Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS elektros energetikos SISTEMOS SAVARANKIŠKUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. 1270

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir įgyvendindama Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 1.2.1, 42.1.4 ir 42.4.3 papunkčius, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1.    Patvirtinti pridedamą Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos savarankiškumo ir patikimumo stiprinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

2.    Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, valstybei nuosavybės teise priklausančių UAB „EPSO-G“ akcijų valdytojai, ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, valstybei nuosavybės teise priklausančių AB „Ignitis grupė“ akcijų valdytojai, pagal kompetenciją įgyvendinant šių bendrovių savininko teises ir pareigas, užtikrinti Priemonių plane nurodytų priemonių vykdytojų, kurie yra UAB „EPSO-G“ ir AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės, dalyvavimą įgyvendinant Priemonių planą;

2.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, iki kiekvieno kalendorinių metų pusmečio pabaigos gavus duomenis iš Priemonių plane nurodytų priemonių vykdytojų, ne vėliau kaip per mėnesį nuo kiekvieno kalendorinių metų pusmečio pabaigos informaciją apie Priemonių plano įgyvendinimo eigą ir prireikus pasiūlymus dėl reikalingų sprendimų įgyvendinant Priemonių planą teikti Komisijai Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu klausimams koordinuoti, sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl Komisijos Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu klausimams koordinuoti sudarymo“.

3.    Rekomenduoti UAB „EPSO-G“ ir AB „Ignitis grupė“ užtikrinti Priemonių plane nurodytų priemonių vykdytojų, kurie yra jų dukterinės bendrovės, dalyvavimą įgyvendinant Priemonių planą.

 

 

 

Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas                             Saulius Skvernelis

 

 

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas                             Žygimantas Vaičiūnas

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1270

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS elektros energetikos SISTEMOS SAVARANKIŠKUMO IR PATIKIMUMO STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

ETAPO

TERMINAS

ETAPAS

PRIEMONĖS

PRIEMONIŲ vykdytojai

PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO TERMINAS

2021 m.

III ketv.

1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos avarinis prijungimas prie Lenkijos Respublikos elektros tinklų darbui sinchroniniu režimu

 

TIKSLAS:

Sukurti galimybes nenumatyto atjungimo nuo Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemos (IPS / UPS) atveju Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemai veikti sinchroniškai su Lenkijos Respublikos elektros energetikos sistema Lietuvos Respublikai neišpildžius visų Europos elektros perdavimo sistemos

operatorių asociacijos
(ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninės grupės (RGCE) išduotų

sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais sąlygų

1.1. Įgyvendintas LitPol Link jungties išplėtimo projektas

LITGRID AB

2021 m. II ketv.

1.2. Įgyvendintas 330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstrukcijos projektas

LITGRID AB

2021 m. I ketv.

1.3. Ištestuota LitPol Link jungties įranga ir nustatytos procedūros su Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriumi dėl prisijungimo avariniu būdu prie Lenkijos elektros energetikos sistemos

LITGRID AB

2021 m. II ketv.

1.4. Atliktas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sinchroninio veikimo su Lenkijos elektros energetikos sistema bandymas pagal suderintą programą su Lenkijos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriumi

LITGRID AB

2021 m. III ketv.

2022 m.

IV ketv.

2. Izoliuotas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos darbas

 

TIKSLAS:

Užtikrinti galimybes Lietuvos elektros energetikos sistemai prireikus efektyviai (kaštų ir saugumo aspektais) veikti atskirai nuo kitų valstybių elektros energetikos sistemų, įskaitant nuo kontinentinės

Europos tinklų ir nuo IPS / UPS sistemos

 

 

2.1. Užtikrintas nuolatinis Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko dalyvavimas elektros energijos rinkoje (įvertinus techninius apribojimus)

AB „Ignitis gamyba“

Nuolat

2.2. Užtikrinti paklausos valdymo priemones, atitinkančias trūkstamą galios poreikį, reikalingą išlaikyti patikimą sistemos veikimą izoliuoto darbo metu

LITGRID AB

2021 m.  II ketv.

