ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-121 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) LAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. T-425

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi, Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Pripažinti  netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. T-121 „Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

2. Įpareigoti:

2.1. rinkliavos administratorius UAB „Paskirtis“, UAB „Pietinis būstas“, UAB „Saulės dominija“, UAB „Šiaulių būstas“ inventorizuoti rinkliavos mokėtojams apskaičiuotas, bet nesumokėtas rinkliavos įmokų sumas ir informaciją apie įmokų mokėtojų skolas perduoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriui Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose administravimo paslaugos teikimo sutartyse numatyta tvarka iki 2018 m. vasario 27 d.;

2.2Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą turimus gyvūnų laikytojų apskaitos dokumentus perduoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriui iki 2018 m. vasario 2 d.

3. Nustatyti, kad:

3.1. šio sprendimo 1 punktas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.;

3.2. šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Artūras Visockas