NACIONALINĖS SPORTO AGENTŪROS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2023 METŲ KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS NACIONALINĖMS FIZINIO AKTYVUMO PROGRAMOMS, FINANSUOJAMOMS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugsėjo 8 d. Nr. V-2023/95

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-824 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-1176 redakcija), 8 punktu:

1. Tvirtinu antrąjį 2023 metų kvietimą teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 8 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Mindaugas Špokas

 

 


 

PATVIRTINTA

Nacionalinės sporto agentūros

prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministerijos direktoriaus

2023 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-2023/95

 

 

2023 METŲ KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NACIONALINĖMS FIZINIO AKTYVUMO PROGRAMOMS, FINANSUOJAMOMS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

 

 

I SKYRIUS

KVIETIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nacionalinės fizinio aktyvumo programos (toliau – Programa) finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Ministras) nustatyta tvarka. Programų finansavimo tikslas – didinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą.

2. Valstybės biudžeto lėšos nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms skiriamos skelbiant antrąjį 2023 metų kvietimą (toliau – Kvietimas). Kvietimas skelbiamas trims nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms (toliau – Programos), skirtoms mokyti vaikus plaukti ir formuoti saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius, masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti bei sportinio švietimo plėtotei.  Programų sąrašas ir joms keliami reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-838 „Dėl nacionalinių fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo“ (2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-1180 redakcija). Kiekvienai sąraše esančiai Programai vykdyti organizuojamas atskiras konkursas. 

3. Programos veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje, ne mažiau kaip pusėje Lietuvos savivaldybių. Programų trukmė – 4 kalendoriniai metai. 

4. Programas administruoja ir finansuoja Ministro įgaliota institucija – Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Agentūra) Lietuvos Respublikos sporto įstatymo ir  Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansuojamų valstybės biudžeto  lėšomis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-824 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-1176 redakcija), (toliau – Aprašas) nustatyta tvarka. 

 

II SKYRIUS

KVIETIMO DYDIS

 

5. Vadovaujantis Aprašo 4 punktu, Programos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) patvirtintų asignavimų:

5.1. Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta mokyti vaikus plaukti ir formuoti saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius (2023 m. 760 000 Eur, 2024 m. 772 000 Eur, 2025 m. 784 000 Eur, 2026 m. 896 000 Eur).

5.2. Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta masiniams fizinio aktyvumo renginiams organizuoti (2024 m. 600 000 Eur, 2025 m. 600 000 Eur, 2026 m. 600 000 Eur, 2027 m. 600 000 Eur).

5.3. Nacionalinė fizinio aktyvumo programa, skirta sportinio švietimo plėtotei (2024 m. 800 000 Eur, 2025 m. 800 000 Eur, 2026 m. 800 000 Eur, 2027 m. 800 000 Eur).  

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARAIŠKOMS

 

 

6. Paraiškas pagal Aprašo 1 priede pateiktą Paraiškos nacionalinių fizinio aktyvumo programų finansavimo konkursui formą, siekdamos gauti finansavimą Programai įgyvendinti, gali teikti Sporto įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančios nacionalinės skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau – Pareiškėjas), kurios:

6.1. atitinka Lietuvos Respublikos  nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme skėtinei nacionalinei nevyriausybinei organizacijai keliamus reikalavimus;

6.2. vienija ne mažiau kaip 20 nevyriausybinių organizacijų;

6.3. steigimo dokumente įtvirtinta Pareiškėjų organų narių rotacija, numatant ne daugiau kaip 2 kadencijas po 4 metus arba 4 kadencijas po 2 metus iš eilės;

6.4. yra atlikusios praėjusių kalendorinių metų finansinių ataskaitų auditą ir Ministro nustatyta tvarka pateikusios nepriklausomo auditoriaus išvadą;

6.5. įsipareigoja skirti ne mažesnę kaip 1 procento nuosavų lėšų dalį (nuo skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos) ar kitų šaltinių lėšų bendrąjį finansavimą Programai įgyvendinti;

6.6. įsipareigoja savo interneto svetainėje skelbti šiuos Programos einamųjų kalendorinių metų duomenis (išskyrus duomenis, kuriuos įstatymai draudžia viešinti): metinio biudžeto sąmatą (išskiriant skėtinės organizacijos veiklai administruoti numatytas išlaidas), strateginį veiklos planą, nacionalinę fizinio aktyvumo programą, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų, nacionalinių fizinio aktyvumo programų, kurioms įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimo ataskaitas.

