ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 31 d. Nr. T-226

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. T-150 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

3.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-226   

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja prekybos ir paslaugų teikimo organizavimo tvarką Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) viešosiose vietose.

2.  Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“, Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“, bei kitais teisės aktais.

3Taisyklės privalomos Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose prekiaujantiems ar paslaugas teikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Teisės aktais nustačius papildomus ar kitus prekybos ar paslaugų teikimo viešosiose vietose reikalavimus ir (ar) veiklos apribojimus, kitą kontrolės tvarką ir (ar) ūkio subjektų atsakomybę, taikomos tų teisės aktų nuostatos, jeigu juose nenurodyta kitaip.

4.  Šios Taisyklės nereglamentuoja prekybos ir paslaugų teikimo iš statinių, kurie yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, ir turgavietėse. Būtinieji reikalavimai prekybai turgavietėse nustatyti Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“. Šios taisyklės netaikomos asmenims, prekiaujantiems ir (ar) teikiantiems paslaugas privačiuose žemės sklypuose.

5Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia teisės aktai. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. kioskas smulkios prekybos ar paslaugų teikimo reikmėms skirtas nedidelis lengvų konstrukcijų ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinasis statinys, kurio dalis sienų ar jų viršutinės dalys yra įstiklintos, iš kurio prekiaujama ar paslaugos teikiamos per priekinėje sienoje esančią vitrinos angą;

5.2. laikinasis statinys – statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą ir kuris nėra registruojamas Nekilnojamojo turto registre;

5.3. laikinieji prekybos (paslaugų teikimo) įrenginiai sukomplektuota įranga (prekystaliai, vežimėliai, stalai, pakylos, stoveliai, kėdės, gėlinės, skėčiai ir kt.), prekybai (paslaugoms teikti) pritaikyti automobiliai (įskaitant ir nemotorines transporto priemones) ir jų priekabos, nesudėtingų atrakcionų priemonės: batutai, pripučiamieji atrakcionai, žaidimų aikštelės ir pan., skirti prekybai (paslaugoms teikti) lauke;

5.4. lauko kavinė poilsio ir turizmo sezono metu lauke įrengtas laikinas nesudėtingų lengvų konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos, ir kt.), kuri skirta teikti viešojo maitinimo paslaugoms, o pasibaigus poilsio ir turizmo sezonui yra išmontuojama;

5.5. pardavėjas (paslaugų teikėjas) juridinis ar fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės viešosiose vietose;

5.6. paviljonas lengvų konstrukcijų ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinasis statinys, kurio dalis ar visos sienos įstiklintos ir kuris yra atskiras statinys ar priestatas prie kito pastato, tačiau turintis atskirą įėjimą ir atskirą stogą;

5.7. viešoji vieta – Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką;

5.8. žemės ūkio produktai – augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės, žuvininkystės produktai, užaugintos miško uogos, vaistažolės, grybai ir iš jų gauti pirminio perdirbimo produktai, skirti vartoti arba tolesnei maisto produktų ar ne maisto produktų gamybai.

6. Savivaldybės teritorijoje prekyba ir (ar) paslaugų teikimas galimas šiose viešosiose vietose: prie pėsčiųjų takų, aikščių, skverų, parkų, poilsio aikštelių teritorijose, šalia įteisintų turgaviečių, vandens telkinių, jų pakrančių ir paplūdimių teritorijose, automobilių stovėjimo aikštelėse (vietose) bei kitose žmonių susibūrimo vietose, jeigu prekyba ir (ar) paslaugų teikimas viešosiose vietose neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams ir kitiems teisės aktams.

7. Konkrečių prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietų Savivaldybės viešosiose vietose sąrašą bei jo keitimo tvarką tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos direktorius nurodytame sąraše be kitų viešųjų vietų gali nustatyti viešąsias vietas, skirtas mažmeninei prekybai naudotomis prekėmis, taip pat viešąsias vietas, kuriose leidimai prekiauti ar  teikti paslaugas yra išduodami organizuojant viešąjį konkursą.

