LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2017 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-348 „DĖL UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. A1-573

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Asmenims, išskyrus Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 14, 16, 17 ir 18 punktuose nurodytus asmenis, siūloma dalyvauti Priemonėse, jei dalyvavimas numatytas jų individualiuose užimtumo veiklos planuose. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), parinkdama Priemones, kuriose asmenys gali dalyvauti, vadovaujasi Užimtumo įstatymo 29 straipsnio nuostatomis (netaikoma Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 14, 16, 17 ir 18 punktuose nurodytiems asmenims), 35 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatomis, Aprašo 5 ir 51 punktuose nustatytais Priemonių skyrimo atitinkamai asmenų grupei prioritetais, laikosi Aprašo 6 punkte nustatytos kompleksiškai taikomų Priemonių organizavimo tvarkos (netaikoma Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 14, 16, 17 ir 18 punktuose nurodytiems asmenims) ir Užimtumo tarnybos nustatytų asmenų, galinčių dalyvauti Priemonėse, atrankos kriterijų ir tvarkos.“

2. Papildau 51 punktu:

51. Įdarbinimo subsidijuojant priemonėje dalyvavę Aprašo 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.3–5.3.6, 5.5, 5.6 papunkčiuose nurodytų grupių asmenys, išskyrus asmenis, kurių darbo sutartis nutraukta darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra, į darbą grąžinus darbuotoją, į kurio vietą buvo priimtas atleidžiamas darbuotojas, darbdaviui bankrutavus ar darbdaviui pripažinus, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami, pakartotinai gali dalyvauti įdarbinimo subsidijuojant priemonėje ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo paskutinės dalyvavimo šioje priemonėje dienos.“

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                               Monika Navickienė