LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. rugpjūčio 5 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-654 „DĖL lietuvos liaudies kultūros centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 30 d. Nr. ĮV-247

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. ĮV-654 „Dėl Lietuvos liaudies kultūros centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo” ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

tvirtinu Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuostatus (pridedama).

2.  Į g a l i o j u Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui šiuo įsakymu patvirtintus Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuostatus ir atlikti kitus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant prašymų, raštų ir kitų dokumentų pasirašymu bei tvirtinimu), susijusius su įstaigos nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Simonas Kairys

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-654

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. ĮV-247 redakcija)

 

 

LIETUVOS NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinis kultūros centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga, veikianti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui pavestose etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, mėgėjų meninės veiklos srityse, kurios paskirtis – saugoti ir plėtoti etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijas, skatinant visuomenės kultūrinę raišką, kūrybiškumą, socialinę ir asmens gerovę. Centro buveinė: Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124, Vilnius. Juridinio asmens kodas 190758519.

2. Centro savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas funkcijas ir sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

3. Centras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Kultūros ministerijai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų. Centro veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

4. Centrui perduotas ir Centro įgytas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o Centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Centro nuostatus (toliau – Nuostatai) tvirtina ir juos keičia Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

6. Centras yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke, logotipą ir kitą atributiką.

7. Vieši pranešimai skelbiami Centro interneto svetainėje www.lnkc.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais, jie skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymu, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, UNESCO nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencija bei šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Centro veiklos pagrindiniai tikslai:

9.1. įgyvendinti politiką etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, mėgėjų meno, kultūros srityse;

9.2. įgyvendinti kultūros centrų politiką;

9.3. įgyvendinti dainų švenčių tradicijos išsaugojimą politiką.

10. Įgyvendindamas savo tikslus, Centras:

10.1. atlieka funkcijas, nustatytas Kultūros centrų įstatymo 4 straipsnyje;

10.2. atlieka funkcijas, nustatytas Dainų švenčių įstatymo 6 straipsnyje;

10.3. konsultuoja savivaldybių institucijas ir įstaigas regioninių dainų švenčių rengimo klausimais ir kartu su savivaldybių institucijomis ir įstaigomis organizuoja regionines dainų šventes;

10.4. organizuoja ar dalyvauja organizuojant tarptautinius, nacionalinius ir regioninius, įvairias meno šakas ir žanrus palaikančius ir plėtojančius, skirtingo amžiaus grupėms skirtus etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, mėgėjų meno renginius;

10.5. teikia Kultūros ministerijai, savivaldybėms, kultūros įstaigoms ekspertines išvadas etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, mėgėjų meno specialistų, kolektyvų, kultūros centrų veiklos ir jos plėtojimo klausimais;

10.6. atlieka Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado (toliau – Sąvadas) informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;

10.7. vykdo į Sąvadą ir į tarptautinius UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus įrašytų vertybių ir jų išsaugojimo veiklų stebėseną, rūpinasi jų sklaida, metodiškai vadovauja jų išsaugojimo ir plėtros veikloms, rengia ir teikia pasiūlymus dėl naujų vertybių įtraukimo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus;

10.8. įgyvendina ir padeda savivaldybių, saugomų teritorijų ir kitoms institucijoms, nematerialaus kultūros paveldo bendruomenėms vykdyti nematerialaus kultūros paveldo reiškinių gaivinimo, gyvybingumo skatinimo, vystymo, savivaldybių lygmens sąvadų kūrimo veiklas ir metodiškai joms vadovauja;

10.9. vykdo nematerialaus kultūros paveldo vertybes puoselėjančių bendruomenių, asociacijų narių ir jas remiančių organizacijų, švietimo įstaigų gebėjimų saugoti ir plėtoti nematerialų kultūros paveldą mokymus, dalijimosi patirtimi veiklas, kuria ir palaiko tinklaveiką;

10.10. vykdo tradicinės muzikos ir choreografijos, tautodailės, tautinio kostiumo, papročių, kitų etninės kultūros sričių tyrimus;

10.11. kaupia medžiagą apie nematerialiojo kultūros paveldo reiškinius, organizuoja etninės kultūros medžiagos rinkimą, tvarko ir sistemina sukauptus duomenis;

10.12. rengia ir leidžia periodinį leidinį, publikacijų serijas, mėgėjų meno kolektyvų repertuarą, ruošia folkloro rinkinius, šviečiamuosius, metodinius leidinius, vaizdo, garso, skaitmenines publikacijas etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, mėgėjų meno specialistams, visuomenei;

