VALSTYBĖS DUOMENŲ AGENTŪROS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus apskaičiavimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 31 d. Nr. DĮ-83

Vilnius

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 13 punktu, Valstybės duomenų gavimo, tvarkymo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 156 „Dėl Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo įgyvendinimo“, 22 punktu , Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. spalios 20 d. įsakymu Nr. DĮ-256 „Dėl Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašo patvirtinimo“,

tvirtinu Atlyginimo už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus apskaičiavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                         Jūratė Petrauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės duomenų agentūros

generalinio direktoriaus

2023 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. DĮ-83

 

 

 

ATLYGINIMO UŽ VALSTYBĖS DUOMENŲ AGENTŪROS ATLIEKAMUS DARBUS APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Atlyginimo už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato atlyginimo apskaičiavimą už Valstybės duomenų agentūros (toliau – agentūra) darbus (toliau – darbai), atliekamus vadovaujantis Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 13 punktu, Valstybės duomenų gavimo, tvarkymo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 156 „Dėl Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo įgyvendinimo“, 22 punktu (papildomi valstybės duomenų parengimo darbai), Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. DĮ-256 „Dėl Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.    Tvarkos apraše nustatyta tvarka apskaičiuojamas atlyginimas kaip sąnaudų kompensacija už agentūros atliekamus darbus (toliau – atlyginimas).

3.    Atlyginimas apskaičiuojamas pagal formulę:

 

, kur

 

K – atlyginimas už agentūros atliekamus darbus.

 

KD – atlyginimas už darbuotojų, sugaištą darbo laiką atliekant darbus, apskaičiuojamas tvarkos aprašo 5 punkte nurodyta tvarka.

 

atlyginimas už kelionės išlaidas Apklausų organizavimo skyrių darbuotojams, kai duomenų surinkimas atliekamas tiesioginės apklausos būdu vykstant pas respondentą.

atlyginimas už darbus, už kurių atlikimą skaičiuojamas atlyginimas, reikalingas įsigyti prekes ir/ar paslaugas.

atlyginimas už naudojimąsi Valstybės duomenų valdymo platformos resursais.

Kiekvienas iš apskaičiuotų dydžių apvalinamas iki dviejų skaičių po kablelio.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ DARBUOTOJŲ ATLIEKAMUS DARBUS APSKAIČIAVIMAS

 

4.    Atlyginimas už agentūros darbuotojų atliekamus darbus apskaičiuojamas sudedant visų tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų darbų grupių (y) kainas:

, kur

konkrečios darbų grupės darbo valandos įkainis, Eur

- konkrečios darbų grupės darbo valandų kiekis, val.

5.    Konkrečios darbų grupės valandos įkainis ( apskaičiuojamas einamųjų n-tųjų metų pabaigoje ateinantiems (n+1) metams, išskyrus pirmą kartą apskaičiuojamą darbo valandos įkainį.

* (1+)* (1+)* (1+NS)

tvarkos aprašo 6 punkte nurodytos konkrečios darbų grupės darbuotojų mėnesinių nustatytųjų bruto darbo užmokesčių suma

tvarkos aprašo 6 punkte nurodytos konkrečios darbų grupės darbuotojų užimtų pareigybių dydžių suma

Efektyvios darbo valandos, apskaičiuotos tvarkos aprašo 9 punkte nurodytu būdu

einamųjų (n-ųjų) metų 3 ketvirčių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos mėnesinio darbo užmokesčio indekso (palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu šalies ūkio su individualiosiomis įmonėmis) vidurkis

NS – netiesioginių sąnaudų koeficientas, apskaičiuojamas tvarkos aprašo 7 punkte nurodyta tvarka

6.    Agentūros atliekamų darbų, kurie traukiami į atlyginimo už agentūros atliekamus darbus, grupės (y):

6.1. Duomenų surinkimo, kurį atlieka agentūros Duomenų parengimo ir (arba) Apklausų organizavimo skyrių darbuotojai, darbų grupė. (  darbo valandos įkainis už duomenų surinkimą, Eur)

Eil. Nr.

Skyriaus pavadinimas

Pareigybių sk.[1] 

Efektyvių darbo val. sk. per metus

(pareigybių sk. skyriuje x EDV)

Mėnesinių nustatytųjų bruto darbo užmokesčių suma

7.1.1

Apklausų organizavimo

 

 

 

7.1.2

Duomenų parengimo

 

 

 

Iš viso:

PD1

TEDV1

MNBDU1

 

6.2. Metodologinių darbų grupė, kuriuos atlieka agentūros gamybos skyrių darbuotojai. (  darbo valandos įkainis už metodologinius darbus)

Eil. Nr.

