LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2023 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO nR. V-326 „DĖL 2023 METŲ NACIONALINIŲ FIZINIO AKTYVUMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS PRIORITETO IR SPECIALIŲJŲ VERTINIMO KRITERIJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 21 d.  Nr. V-355

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. V-326 „Dėl 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioriteto ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. 2023 metų nacionalinių fizinio aktyvumo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis specialiuosius vertinimo kriterijus:

2.1. Fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumo didinimas vaikams savo gyvenamoje vietovėje. Siekiama fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie kasdieninio gyvenimo, fiziniam aktyvumui didinti panaudojamos arti esančios erdvės (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 2;

2.2. Didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas mažiau galimybių turintiems asmenims. Aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 3;

2.3. Asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį (ne mažiau nei 60 procentų projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 4;

2.4. Dalyviams siūlomos visos projekto veiklos yra nemokamos, taip užtikrinant finansinį prieinamumą (ne mažiau nei 100 procentų projekto veiklų). Kriterijaus vertinimo balas – 0 arba 6.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                  Jurgita Šiugždinienė