7. Kartu su paraiška pateikiami dokumentai:

7.1. Pareiškėjo (ir partnerio (-ių), jei paraiška teikiama su partneriu (-iais)) juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija arba Juridinių asmenų registro išrašas;

7.2. Pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašas, nurodant, kiek iš jų sudaro fiziniai asmenys, ir pateikiant informaciją apie juridinių asmenų pavadinimus, kodus ir teisines formas;

7.3. Pareiškėjo vienijamų nevyriausybinių organizacijų  narių sąrašą, nurodant kiek kiekvieno iš jų dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sudaro fiziniai asmenys, ir pateikiant informaciją apie juridinių asmenų pavadinimus, kodus ir teisines formas;

7.4. Pareiškėjo steigimo dokumento, kuriame įtvirtinta pareiškėjo valdymo organų narių rotacija, kopija;

7.5. nepriklausomo auditoriaus išvados apie praėjusiais kalendoriniais metais pareiškėjo atliktą finansinių ataskaitų auditą kopija;

7.6. laisvos formos įsipareigojimas dėl nuosavų lėšų dalies skyrimo Programai įgyvendinti;

7.7. informacija apie interneto svetainėje einamaisiais kalendoriniais metais, kuriais teikiama Programa, skelbiamus duomenis (išskyrus duomenis, kuriuos teisės aktai draudžia viešinti): metinio biudžeto sąmatą (išskiriant skėtinės organizacijos veiklai administruoti numatytas išlaidas), strateginį veiklos planą, Programą (-as), kuriai (-ioms) įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų, Programos (-ų), kuriai (-ioms) įgyvendinti buvo skirta valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimo ataskaitas;

7.8. Pasirašyta Pareiškėjo deklaracija, pagal Pareiškėjo deklaracijos formą (Aprašo 10 priedas) ir pasirašyta(-os) Programos partnerio(ių) deklaracija(-os), pagal Programos partnerio deklaracijos formą (Aprašo 11 priedas);

7.9. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą su Programos partneriu (-iais) dėl Programos vykdymo, kopijos;

7.10. įgaliojimo pasirašyti paraišką (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas) kopija;

7.11. visų Programos partnerių įgaliojimai, jei bendra paraiškos deklaracija pasirašyta įgaliotų asmenų.

8.  Vienas juridinis asmuo gali teikti arba būti partneriu teikiant ne daugiau kaip dvi paraiškas dalyvauti Programų atrankos konkurse (toliau – Konkursas).

9.  Pareiškėjas gali įgyvendinti Programą savarankiškai arba su partneriu (-iais).

10. Programos partneriais gali būti tik juridiniai asmenys, kurie:

10.1.  nėra paraišką teikiančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos nariai;

10.2. kurių įtraukimo į Programos vykdymą būtinumas yra aiškiai pagrįstas paraiškoje.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS IR BŪDAS

 

11. Paraiškos su priedais teikiamos nuo 2023 m. rugsėjo 11 d. 00:00 iki 2023 m. rugsėjo 25 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

12. Paraiška lietuvių kalba teikiama elektroniniu būdu Elektroninėje paraiškų pateikimo, vertinimo ir programų administravimo sistemoje (toliau – Sistema) adresu https://sistema.srf.lt.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

13. Programos įgyvendinimo laikotarpis prasideda nuo sutartyje nurodyto termino ir tęsiasi iki Programos veiklų įgyvendinimo pabaigos, kuri yra ne vėlesnė kaip ketvirtųjų Programos vykdymo metų gruodžio 31 d.

14. Pareiškėjas, sudarydamas projekto sąmatą, vadovaujasi Aprašo 17 ir 18 punktais bei šio Kvietimo nuostatomis.

15. Reikalavimai Programos paraiškos sąmatai:

15.1.  tinkamos finansuoti Programos išlaidos apmokamos tokia apimtimi, kuri įvardyta Programos sąmatoje, tačiau ne daugiau nei 99 procentų nuo pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidų sumos;

15.2.  Pareiškėjai turi prisidėti prie Programos nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis  ne mažiau kaip 1 procentu nuo Programos sąmatos. Nuosavo indelio sandara nustatyta Aprašo 17 punkte;

15.3. Programos administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 20 procentų nuo visos Programai skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos;

15.4. Programai viešinti gali būti skiriama ne daugiau nei 10 procentų nuo visos Programos tiesioginėms išlaidoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

16. Dalyvavimo Programoje mokestis negali būti taikomas jaunesniems nei 18 metų (imtinai) amžiaus asmenims.

17. Tinkamos ir netinkamos finansuoti Programos išlaidos nurodytos Aprašo 86 ir 90 punktuose.

18. Programai įgyvendinti būtinų išlaidų supaprastintas apmokėjimas nėra taikomas.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO,

TURINIO IR IŠLAIDŲ PAGRĮSTUMO REIKALAVIMAI

 

19. Paraiškų administracinės atitikties tinkamumo, turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo V skyriuje.

20. Atliekant paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą, Agentūra taip pat patikrina, ar paraiškoje pateikiama informacija atitinka Ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-838 „Dėl nacionalinių fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo“ (2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-1180 redakcija) patvirtintus reikalavimus Programoms.

21. Paraiškos, kurios neatitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų, išskyrus Aprašo 46 punkte numatytus atvejus, Agentūros motyvuotu sprendimu pripažįstamos netinkamomis.

22. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas Pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas.

23. Paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas atliekamas vadovaujantis bendraisiais Programų vertinimo kriterijais, nurodytais Aprašo 52 punkte ir Aprašo 3 priede.

24. Paraiška turi atitikti bendruosius Programų vertinimo kriterijus, surenkant minimalų pereinamąjį balą, nustatytą Aprašo 53 punkte.

25. Paraiškai gali būti skiriami papildomi balai, jeigu viršijami Programai nustatyti rodikliai, kaip nurodyta Aprašo 54 punkte. Papildomi balai skiriami, jeigu:

25.1. viršijamas savivaldybių skaičius Programoje (vnt.) (maksimalus balų skaičius – 6);

25.2. viršijamas bendras dalyvių skaičius Programoje (vnt.) (maksimalus balų skaičius – 10);

25.3. viršijamas privalomas prisidėjimas nuosavomis lėšomis (proc.) (maksimalus balų skaičius – 6).

26. Galutinis paraiškos balas skaičiuojamas susumuojant pareiškėjo surinktus balus pagal Aprašo 52 punkte nustatytus bendruosius Programų turinio vertinimo kriterijus ir Aprašo 54 punkte nustatytus rodiklius.

 

VII SKYRIUS

KITA INFORMACIJA PARAIŠKŲ TEIKĖJAMS

 

27. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje, kaip nurodyta Aprašo 71 punkte.

28. Programų įgyvendinimo laikotarpiu Agentūra savo interneto svetainėje taip pat skelbia

informaciją apie Programų įgyvendinimo rezultatus, valstybės biudžeto lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą. Programų paraiškų vertinimo ir kiti terminai nurodyti Apraše.

29. Konsultacijos teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 ir 13–16 val., telefono numeriu +370 640 25 420 ir el. paštu faprogramos@ltusportas.lt

______________________

part_f82d32a824074687912892545d1235c4_end