10.13. įvairiomis veiklų formomis ir būdais didina visuomenės žinomumą apie etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, mėgėjų meno, dainų švenčių, pasaulio lietuvių kultūros tradicijas bei jų išsaugojimo svarbą;

10.14. pristato Lietuvos kultūrą bei tradicijas užsienyje ir vykdo jų sklaidą – savarankiškai ir (ar) bendradarbiaujant su partneriais skleidžia etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo reiškinių, mėgėjų meno, dainų švenčių tradicijas, kitas Lietuvos nacionalinės kultūros vertybes;

10.15 stiprina pasaulio lietuvių bendruomenių tapatybę, teikiant joms metodinę paramą, keliant mėgėjų meno specialistų kvalifikaciją, ugdant bendruomenių narių kompetencijas, padedant organizuoti išeivijos dainų ir šokių šventes bei kitus renginius, koordinuojant išeivijos meno kolektyvų dalyvavimą Lietuvos dainų šventėse;

10.16. atlieka Asmenų, vykstančių į užsienio lietuvių organizacijas ar bendruomenes vykdyti kultūrinę veiklą, rėmimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 454, nustatytas funkcijas.

11. Centro valstybinį finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

12. Centro vidaus auditą atlieka Kultūros ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS

 

13. Centras turi šias teises:

13.1. suderinus su Kultūros ministerija stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje, plėtoti kultūrinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių kultūros įstaigomis ir organizacijomis;

13.2. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą;

13.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti pajamas iš turto nuomos ir kitų paslaugų teikimo;

13.4. leisti ir platinti mokamus ir nemokamus metodinius, šviečiamuosius, informacinius leidinius, vaizdo, garso, elektronines ir kitas publikacijas;

13.5. gaminti ir platinti mokamą ir nemokamą, su Centro veikla susijusią produkciją, gaminius su Centro, dainų švenčių ir kitos veiklos atributika;

13.6. nustatyti leidinių, gaminių, kitos produkcijos, bilietų, teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė ar Europos Sąjungos teisės aktai;

13.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

13.8. rengti projektus ir gauti finansavimą iš valstybinių ir tarptautinių fondų;

13.9. skelbti su Centro veikla susijusius konkursus;

13.10. teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autorių turtines teises į literatūros ir meno kūrinius;

13.11. sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją ir tobulintis Centro veiklos tikslus atitinkančiose srityse.

14. Centras gali turėti kitas teisės aktų numatytas teises.

 

IV SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. Centrui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Kultūros centrų įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia kultūros ministras.

16. Centro struktūrą, administracijos ir darbuotojų pareigybių sąrašą, suderinęs su Kultūros ministerija, tvirtina direktorius.

17. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Kultūros ministerijos strateginiu veiklos planu ir Centro metiniu veiklos planu, kurie rengiami vadovaujantis strateginį veiklos valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

18. Centro direktorius:

18.1. vadovauja Centrui, organizuoja jo veiklą, užtikrina Centro tikslų įgyvendinimą, nustatytų funkcijų atlikimą, pavestų uždavinių vykdymą;

18.2. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

18.3 teikia kultūros ministrui Centro veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, tarpinstitucinių veiklos planų ir jų įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas;

18.4. tvirtina Centro organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijantį didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Centro vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus administravimo tvarkomuosius dokumentus;

18.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro darbuotojus, nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios ir (ar) kintamosios dalies koeficientus, skiria priemokas ir premijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas jiems tobulinti kvalifikaciją, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

18.6. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

18.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

18.8. tvirtina įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatas, užtikrina, kad Centro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

18.9. priima įsakymus ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą;

18.10. Centro vardu pasirašo sutartis, įgaliojimus kitiems asmenims vykdyti direktoriaus kompetencijos funkcijas, kitus dokumentus;

18.11. sudaro ir tvirtina prie Centro teisės aktais numatytų steigiamų tarybų, laikinų darbo grupių ir komisijų, kitų patariamųjų institucijų nuostatus, sudėtis, jų planus ir darbo ataskaitas;

18.12. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui visose valstybės institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose, teismuose;

18.13. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų jam nustatytas funkcijas bei Kultūros ministerijos pavedimus.

19. Nesant direktoriaus, jo pareigas eina kitas kultūros ministro įsakymu paskirtas Centro darbuotojas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

__________________

 

part_e2bc27e36f93466b9dda687c209921b9_end