LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 17 d. Nr. V-562

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO IR VAISTINIO PREPARATO NIRMATRELVIRO + RITONAVIRO IŠRAŠYMO IR IŠDAVIMO VAISTINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 11 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą;

1.2. Vaistinio preparato nirmatrelviro + ritonaviro išrašymo ir išdavimo vaistinėse tvarkos aprašą.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą ir 27 punkto 3 lentelę išdėstau taip:

3 lentelė. COVID-19 ligos gydymas pagal ligos sunkumo formą

COVID-19 ligos sunkumo forma

Gydymas

Lengva arba vidutinio sunkumo,

nesant deguonies terapijos poreikio

Deksametazonas neskiriamas

 

Nirmatrelviras + ritonaviras1

 

Remdesiviras2

Hospitalizuoti pacientai, kuriems reikalinga deguonies terapija mažos tėkmės nosinėmis kaniulėmis ar įprasta veido kauke ar veido kauke su rezervuaru

Remdesiviras2

 

Remdesiviras2 ir deksametazonas3

Jeigu remdesiviro skirti nėra galimybių, deksametazonas3

Hospitalizuoti pacientai, kuriems reikalingos didelės tėkmės nosinės kaniulės arba neinvazinė ventiliacija

Deksametazonas3  ir remdesiviras2

 

arba

deksametazonas3

Hospitalizuoti pacientai, kuriems reikalinga DPV arba EKMO4

Deksametazonas3 arba

deksametazonas3 ir remdesiviras2

neseniai intubuotiems pacientams

 

1 Nirmatrelviro + ritonaviro dozavimas ir skyrimo ypatumai:

1. Rekomenduojama dozė yra 300 mg nirmatrelviro (dvi 150 mg tabletės) su 100 mg ritonaviro (viena 100 mg tabletė), visas tabletes kas 12 valandų vartojant per burną kartu, gydymą tęsiant 5 paras.

2. Nirmatrelviro + ritonaviro reikia pradėti vartoti kuo greičiau po COVID-19 ligos diagnozės nustatymo ir per 5 paras nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios.

3. Rekomenduojama užbaigti visą 5 parų gydymo kursą, net jeigu pacientą reikėjo hospitalizuoti dėl sunkios arba kritinės formos COVID-19 ligos po gydymo nirmatrelviru + ritonaviru pradžios.

4. Sprendimą dėl nirmatrelviro + ritonaviro skyrimo priima:

4.1. infekcinių ligų gydytojas arba pacientą gydantis gydytojas (prireikus pasikonsultavęs su infekcinių ligų gydytoju) stacionarinio gydymo metu ne vėliau kaip per 5 paras nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios;

4.2. šeimos gydytojas, skubiosios medicinos pagalbos paslaugas teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas ambulatorinio gydymo metu ne vėliau kaip per 5 paras nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios.

5Nirmatrelviras + ritonaviras skiriamas 18 m. ir vyresniems asmenims, kuriems, jų sveikatos būklę įvertinus sveikatos priežiūros specialistui, nustatyta didelė rizika susirgti sunkia COVID-19 ligos forma.

 

2 Remdesiviro dozavimas ir skyrimo ypatumai:

1Sol. Remdesiviri 200 mg su Sol. Na Cl 0,9 proc. – 250 ml per 120 min. į veną pirmą dieną, 100 mg su Sol. Na Cl 0,9 proc. – 250 ml per 60 min. į veną kitas 4 dienas.

2. Remdesiviro negalima skirti pacientams, kuriems gydymo pradžioje ALT aktyvumas ne mažiau kaip 5 kartus viršija viršutinę normos ribą.

3. Remdesiviro vartojimą reikia nutraukti pacientams, kuriems:

3.1gydymo remdesiviru metu ALT aktyvumas ne mažiau kaip 5 kartus viršija viršutinę normos ribą. Jį galima pradėti skirti iš naujo, kai ALT aktyvumas viršutinę normos ribą viršija mažiau kaip 5 kartus,

arba

3.2. padidėjus ALT aktyvumui atsiranda ir kepenų pažeidimo požymių ar simptomų arba didėja konjuguoto bilirubino kiekis, šarminės fosfatazės aktyvumas arba tarptautinis normalizuotas santykis (TNS).