 

Skyriaus pavadinimas[2]

Pareigybių sk.1

Efektyvių darbo val. sk. per metus

(pareigybių sk. skyriuje x EDV)

Mėnesinių nustatytųjų bruto darbo užmokesčių suma

6.2.1.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

6.2.z

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

PD2

TEDV2

MNBDU2

 

6.3. Techninės analizės ir programavimo darbų grupė, kuriuos atlieka agentūros Informacinių technologijų skyriaus darbuotojai programuotojai. (  darbo valandos įkainis už anketų ir kitus programavimo darbus, Eur)

Eil. Nr.

Skyriaus pavadinimas

Pareigybių sk.1

Efektyvių darbo val. sk. per metus

(pareigybių sk. skyriuje x EDV)

Mėnesinių nustatytųjų bruto darbo užmokesčių suma

6.3.1

Informacinių technologijų (darbuotojai, programuojantys statistines ataskaitas – programuotojai)

 

 

 

6.3.2

Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos

 

 

 

Iš viso:

PD3

TEDV3

MNBDU3

 

7.    Netiesioginių sąnaudų koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

NS =, kur

NDV – netiesioginės darbo valandos

NDV = NEDV + ∑PS * (DV-EDV), kur

NEDV – netiesioginių efektyvių darbo valandų suma

∑PS – pareigybių dydžių suma, gaunama sudėjus visų tvarkos aprašo 6 punkte nurodytų darbų grupių pareigybių skaičių (PDy) ir tvarkos aprašo 8 punkte nurodytu būdu apskaičiuotą pareigybių skaičių (APS)

DV – darbo valandos

EDV – efektyvios darbo valandos

TEDVy – konkrečios darbų grupės tiesioginių efektyvių darbo valandų suma.

∑VS – agentūros n+1 metų planuojamos veiklos išlaidos (paprastosios), įskaitant n-tųjų metų nusidėvėjimo ir amortizacijos sumą. Įtraukiamos visos planuojamos paprastosios išlaidos, išskyrus priskirtas statistiniams tyrimams, ilgalaikiam turtui įsigyti, socialinio draudimo įmokoms bei valstybės duomenų valdymo platformos ištekliams užtikrinti reikalingos išlaidos išlaidas. Jeigu skaičiavimo metu einamųjų metų nusidėvėjimo ir amortizacijos bendra suma nėra žinoma, metinė einamųjų metų amortizacijos ir nusidėvėjimo suma išskaičiuojama pagal einamųjų metų 9 mėnesių amortizacijos ir nusidėvėjimo sumą (einamųjų metų 9 mėnesių amortizacijos ir nusidėvėjimo suma dalinama iš 9 ir dauginama iš 12).

– agentūros n+1 metų valstybės biudžeto asignavimai

8.    Agentūros darbuotojų atliekančių netiesioginę veiklą efektyvių darbo valandų apskaičiavimas

Eil. Nr.

Skyriaus pavadinimas

Pareigybių sk.1

Efektyvių darbo val. sk. per metus

(pareigybių sk. skyriuje x EDV)

Funkciniai skyriai (netiesioginės efektyvios darbo valandos) nurodyti Lietuvos statistikos departamento biudžeto planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. DĮ-094 „Dėl Lietuvos statistikos departamento biudžeto planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 priede, išskyrus skyrius ar darbuotojus įvardintus tvarkos aprašo 6.3 papunktyje.

8.1

 

 

 

...

 

 

 

8.z

 

 

 

Iš viso funkciniai skyriai

APS

NEDV

 

9.    Efektyvių darbo valandų apskaičiavimas n+1 metams

 

1 etatui

 

(1) Kalendorinių dienų per metus n+1 metais

 

D

 

(2) Savaitgaliai n+1 metais

 

S

 

(3) Švenčių dienos n+1 metais

 

Š

 

(4) Darbo dienos iš viso (1) - (2) - (3)

 

DD

 

(5) Darbo valandos iš viso (4) * 8

 

DV

 

(6) Kasmetinės atostogos (vidutinė visų LSD darbuotojų norma skaičiavimo datai)

 

A

 

(7) Nedarbingumai[3]

 

N

 

(8) Efektyvios darbo dienos: (4) - (6) - (7)

 

EDD

 

(9) Efektyvios darbo valandos: (8) * 8

 

EDV

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ KELIONES IŠLAIDAS, ĮSIGYJAMAS PREKES IR/AR PASLAUGAS BEI NAUDOJIMĄSI VALSTYBĖS DUOMENŲ VALDYMO PLATFORMOS RESURSAIS APSKAIČIAVIMAS

 