8. Asmenys prekiauti ir teikti paslaugas Savivaldybės viešosiose vietose gali tik turėdami atitinkamos Savivaldybės seniūnijos išduotą leidimą prekiauti ar teikti paslaugas. Leidimų išdavimą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas. Už leidimo išdavimą mokama Savivaldybės tarybos patvirtinta vietinė rinkliava. Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę tvirtinti ir kitas su prekybos ir paslaugų teikimu Savivaldybės viešosiose vietose susijusias tvarkas ar dokumentus.

 

II SKYRIUS

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSE VIETOSE ORGANIZAVIMAS

 

9Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimo būdai gali būti šie:

9.1.  prekyba ir paslaugų teikimas iš kioskų, paviljonų, prekybai (paslaugų teikimui) pritaikytų automobilių, priekabų ir sunkvežimių (prekybos ar paslaugų teikimo vietai skiriant ne daugiau kaip 30 kv. m);

9.2.  prekyba ir paslaugų teikimas lauko kavinėse (lauko kavinės plotas nustatomas lauko kavinės plane (schemoje));

9.3.  prekyba ir paslaugų teikimas iš (nuo) laikinų prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių (prekybos ar paslaugų teikimo vietai skiriant ne daugiau kaip 3 kv. m);

9.4.    prekyba ir paslaugų teikimas renginių metu;

9.5.    kiti teisės aktais nedraudžiami prekybos ir paslaugų teikimo būdai.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETAI

 

10. Prekybos ar paslaugų teikimo vieta neturi sudaryti kliūčių kitiems asmenims, negali pažeisti trečiųjų šalių interesų, trukdyti transporto ir pėsčiųjų eismui, užstoti eismo reguliavimo techninių priemonių ir jų matomumo prie sankryžų ir perėjų, ji turi būti valoma, švari ir tvarkinga. Atliekos tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus, laikomasi higienos normų bei kitų teisės aktų reikalavimų.

11. Laikinieji prekybos (paslaugų teikimo) įrenginiai turi būti visiškai sukomplektuoti, švarūs, tvarkingi, atitinkantys higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos, estetinės-vizualinės kokybės bei lauko prekybos funkcinius reikalavimus.

12. Prekybos (paslaugų teikimo) vietoje naudojama tik prekybai (paslaugų teikimui) skirta ar pritaikyta įranga, suderinus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (kai prekiaujama maisto produktais).

13. Prekybos (paslaugų teikimo) vietoje privalo būti šiukšlių dėžė.

14. Prekiaujant (teikiant paslaugas) iš kioskų, paviljonų arba iš prekybai (paslaugų teikimui) pritaikytų automobilių bei lauko kavinėse ne prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių turi būti sudaroma sutartis su atliekas tvarkančia įmone.

15. Draudžiama prekiauti (teikti paslaugas) nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio ir kitos prekybai (paslaugų teikimui) nepritaikytos įrangos.

16. Prekės ir jų atsargos turi būti laikomos tik prekybos įrangoje.

17. Prekybos ar paslaugų teikimo vietoje privalo būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo pažymos arba įsigyto verslo liudijimo numeris. Asmenys, kuriems verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma nėra privalomi, nurodo savo vardą ir pavardę. Šie duomenys nurodomi pardavėjo ar paslaugos teikėjo pasirinktu būdu, tačiau jie turi būti pirkėjų matomi.

18. Reklama ant laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, lauko kavinių įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimais.

19. Renginių, organizuojamų viešosiose vietose, metu konkrečią prekybos ir paslaugų teikimo vietą ir jos plotą nustato, prekybos vietų išdėstymo schemas (planus) rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka derina renginio organizatorius. Renginio organizatorius privalo išlaikyti įrangos formų estetinės išraiškos vieningumą.

20. Laikinieji prekybos (paslaugų teikimo) įrenginiai, kioskai, paviljonai, lauko kavinių įranga turi būti demontuoti ir pašalinti pasibaigus leidimo galiojimo terminui. Viešoji vieta, kurioje prekiaujama ar teikiamos paslaugos, turi būti sutvarkyta, dangų konstrukcijos nesugadintos (nepakitusios). Jei viešoji vieta sugadinta, netvarkoma ir gadinama, ji turi būti sutvarkyta (dangos atstatytos) pardavėjo (paslaugų teikėjo) lėšomis.

