LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2014 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-480 „DĖL INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 15 d. Nr. 1V-147

Vilnius

 

Pakeičiu Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Programos projektą rengia savivaldybės ar savivaldybių, kurių teritorijoje yra išskirtos tikslinės teritorijos, administracija (-os), konsultuodamasi (-osi) su vietos bendruomene, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis, įstaigomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, pilietinei visuomenei atstovaujančiomis organizacijomis (įskaitant aplinkosaugos partnerius, nevyriausybines organizacijas ir organizacijas, atsakingas už socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą) ir kitomis tikslinėje ar susietose teritorijose veikiančiomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis (pavyzdžiui, aukštosiomis mokyklomis, kultūros įstaigomis). Konsultacinę pagalbą renkant ir apibendrinant mažų ir vidutinių miestų programoms rengti reikalingą informaciją, pagalbą koordinuojant savivaldybių administracijų bendrą veiklą rengiant programas (organizuojant susitikimus, darbo grupes, apibendrinant, redaguojant skirtingų savivaldybių administracijų parengtas programų projektų dalis, apibendrinant gautas pastabas ir pasiūlymus ir pan.) savivaldybių administracijoms teikia Vidaus reikalų ministerija.“

2. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Tuo atveju, kai savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) ar regiono plėtros tarybos inicijuojamas (-i) mažų ir vidutinių miestų programos pakeitimas (-ai), susijęs (-ę) su kelių savivaldybių kompetencija, savivaldybių administracijų veiksmus, atliekamus vykdant gairių 39 ir 43 punktuose nustatytus reikalavimus, koordinuoja Vidaus reikalų ministerija.

3. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Jeigu savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) ar regiono plėtros tarybos pateiktam (-iems) pasiūlymui (-ams) dėl programos pakeitimo įvertinti trūksta informacijos, pateiktuose dokumentuose yra netikslumų ar kitų trūkumų, dėl kurių pasiūlymas ar, kai taikoma, pasiūlymų visuma negali būti pripažintas (-i) atitinkančiu gairių 3740 punktuose nustatytus reikalavimus, Vidaus reikalų ministerija raštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į savivaldybės (-ių) administraciją (-as) (kai programos pakeitimą inicijuoja savivaldybės (-ių) administracija (-os) arba atitinkamą regiono plėtros tarybą ir su inicijuojamu programos pakeitimu susijusią (-ias) savivaldybės (-ių) administraciją (-as) (kai programos pakeitimą inicijuoja regiono plėtros taryba), prašydama paaiškinti, patikslinti pateiktą informaciją ir (ar) ištaisyti trūkumus ir nustato terminą prašomai informacijai pateikti, patikslinti ir (ar) trūkumams ištaisyti, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų. Tuo atveju, kai Vidaus reikalų ministerijos nurodyti ištaisyti pasiūlymo (-ų) dėl programos pakeitimo trūkumai yra susiję su kelių savivaldybių kompetencija, apie nustatytus programos pakeitimo trūkumus Vidaus reikalų ministerija raštu ar elektroniniu paštu informuoja ir atitinkamą regiono plėtros tarybą.

4. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Programos įgyvendinimo koordinavimo grupės nariams ar pakaitiniams nariams pagal kompetenciją pateikus pastabų, pasiūlymų dėl inicijuojamo (-ų) programos pakeitimo (-ų), Vidaus reikalų ministerija raštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į pasiūlymą dėl programos pakeitimo pateikusią (-ias) savivaldybės (-ių) administraciją (-as) (kai programos pakeitimą inicijuoja savivaldybės (-ių) administracija (-os) arba regiono plėtros tarybą ir su inicijuojamu programos pakeitimu susijusią (-ias) savivaldybės (-ių) administraciją (-as) (kai programos pakeitimą inicijuoja regiono plėtros taryba), prašydama patikslinti pasiūlymo dėl programos pakeitimo dokumentus pagal programos įgyvendinimo koordinavimo grupės narių ir (ar) pakaitinių narių pastabas ir nustatydama terminą patikslintiems dokumentams pateikti, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ilgesnis kaip 5 darbo dienos. Tuo atveju, kai reikalingi atlikti pasiūlymo (-ų) dėl mažų ir vidutinių miestų programos pakeitimo (-ų) patikslinimai ir šie patikslinimai yra susiję su kelių savivaldybių administracijų kompetencija, Vidaus reikalų ministerija apie reikalingus atlikti patikslinimus raštu ar elektroniniu paštu informuoja ir atitinkamą regiono plėtros tarybą.“

5. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Savivaldybės administracija, įgyvendinanti programos veiksmus ataskaitiniu laikotarpiu, kartu su kitais programos veiksmų vykdytojais, konsultuodamasi su Vidaus reikalų ministerija, kasmet iki kovo 1 d. parengia, pristato savivaldybės tarybai ir pateikia Vidaus reikalų ministerijai:“.

6. Pakeičiu 64 punktą ir išdėstau jį taip:

64. Vidaus reikalų ministerija kiekvienais metais iki balandžio 1 d.:

64.1. atsižvelgdama į gairių 61.2 papunktyje nurodytą informaciją, parengia mažų ir vidutinių miestų programos įgyvendinimo ataskaitą;

64.2. didžiųjų miestų programų, mažų ir vidutinių miestų programų įgyvendinimo ataskaitas pateikia atitinkamai regiono plėtros tarybai.“

7. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Vidaus reikalų ministerija, kiekvienais metais iki gegužės 1 d.:

65.1. įvertina, ar programa įgyvendinama nepažeidžiant programos nuostatų ir ar kyla rizikų neįgyvendinti programos tikslų, uždavinių, veiksmų arba juos įgyvendinti pažeidžiant programos nuostatas ir (ar) nepasiekti programoje nustatytų rodiklių reikšmių. Šį vertinimą Vidaus reikalų ministerija atlieka, remdamasi programos įgyvendinimo ataskaitoje pateikta informacija, atliktų programų įgyvendinimo vertinimų išvadomis, 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje pateiktais duomenimis, kita Vidaus reikalų ministerijos turima ar viešai prieinama informacija apie programos įgyvendinimą;

65.2. pagal gairių 6 priede pateiktą formą parengia išvadą dėl programos įgyvendinimo ir ją kartu su programos įgyvendinimo ataskaita teikia svarstyti programos įgyvendinimo koordinavimo grupei.

8. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Regionų plėtros tarybos interneto svetainėse iki 2024 m. liepos 1 d. skelbia:

69.1. ne mažiau kaip trejų paskutinių metų kiekvienos programos įgyvendinimo ataskaitas (ataskaita už praėjusius metus turi būti paskelbta iki einamųjų metų balandžio 5 d.);“.

9. Pripažįstu netekusiu galios 70 punktą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                          Agnė Bilotaitė