10Atlyginimas už kelionės išlaidas, kurias patiria Apklausų organizavimo  skyrių darbuotojai, kai duomenų surinkimas atliekamas tiesioginės apklausos būdu vykstant pas respondentą, apskaičiuojamas atsižvelgiant į tvarką taikomą agentūroje:

10.1.    Kai už kelionės išlaidas kompensuojama Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalyje numatyta tvarka, atlyginimas už kelionės išlaidas apskaičiuojamas pagal formulę:

, kur

atlyginimas už kelionės išlaidas Apklausų organizavimo skyriaus darbuotojams, kai duomenų surinkimas atliekamas tiesioginės apklausos būdu;

D – Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ 1 dienos dienpinigių dydis Lietuvos Respublikoje, galiojantis atlyginimo apskaičiavimo metu, EUR;

X1darbo valandų kiekis duomenų surinkimui atliekamam tiesioginės apklausos būdu, val.

10.2.    Kai už kelionės išlaidas kompensuojama pagal faktines Apklausų organizavimo skyriaus darbuotojų kelionės išlaidas, atlyginimas už kelionės išlaidas apskaičiuojamas pagal faktiškai patirtas kelionės išlaidas vykstant atlikti darbo.

11Atlyginimas už darbui įsigyjamas prekes ir/ar paslaugas nustatomas pagal agentūrai išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

12.       Atlyginimas už naudojimąsi Valstybės duomenų valdymo platformos resursais ( apskaičiuojamas taip:

, kur

RkValstybės duomenų valdymo platformoje darbui atlikti sunaudojamų resursų kiekis;

Valstybės duomenų valdymo platformos resursų vieneto įkainis (-iai), tvirtinamas(-i) agentūros vadovo, vadovaujantis agentūros pasirašyta sutartimi su Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos licencijos tiekėju;

z – Valstybės duomenų valdymo platformoje darbui sunaudojamų resursų tipas.

 

IV SKYRIUS

ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA

 

12.  Gavusi paklausimą įvertinti darbų kainą, agentūra apskaičiuoja atlyginimą už darbuotojų numatomą sugaišti darbo laiką atliekant darbus, (KD) bei preliminarius atlyginimus už kelionės išlaidas (), reikalingas įsigyti prekes ir/ar paslaugas  bei naudojimąsi Valstybės duomenų valdymo platformos resursais  ir pateikia šią informaciją darbų užsakovui.

13.  Apmokėjimui už darbus išrašomos sąskaitos faktūros, pagal kurias atsiskaitoma taip:

13.1.    visą mokėtiną sumą už darbuotojų sugaištą darbo laiką atliekant darbus (KD), darbo užsakovas sumoka per 30 kalendorinių dienų patvirtinus darbo užsakymą, išskyrus atvejus kai darbas ar jo dalis kartojasi periodiškai, tuomet užsakovas atsiskaito už kiekvieno periodo mokėtiną sumą už darbuotojų numatomą sugaišti darbo laiką atliekant to periodo darbus, prieš prasidedant to periodo darbams;

13.2.    mokėtiną sumą už kelionės išlaidas (), reikalingas įsigyti prekes ir (ar) paslaugas  bei naudojimąsi Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos resursais  darbo užsakovas sumoka per 15 kalendorinių dienų po to, kai agentūra pateikia informaciją apie faktinės išlaidas;

13.3.    Agentūra pasilieka teisę išrašyti išankstinę sąskaitą faktūrą už planuojamas įsigyti prekes ir/ar paslaugas ;

13.4.    Gali būti susitarta dėl kitokių ir (ar) papildomų apmokėjimo sąlygų.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.  Konkrečios darbų grupės darbo valandos įkainiai perskaičiuojami kasmet prieš prasidedant naujiems kalendoriniams metams, išskyrus pirmą kartą apskaičiuojamą darbo valandos įkainį.  Resursų įkainis ( keičiamas iš karto, kai įsigalioja nauji sutarties su Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos licencijos tiekėju įkainiai.

_________________________

 [1] Užimtų pareigybių skaičius skaičiavimo mėnesio pirmai dienai. Skaičiuojamos pareigybės įtrauktos į didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašą.

 

[2] Gamybos skyriai, nurodyti Lietuvos statistikos departamento biudžeto planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. DĮ-094 „Dėl Lietuvos statistikos departamento biudžeto planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 priede, išskyrus skyrius įvardintus tvarkos aprašo 6.1 ir 6.3 papunkčiuose.

[3] n-1 metais agentūros darbuotojų nedarbingumo dienų skaičius, tenkantis vienai pareigybei (pareigybių skaičius apskaičiuojamas kaip vidutinis užimtų pareigybių dydis n-1 metų pradžioje ir pabaigoje).