lietuvos respublikos švietimo, mokslo IR SPORTO ministras

 

Įsakymas

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2023 M. birželio 15 D. ĮSAKYMO nR. V-824 „dėl NACIONALINIŲ FIZINIO AKTYVUMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-1176

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-824 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Paraiškas pagal Aprašo 1 priede pateiktą Paraiškos nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo konkursui formą, siekdamos gauti finansavimą Programai įgyvendinti, gali teikti Sporto įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančios nacionalinės skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau – pareiškėjas). Pareiškėjas privalo atitikti Sporto įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje numatytus kriterijus visą Programos įgyvendinimo laikotarpį.“

2.    Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Valstybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos, jeigu nėra aplinkybių, numatytų Sporto įstatymo 20 straipsnyje. Pareiškėjai patvirtina, kad nėra aplinkybių, apribojančių finansavimo skyrimą Programai, pateikdami pasirašytą paraiškos deklaraciją, pagal Pareiškėjo deklaracijos formą (Aprašo 10 priedas), o partneriai – pasirašydami Partnerio deklaraciją pagal Partnerio deklaracijos formą (Aprašo 11 priedas). Deklaraciją (-as), teikiamą (-as) kartu su paraiška, pasirašo pareiškėjas ir visi paraiškoje nurodyti partneriai (jei paraiška teikiama su partneriais). Apie pasikeitusias aplinkybes pareiškėjas ir / arba jo partneriai turi informuoti NSA raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių atsiradimo dienos. Paaiškėjus minėtų aplinkybių atsiradimo faktui, NSA vadovas priima sprendimą dėl susijusios paraiškos nevertinimo / finansavimo neskyrimo / skirto finansavimo susigrąžinimo visa apimtimi. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmenų (įskaitant tiek pareiškėjui atstovaujančius asmenis, tiek partneriams atstovaujančius asmenis) vardus, pavardes, pareigų pavadinimus, asmens kodus. NSA iki sprendimo dėl Programų finansavimo priėmimo patikrina, ar nėra aplinkybių, nurodytų Sporto įstatymo 20 straipsnyje, dėl kurių finansavimas Programai negali būti skirtas. NSA, tikrindama, ar nėra Sporto įstatymo 20 straipsnyje nurodytų aplinkybių, turi teisę rinkti Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmenų vardus, pavardes, pareigų pavadinimus, asmens kodus ir kreiptis į valstybines institucijas, prašydama pateikti reikiamą informaciją. NSA nurodytų aplinkybių nebuvimą patikrina viešai prieinamose informacinėse sistemose, jei tos informacijos teikėjai sudaro tam sąlygas arba kreipiasi į informacijos teikėjus dėl reikalingų duomenų pateikimo. Tais atvejais, kai kitais būdais atsakingai institucijai informacija yra neprieinama, kvietime gali būti nurodomi reikalavimai pateikti konkrečius dokumentus, kurie patvirtintų nurodytų aplinkybių nebuvimą.“

3.  Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Kartu su paraiška pateikiami dokumentai:

35.1 . pareiškėjo (ir partnerio (-ių), jei paraiška teikiama su partneriu (-iais)) juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija arba Juridinių asmenų registro išrašas;

35.2 . pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašas, nurodant, kiek iš jų sudaro fiziniai asmenys, ir pateikiant informaciją apie juridinių asmenų pavadinimus, kodus ir teisines formas;

35.3 . pareiškėjo vienijamų NVO narių sąrašą, nurodant, kiek kiekvieno iš jų dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sudaro fiziniai asmenys, ir pateikiant informaciją apie juridinių asmenų pavadinimus, kodus ir teisines formas;

35.4 . pareiškėjo steigimo dokumento, kuriame įtvirtinta pareiškėjo valdymo organų narių rotacija, kopija;

35.5 . nepriklausomo auditoriaus išvados apie praėjusiais kalendoriniais metais pareiškėjo atliktą finansinių ataskaitų auditą kopija;

35.6 . laisvos formos įsipareigojimas dėl dalies (ne mažesnės kaip 1 procento nuosavų lėšų) skyrimo Programai įgyvendinti;

35.7 . informacija apie interneto svetainėje einamaisiais kalendoriniais metais, kuriais teikiama Programa, skelbiamus duomenis (išskyrus duomenis, kuriuos teisės aktai draudžia viešinti): metinio biudžeto sąmatą (išskiriant skėtinės organizacijos veiklai administruoti numatytas išlaidas), strateginį veiklos planą, Programą (-as), kuriai (-ioms) įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų, Programos (-ų), kuriai (-ioms) įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimo ataskaitas;

35.8 . pasirašyta Pareiškėjo deklaracija, pagal Pareiškėjo deklaracijos formą (10 priedas) ir pasirašyta (-os) Programos partnerio (ių) deklaracija (-os), pagal Programos partnerio deklaracijos formą (11 priedas);

35.9 . bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą su Programos partneriu (-iais) dėl Programos vykdymo, kopijos;

35.10 . įgaliojimo pasirašyti paraišką (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas) kopija;

35.11 . visų Programos partnerių įgaliojimai, jei bendra paraiškos deklaracija pasirašyta įgaliotų asmenų.“

4.  Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Paraiškų teikimo terminas negali būti trumpesnis nei 10 darbo dienų.“

