ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2022 m. vasario 3 d. Nr. T-28

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 33 ir 34 straipsniu, Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktu, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 32 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Nustatyti maksimalų išlaidų finansavimo už socialinės priežiūros paslaugas Šiaulių miesto gyventojams dydį:

1. Pagalba į namus – vienos valandos kaina 6,50 Eur.

2. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas asmeniui (šeimai) – vienos valandos kaina 5,50 Eur.

3. Apgyvendinimas savarankiškuose gyvenimo namuose – vienos paros kaina 12,00 Eur.

4. Apgyvendinimas nakvynės namuose – vienos paros kaina 12,00 Eur.

5. Laikinas apnakvindinimas – vieno karto kaina 8,00 Eur.

6. Intensyvi krizių įveikimo pagalba su apgyvendinimu:

6.1. suaugusiam asmeniui – vienos paros kaina 18,00 Eur;

6.2. papildomai už vieną vaiką – vienos paros kaina 5,00 Eur.

7. Psichosocialinė pagalba asmeniui (šeimai) – vienos valandos kaina 16,00 Eur.

8. Laikinas atokvėpis – vienos valandos kaina 7,50 Eur.

9. Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti – vienos valandos kaina 17,50 Eur.

10. Apgyvendinimas apsaugotame būste asmeniui – vieno mėnesio kaina 500,00 Eur.

11. Vaikų dienos socialinė priežiūra:

11.1. vaikui – vieno mėnesio kaina 40,00 Eur;

11.2. vaikui su negalia – vieno mėnesio kaina 60,00 Eur.

12. Palydėjimo paslauga jaunuoliams:

12.1. asmeniui – vienos valandos kaina 3,20 Eur;

12.2. asmeniui su negalia – vienos valandos kaina 3,60 Eur.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Artūras Visockas