Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SPALIO 21 D. NUTARIMO NR. 1318 „DĖL lietuvos respublikos JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 22 d. Nr. 957

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registrą pakeitus registro tvarkytoją – registro tvarkytojo funkcijas iš Lietuvos saugios laivybos administracijos perduoti Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos (pakeitus pavadinimą Lietuvos transporto saugos administracijai) ir nustatyti, kad:  

1.1. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro reorganizavimo pabaiga – 2017 m. lapkričio 30 d.; reorganizuotas registras pradeda veikti 2017 m. gruodžio 1 d.;

1.2. iki Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro reorganizavimo išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol baigiasi jų galiojimo terminas;

1.3. iki Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro reorganizavimo visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka;

1.4. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro reorganizavimo laikotarpiu šio registro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia.

2. Pavesti Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos iki 2017 m. lapkričio 30 d. perimti iš Lietuvos saugios laivybos administracijos Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro informaciją, šiam registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas tvarkytojo funkcijoms atlikti.

3. Patvirtinti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatus (pridedama).“

2.    Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro nuostatus ir 9 punktą išdėstyti taip:

9. Registro tvarkytoja – Lietuvos transporto saugos administracija, kuri yra ir registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytoja.“

3. Pavesti Lietuvos saugios laivybos administracijai per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 1 punkto įsigaliojimo dienos savo interneto svetainėje paskelbti informaciją apie reorganizuojamą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registrą.

4. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2017 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis