http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. 1K-149

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-1113 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1. P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 02 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas / 14 / Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3204“, pavadinimo „Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3811

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems asmenims, neįtrauktiems į prirašytų prie PAASP įstaigos asmenų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą) Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino metu“

 

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas asmens sveikatos priežiūros paslaugos kodas ir pavadinimas priskiriamas atitinkamai paslaugai, suteiktai karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, metu.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

Direktorius                                                                                         Gintaras Kacevičius