RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. TS-339

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 14 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-441 „Dėl valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų 2.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 12 d. raštą Nr.S2-2932 „Dėl Kultūros ministerijos atstovo dalyvavimo komisijoje“, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti dvejiems metams Raseinių rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinę atestavimo komisiją:

komisijos pirmininkė - Gitana Rašimienė, rajono Savivaldybės mero pavaduotoja; 

komisijos pirmininko pavaduotoja - Regina Petreikienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja;

nariai

- Jolita Pamedytytė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos  Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė;

- Silvija Čižaitė-Rudokienė, Raseinių rajono savivaldybės   administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

- Birutė Kulpinskaitė, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė;

- Jadvyga Lisevičiūtė, Kultūros ministerijos Kultūros edukacijos politikos skyriaus patarėja;

- Gytis Šulinskas, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. TS- 27 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-357 „Dėl Raseinių rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“;

2.2. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-357 „Dėl Raseinių rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ 1 punktą.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Algirdas Gricius