LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2020 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-1259 „DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 17 d. Nr. A1-355

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.    Papildau 51 punktu:

51. Konkurso nuostatai rengiami pagal taisyklių 5 priede pateiktus Pavyzdinius Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, organizuojamo (-ų) projekto (-ų) atrankos konkurso nuostatus (toliau – pavyzdiniai nuostatai). Jei konkurso nuostatuose yra poreikis reglamentuoti nuostatas, kurios nenumatytos pavyzdiniuose nuostatuose, konkursą organizuojanti įstaiga konkurso nuostatus gali rengti ir ne pagal pavyzdinius nuostatus, tačiau visais atvejais konkurso nuostatai turi atitikti taisyklėse nustatytus reikalavimus.

2. Papildau 5 priedu (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                      Monika Navickienė