 

2.3. Elektros energijos kaupiklių (baterijų) projekto įgyvendinimas (suminė energijos kaupimo sistemos galia iki 200 MW)

Konkurso (aukciono) būdu atrinkta projekto įgyvendinimo bendrovė

2021 m. IV ketv.

2.4. Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklos atkūrimas, siekiant užtikrinti įrenginio prieinamumą elektros energijos gamybai iki Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais

AB „Ignitis gamyba“

2021 m. IV ketv.

2.5. Lietuvos elektrinės 8 bloko darbo išteklių atkūrimas, siekiant užtikrinti įrenginio prieinamumą elektros energijos gamybai iki Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais

AB „Ignitis gamyba“

2022 m. II ketv.

2.6. Lietuvos elektrinės 7 bloko darbo išteklių atkūrimas, siekiant užtikrinti įrenginio prieinamumą elektros energijos gamybai iki Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais

AB „Ignitis gamyba“

2022 m. IV ketv.

2.7. Atliktas izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo bandymas

LITGRID AB

2022 m. IV ketv.

2023 m. III ketv.

 

3. Izoliuotas Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbas

 

TIKSLAS:

Izoliuoto ir patikimo Baltijos šalių elektros energetikos sistemų veikimo galimybės užsitikrinimas, atsijungimo ar neplanuoto atjungimo nuo IPS / UPS sistemos atveju

3.1. Inicijuotas politinis regioninis dialogas su Estija, Latvija ir Lenkija dėl operatyvaus priemonių, reikalingų bendram izoliuotam ir patikimam Baltijos šalių sistemų darbui užtikrinti, įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2020 m. IV ketv.

3.2. Pasiekti politiniai regioniniai susitarimai su Estija, Latvija ir Lenkija dėl operatyvaus sinchronizacijos projektui reikalingų priemonių įgyvendinimo ir izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemos darbo bandymo paankstinimo (šiuo metu
ENTSO-E PG Baltic grupės patvirtintame plane numatyti 2025 metai)

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2021 m. III ketv.

3.3. Pasiekti politiniai regioniniai susitarimai su Šiaurės šalimis (dalyvaujant Estijai ir Latvijai) dėl avarinės pagalbos ir dažnio valdymo priemonių

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

2021 m. III ketv.

3.4. Gautas Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos
(ENTSO-E) Baltijos projektų grupės
 (PG Baltic) pritarimas dėl Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymo paankstinimo

LITGRID AB

2021 m. IV ketv.

3.5. Baltijos šalių elektros energetikos sistemų pasirengimo prisijungti avariniu būdu prie Lenkijos elektros energetikos sistemos programos parengimas ir įgyvendinimas

LITGRID AB

2022 m. IV ketv.

 

3.6. Sinchroninių kompensatorių Alytaus ir Telšių tarnsformatorių pastotėse įrengimas

LITGRID AB

2023 m. II ketv.

 

3.7. Atliktas pilnas izoliuoto Baltijos šalių elektros energetikos sistemų darbo bandymas (dalyvaujant Estijai ir Latvijai)

LITGRID AB

2023 m. III ketv.

 

2025 m. IV ketv.

 

4. Nuolatinis elektros energetikos sistemos veikimas sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos tinklais

 

TIKSLAS:

Visavertė Lietuvos ir kitų Baltijos šalių elektros energetikos sistemų ir rinkų integracija su kontinentine Europa

4.1. Sinchroninio kompensatoriaus
 (330 kV) Neries transformatorių pastotėje įrengimas

LITGRID AB

2024 m. IV ketv.

4.2. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros projekto įgyvendinimas

AB „Ignitis gamyba“

2025 m. IV ketv.

 

4.3. Gautas statybos baigimo dokumentas „Harmony Link“ jungties projektui

LITGRID AB

2025 m. IV ketv.

 

4.4. Įgyvendintos ENTSO-E prisijungimo sąlygos

LITGRID AB

2025 m. IV ketv.

 

_____________________