4. Prieš pradedant gydymą remdesiviru ir jį skiriant reikia vertinti aGFG. Remdesiviro negalima skirti pacientams, kurių aGFG mažesnis kaip 30 ml/min.

5. Nėščiosioms gydymas remdesiviru turi būti skiriamas tik tais atvejais, kai nauda viršija riziką.

6. Vaikams gydymas remdesiviru pagal preparato charakteristikų santraukoje patvirtintas indikacijas ir dozavimą gali būti skiriamas ASPĮ gydytojų konsiliumo sprendimu, esant paciento ar jo atstovo rašytiniam sutikimui.

 

3 Deksametazono dozavimas ir skyrimo ypatumai:

1Dexamethasone 6 mg/d per burną arba Dexamethasone sodium phosphate 8 mg į veną iki 10 d. arba iki išrašymo iš stacionaro, atsižvelgiant, kas įvyksta pirmiau.

2. Nesant galimybės skirti deksametazono, skiriamas prednizolonas, metilprednizolonas ar hidrokortizonas ekvivalentinėmis dozėmis: 40 mg/d. prednizolono, 32 mg/d. metilprednizolono, 160 mg/d. hidrokortizono.

 

4 Sprendimą dėl remdesiviro skyrimo pacientui, kuriam taikoma DPV ir EKMO, priima gydytojas anesteziologas reanimatologas, pasikonsultavęs su infekcinių ligų gydytoju ar gydytoju pulmonologu.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-383

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2023 m. gegužės 17 d. įsakymo

Nr. V-562 redakcija)

 

VAISTINIO PREPARATO NIRMATRELVIRO + RITONAVIRO IŠRAŠYMO IR IŠDAVIMO VAISTINĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

1. Vaistinio preparato nirmatrelviro + ritonaviro išrašymo ir išdavimo vaistinėse tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vaistinio preparato nirmatrelviro + ritonaviro išrašymo ir išdavimo vaistinėse tvarką.

2. Šeimos gydytojas, skubiosios medicinos pagalbos paslaugas teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas, vadovaudamasis Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka, Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje išrašo elektroninį receptą vaistiniam preparatui nirmatrelviras + ritonaviras (nurodant, kad jis nekompensuojamasis) arba Taisyklių 38 punkte nustatytais atvejais – popierinį receptą 3 formos (išimties atvejams) recepto blanke. Šeimos gydytojas, skubiosios medicinos pagalbos gydytojas ar gydytojas specialistas, išrašydamas receptą vaistiniam preparatui nirmatrelviras + ritonaviras, turi įvertinti, kada pacientui pasireiškė COVID-19 ligos simptomai ir atsižvelgdamas į tai, kad pacientas turi pradėti vartoti vaistinį preparatą nirmatrelviras+ritonaviras ne vėliau kaip per 5 dienas nuo minėtos ligos simptomų atsiradimo pradžios, nurodyti ne ilgesnį nei 5 dienų recepto galiojimo terminą (pvz., jeigu ligos simptomai pasireiškė prieš 2 dienas, recepte galiojimo terminas turėtų būti nurodomas ne ilgesnis nei 3 dienos).“

3. Išrašant 3 formos (išimties atvejams) receptą, nepildomos jo blanko 4 ir 6 skiltys ir į 7 punktą „Gydytojo numeris“ neklijuojamas sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinantis lipdukas.

4. Farmacijos specialistas, išduodamas receptinius vaistinius preparatus, vadovaujasi taisyklėmis, jei kitaip nenustato aprašas.

5. Farmacijos specialistas, išduodamas vaistinį preparatą nirmatrelviras + ritonaviras pagal popierinius 3 formos (išimties atvejams) receptus, nepildo jo blanko 12 ir 13 punktų.

6. Popieriniai 3 formos (išimties atvejams) receptai, pagal kuriuos išduotas vaistinis preparatas nirmatrelviras + ritonaviras, vaistinėje saugomi 1 metus ir sunaikinami taisyklių nustatyta tvarka.

7. Vaistinėse išduodant vaistinį preparatą nirmatrelviras + ritonaviras, pacientui turi būti išduodamas nefiskalinis kasos aparato kvitas su informacija apie išduotą vaistinį preparatą.

_____________________

part_dbd657b589d84df98768b31de46ede69_end