LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO ĮSTATYMO NR. I-1539 5, 11, 15, 17 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-2726

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nekilnojamojo turto registro valdytoja – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, šio registro tvarkytoją skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas turi teisę savo antspaude ir dokumentų, patvirtinančių nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimą, blankuose naudoti valstybės herbą.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 11 straipsnio 1 dalį 8 punktu:

8) hipoteka (išskyrus Sutarčių ir teisių suvaržymų registre registruojamą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.98 straipsnio 3 dalyje ir 4.177 straipsnyje nurodyto turto hipoteką, taip pat 4.184 straipsnyje nurodytą sąlyginę hipoteką);“.

2. Papildyti 11 straipsnio 1 dalį 9 punktu:

9) turtinės teisės į nekilnojamąjį daiktą įkeitimas.“

 

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) notaro vykdomojo įrašo atlikimą;“.

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Informacija apie sudarytus ir patvirtintus daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą sandorius“.

 

 

5 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

38 straipsnis. Nekilnojamojo turto registro, turto arešto aktų registro ir kitų valstybės registrų keitimasis duomenimis

1. Nekilnojamojo turto registro ir turto arešto aktų registro keitimosi duomenimis tvarka nustatyta šių registrų nuostatuose.

2. Nekilnojamojo turto registro ir kitų valstybės registrų keitimosi duomenimis tvarka nustatyta įstatymuose ir šių registrų nuostatuose bei šių registrų tvarkytojų susitarimuose.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnį ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda