Paveikslėlis, kuriame yra logotipas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

Lietuvos respublikos aplinkos ministras

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-51 „DĖL BENDRŲJŲ MIŠKŲ ŪKIO REIKMIŲ FINANSAVIMO PROGRAMOS TĘSTINIŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2023 M. IR PLANUOJAMO PASKIRSTYMO 2024–2025 M. PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. D1-298

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Strateginio planavimo darbo grupės pasiūlymus, pateiktus 2023 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio protokole Nr. D4-227,

p a k e i č i u Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymą 2023 m. ir planuojamą paskirstymą 2024–2025 m., patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. D1-51 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymo 2023 m. ir planuojamo paskirstymo 2024–2025 m. patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„8.

Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų vykdomoms programoms miškų ūkio srityje įgyvendinti

318 100

84 000“.

 

 

2. Papildau 8.128.14 papunkčiais:

„8.12.

Strateginio vadovavimo ir asmeninės lyderystės bei efektyvumo kompetencijų ugdymo mokymai

35000

 

Valstybinė miškų tarnyba

8.13.

Nešiojamų kompiuterių komplektų pirkimas

30000

 

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

8.14.

Plynai iškirstų miško plotų identifikavimas panaudojant distancinius metodus paslaugos įsigijimas

40000

 

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos“.

 

3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10.

IŠ VISO PASKIRSTYTA LĖŠŲ

 

4 264 465

 

1 308 250“.

 

 

4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11.

NEPASKIRSTYTOS LĖŠOS

1 876 535

 

14 091 750“.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                      Simonas Gentvilas