5.  Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo etape nustatoma, ar paraiška atitinka Aprašo IV skyriuje ir kvietime paraiškai nustatytus reikalavimus, joje nurodyti visi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-838 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašo ir Nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo“ patvirtinti atitinkamos Programos, kurios konkursui teikiama paraiška, reikalavimai.“

6.  Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Jeigu paraiškoje yra Aprašo 50 punkte, 51.4, 51.5, 51.6, 51.9 ir 51.10 papunkčiuose nurodytų trūkumų ir (arba) paraiškoje pateikta informacija yra neaiški, NSA privalo pareiškėjui pateikti prašymą patikslinti duomenis ir (arba) pateikti papildomą informaciją, nustatydama 5 darbo dienų terminą šiems trūkumams pašalinti. Jei nustatoma, kad paraiška turi bent vieną esminį trūkumą, nurodytą Aprašo 51 punkte (išskyrus nurodytus šiame punkte), terminas trūkumams pašalinti nenustatomas ir paraiška atmetama.“

7.  Pakeičiu 51.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

51.6. kartu su paraiška nepateikta (-os) pareiškėjo ir Programos partnerio (-ių) deklaracija (-os) (jei paraiška teikiama su partneriais) arba deklaracija (-os) pateikta (-os) nepasirašyta (-os);“.

8.  Papildau nauju 138.4 papunkčiu:

138.4. Programos vykdytojas ir (arba) jo nariai neatitinka Sporto įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų ir per 10 darbo dienų nuo NSA pranešimo apie nustatytą trūkumą jo nepašalina.“

9.  Buvusį 138.4 papunktį laikau 138.5 papunkčiu.

10.  Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

11.  Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

12.  Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

13Pakeičiu 4 priedą:

13.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Programos vykdytojo pareigos:

6.1. valstybės biudžeto lėšas naudoti teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai pagal patvirtintą sąmatą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

6.2.  turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą Programai skiriamoms finansavimo lėšoms laikyti, iš kurios būtų atliekami visi mokėjimai, susiję su Programos išlaidomis, užtikrinti Programos finansinės  apskaitos atskyrimą nuo bendros Programos vykdytojo finansinės apskaitos;

6.3. naudojant skirtas valstybės biudžeto lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;

6.4. laikytis teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų dydžių;

6.5. Sutarties III skyriuje nustatytais terminais teikti finansines ir veiklos ataskaitas pagal Aprašu patvirtintas formas;

6.6. sudaryti sąlygas NSA atlikti patikrą vietoje, pateikti prašomus dokumentus ir informaciją;

6.7. užtikrinti nuolatinį Programos veiklų viešinimą, kaip nurodyta  Aprašo XIII skyriuje;

6.8. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius šios Sutarties sąlygas;

6.9. ne pagal šios Sutarties 1 punkte nurodytą tikslinę paskirtį ir nesilaikant Sutarties sąlygų panaudotas lėšas nedelsiant grąžinti į NSA sąskaitą, nurodytą šios sutarties IX skyriuje;

6.10. nedelsiant raštu informuoti NSA apie rekvizitų pakeitimus;

6.11. nedelsiant raštu informuoti NSA, jei Vykdytojas ir (arba) jo nariai nebeatitinka Sporto įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų ir, gavus NSA pranešimą dėl šiame papunktyje nurodyto neatitikimo, per 10 darbo dienų pašalinti trūkumus;

6.12. lėšas įtraukti į vykdytojo apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.13. Programos dokumentus saugoti laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytų bendrųjų dokumentų saugojimo terminų;

6.14. Programai įgyvendinti reikalingą ilgalaikį turtą, prekes ar paslaugas įsigyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (jeigu vykdytojas laikomas perkančiąja organizacija pagal šį įstatymą), kitais įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais. Jeigu Programos vykdytojas – neperkančioji organizacija, laikytis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamos neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo tvarkos;

6.15. nepanaudotas, netinkamai panaudotas, nepagrįstai gautas valstybės biudžeto lėšas grąžinti NSA per 5 darbo dienas nuo NSA pranešimo gavimo dienos į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos);

6.16. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties 3 punkte nurodytos programos pradžios dienos pateikti NSA veiklų tvarkaraštį Sistemoje už einamųjų metų pusmečio veiklas, įskaitant tolimesnio pusmečio pirmas 15 dienų. Vėliau veiklų tvarkaraštis teikiamas pusmečiais du kartus per metus:

6.16.1. nuo __ mėn. __ d. iki __ mėn. __ d., už einamųjų metų pirmąjį pusmetį nuo __ mėn. __ d. iki __ mėn. __ d.;

6.16.2. nuo  __ mėn. __ d. iki  __ mėn. __ d. už einamųjų metų antrąjį pusmetį ir pirmąsias __ ateinančių metų dienų, o būtent nuo  __ mėn. __ d. iki   __ mėn. __ d.;

6.17. vykdyti kitus įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties ir teisės aktų.“

13.2. Pakeičiu 25.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.5. bet kuriuo Aprašo 138 punkte nustatytu atveju;“.

13.3.  Papildau 25.6 papunkčiu:

25.6. Programos vykdytojas per 10 darbo dienų nepašalina Sutarties 6.11 papunktyje nurodytų trūkumų.“

14.  Papildau 10 priedu (pridedama).

15.  Papildau 11 priedu (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                        Gintatutas Jakštas