21. Pardavėjai, prekiaujantys savos gamybos žemės ūkio ir (ar) maisto produktais, prekybos vietoje be medicininės knygelės (sveikatos pažymėjimo) privalo turėti:

21.1. ūkininkai – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą ir pažymą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, jeigu prekiauja savos gamybos žemės ūkio produktais;

21.2. sodininkai, prekiaujantys savo užaugintais vaisiais, uogomis, daržovėmis – nustatytos formos sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.3. bitininkai, prekiaujantys savos gamybos medumi ir bitininkystės produktais – bityno pasą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka, arba pažymą apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre;

21.4. pardavėjai, prekiaujantys ekologiškais žemės ūkio ir maisto produktais – prekybos-ekologinės gamybos ūkio sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.5. pardavėjai, prekiaujantys išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktais – išskirtinės kokybės produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.6. pardavėjai, prekiaujantys tautinio paveldo produktais – tautinio paveldo produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka. Tautinio paveldo produktai turi būti pažymėti tautinio paveldo ženklu (vaizdinis žymuo, rodantis, kad gaminys yra sertifikuotas tautinio paveldo produktas).

 

IV SKYRIUS

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO REGLAMENTAVIMAS

 

22. Pardavėjui (paslaugų teikėjui) galima pradėti prekiauti ir teikti paslaugas iš (nuo) laikinųjų prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių, kioskų, paviljonų, lauko kavinių tik turint atitinkama tvarka išduotą leidimą.

23.  Prekiaujant ar teikiant paslaugas viešosiose vietose, draudžiama triukšmauti, viršijant nustatytas leidžiamas skleidžiamo triukšmo normas.

24. Pardavėjas (paslaugų teikėjas) privalo laikytis leidime nurodytų sąlygų, neleisti naudotis leidimu kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, neprekiauti ar neteikti paslaugų su negaliojančiu leidimu.

25.  Parduodamos prekės turi būti saugios, t. y. prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymuose tai prekei taikomuose techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.

26.  Prekių transportavimo, laikymo ir išdėstymo prekybos vietoje, taip pat prekybos jomis sąlygos turi atitikti teisės aktuose nustatytus higienos, visuomenės sveikatos priežiūros, prekių tvarkymo, saugos reikalavimus bei gamintojų pateikiamuose normatyviniuose dokumentuose nustatytas sąlygas.

27.  Parduodamos prekės turi būti tinkamos kokybės, t. y. prekė turi atitikti prekės gamintojo nurodytus pateikiamų normatyvinių dokumentų reikalavimus:

27.1.  prekė turi būti tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

27.2.  prekė turi atitikti kokybės rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į prekės prigimtį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešus pareiškimus dėl prekės kokybės.

28.  Pardavėjas privalo parduoti pirkėjui prekes taroje ir supakuotas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl prekių pobūdžio šito daryti nereikia.

29. Pardavėjas, kuris prekiauja savos gamybos žemės ūkio ir (ar) maisto produktais privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešosiose vietose rekomendacijų, nustatytų Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“, organizuoti prekybos vietos išvalymą, maisto ir ne maisto atliekų surinkimą ir pašalinimą.

30. Savivaldybės viešose vietose draudžiama parduoti prekes, jei:

30.1.  mažmeninė prekyba tokiomis prekėmis yra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais;

30.2.  jų įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;

30.3.  prekės yra be jų atitikties dokumentų, išduotų teisės aktų nustatyta tvarka;

30.4.  prekės nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;

30.5.  pasibaigęs jų naudojimo tinkamumo terminas;

30.6.  buvo iš naujo perženklintos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;

30.7. pardavėjas neturi licencijos, jeigu įstatymuose nustatyta, kad mažmeninė prekyba tomis prekėmis leidžiama tik turint mažmeninės prekybos tomis prekėmis licencijas.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PARDAVĖJUI (PASLAUGŲ TEIKĖJUI)

 

31. Pardavėjas (paslaugų teikėjas) privalo:

31.1. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą, laikytis asmens higienos, darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos bei šių taisyklių reikalavimų;

31.2. palaikyti švarą ir tvarką prekybos vietoje;

