. ir vėlesniais metais pateiktoms paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoms.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Kęstutis Navickas