LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-337 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, SKIRTŲ RENGINIŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 3D-170

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas renginių komunikacijos priemonėms, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 priedo III(b) skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„III(b). TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO TIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠAS (pagal Taisyklių 8.4, 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytas komunikacijos priemones)“.

2. Pakeičiu 1 priedo III(b) skyriaus pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Nurodomos išlaidos, kurioms prašoma paramos pagal tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas. Lentelėje pateikiamos kainos nurodomos be PVM, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą paramos gavėjas neturi ar negalėtų turėti galimybės PVM įtraukti į PVM atskaitą). Jei 8.4, 8.5 ar 8.6 papunkčiuose nurodytų komunikacijos priemonių paraiškoje nėra planuojama įgyvendinti, tuomet ši lentelė nėra pildoma.“

3. Pakeičiu 1 priedo VI skyriaus 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14.

Ar įsipareigojate įgyvendinant Taisyklių 8.4, 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytas komunikacijos priemones leisti Žemės ūkio ministerijai, Agentūrai, Tinklo sekretoriatui neribotą laiką naudotis sukurtais virtualiais gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turais ir (arba) audiovizualine produkcija ir (arba) elektroniniais leidiniais, t. y. juos viešinti internete, renginiuose, kitose viešinimo priemonėse?

Taip 

Ne 

Neaktualu“. 

 

 

4. Pakeičiu 1 priedo VI skyriaus 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.

Ar įsipareigojate vykdant komunikacijos projekto veiklas teikti informaciją apie veiklų įgyvendinimo eigą Agentūrai ir Tinklo sekretoriatui? Įgyvendinant Taisyklių 8.4 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę – sukūrus virtualų gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turą, per 10 (dešimt) darbo dienų Tinklo sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt pateikti internetinę nuorodą į šį turą ir sudaryti galimybę parsisiųsti turo įrašą?

Taip 

Ne 

Neaktualu“. 

 

 

5. Pakeičiu 1 priedo VI skyriaus 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16.

Ar įsipareigojate vykdant komunikacijos projekto veiklas teikti informaciją apie veiklų įgyvendinimo eigą Agentūrai ir Tinklo sekretoriatui? Įgyvendinant Taisyklių 8.5 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę – sukūrus audiovizualinę produkciją, per 10 (dešimt) darbo dienų Tinklo sekretoriatui el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt pateikti internetinę nuorodą į šią audiovizualinę produkciją ir sudaryti galimybę parsisiųsti audiovizualinės produkcijos įrašą?

Taip 

Ne 

Neaktualu“. 

 

 

6. Pakeičiu 1 priedo VI skyriaus 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17.

Ar įsipareigojate vykdant komunikacijos projekto veiklas teikti informaciją apie veiklų įgyvendinimo eigą Agentūrai ir Tinklo sekretoriatui? Įgyvendinant Taisyklių 8.6 papunktyje nurodytą komunikacijos priemonę – išleidus elektroninį leidinį, per 10 (dešimt) darbo dienų Tinklo sekretoriatui (kreipiantis el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt) sudaryti galimybę neatlygintinai atsisiųsti šį elektroninį leidinį?

Taip 

Ne 

Neaktualu“. 

 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                  Kęstutis Navickas