31.3. garantuoti kultūringą pirkėjų aptarnavimą, tiksliai sverti matuoti, dozuoti ir atsiskaityti su pirkėjais;

31.4. suteikti valstybine kalba pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes;

31.5. parduoti prekes ir suteikti paslaugas pirkėjui ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti, jei pageidauja pirkėjas, prekių pardavimą, pirkimą, paslaugų suteikimą ir atsiskaitymą už jas patvirtinantį dokumentą;

31.6. parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų pirkėjo išsirinktą pavyzdį;

31.7. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, sukomplektuotos prekės;

31.8. užtikrinti parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų atitiktį teisės aktų nustatytiems ženklinimo reikalavimams ir pateikti teisingą informaciją apie parduodamą žemės ūkio ir maisto produktą;

31.9. parduodant nefasuotus maisto produktus (neturinčius gamintojo ženklinimo etiketės) pardavimo etiketėje aiškiai nurodyti produkto pavadinimą, gamintojo pavadinimą, jei gaminiai pagaminti ne Lietuvoje, nurodyti šalį, kurioje jie buvo pagaminti, bei platintoją, pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą, prekiaujant sertifikuotais (ekologiškais ar išskirtinės kokybės) produktais;

31.10.  parduodant naujas ne maisto prekes, išduoti pirkėjui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms prekėms toks terminas yra nustatytas;

31.11.  prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad pirkėjas turėtų realią galimybę panaudoti šias prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

31.12.  sudaryti sąlygas pirkėjui apžiūrėti prekę (rūbus prisimatuoti), patikrinti kaip ji veikia arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį;

31.13.  pardavęs netinkamos kokybės prekę, teisės aktų nustatyta tvarka pirkėjo pasirinkimu pakeisti ją tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą, per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus, atlyginti prekės trūkumų šalinimo išlaidas arba grąžinti sumokėtą kainą;

31.14.  įstatymų nustatyta tvarka atlyginti pirkėjo patirtus nuostolius, jeigu jų pirkėjas patyrė įsigijęs netinkamos kokybės prekę arba dėl to, kad nebuvo pateikta informacija apie prekę arba ji buvo klaidinanti;

31.15.  sužinojęs, kad parduodamos prekės yra nesaugios, nedelsiant nutraukti prekybą šiomis prekėmis, informuoti pirkėjus ir atitinkamas valstybės institucijas;

31.16. laikytis kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, susijusių su mažmenine prekyba ir paslaugų teikimu.

 

VI SKYRIUS

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

32.  Pirkėjas turi teisę:

32.1. gauti valstybine kalba jam būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas;

32.2. apžiūrėti perkamą prekę ir pareikalauti, kad pardavėjas ją patikrintų arba pademonstruotų, kaip ja naudotis, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį;

32.3. pareikalauti, kad pardavėjas vykdytų Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse nustatytų prekių keitimo bei grąžinimo sąlygas, jeigu buvo parduota netinkamos kokybės, nesaugi prekė;

32.4. pirkėjas gali pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu pinigus tikrino nepasitraukęs nuo prekystalio.

33.  Pirkėjas privalo atsiskaityti už perkamas prekes ir paslaugas (sumokėti pardavėjo ar paslaugų teikėjo nustatytą kainą).

 

VII SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

34.  Pardavėjų ir paslaugų teikėjų veiklą, jų parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų saugą ir kokybę gali tikrinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, leidimą prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavusios institucijos tarnautojai, kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

35.  Pardavėjai ir paslaugų teikėjai privalo:

35.1.  teikti informaciją ir parodyti dokumentus kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams;

35.2.  prireikus leisti kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams paimti maisto prekių pavyzdžius laboratoriniam tyrimui, surašant pavyzdžių paėmimo aktą;

35.3.  pardavėjas ar paslaugų teikėjas, supažindintas su kontrolę atliekančių institucijų darbuotojų pateiktais tikrinimo rezultatais, ir, esant pažeidimų, privalo per nustatytą terminą pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.

36.  Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37.  Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai už Taisyklių nesilaikymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai, įgyvendinant Taisykles, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. Taisyklių papildymus, pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

39.  Taisyklės paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

 

__________________________