LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2014 M. spalio 31 D. ĮSAKYMO NR. V-217 „DĖL PAVYZDINIŲ MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ GALIMOS MOKSLINĖS IR (AR) TECHNOLOGINĖS PRODUKCIJOS SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. spalio 13 d. Nr. V-259

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 2016 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. HSM-N-115 08 bei Gamtos ir technikos mokslų komiteto 2016 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. GTM-N-158

1. Pakeičiu Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. V - 217 „Dėl Pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija;

1.2. Nustatau, kad nurodytu įsakymu patvirtinti pavyzdiniai humanitarinių ir socialinių mokslo sričių mokslo ir sklaidos projektų galimos produkcijos bei fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašai galioja iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pradėtų įgyvendinti projektų sutartyse nurodytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

dėl PAVYZDINIŲ MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ GALIMOS MOKSLINĖS IR (AR) TECHNOLOGINĖS PRODUKCIJOS SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintų Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių 17 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1Pavyzdinį humanitarinių ir socialinių mokslo sričių mokslo ir sklaidos projektų galimos produkcijos sąrašą;

1.2Pavyzdinį fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašą.

2. N u s t a t a u, kad įsakymo 1 punktu patvirtinti sąrašai yra taikomi paraiškoms ir projektams, teikiamiems ir finansuojamiems po šio įsakymo įsigaliojimo dienos.”

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Dainius H. Pauža

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-217

(Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2016 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-259 redakcija)

 

PAVYZDINIS HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLO SRIČIŲ MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ GALIMOS PRODUKCIJOS SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Produkcijos rūšis

Produkcijos apibrėžimas

Atas-kaitos tipas (tarpinė – T, baigia-moji – B)

Produkcijos parengtumas[1]

parengtas

pareng-tas ir recen-zuotas rank-raštis

įteiktas redakcijai su įrodan-čiais doku-men-tais

priim-tas spaus-dinti su įrodan-čiais doku-men-tais

išleistas (pas-kelbtas)

sukurtas

patobulinta

prižiūrima

įdiegta

surengtas

 

LEIDINIAI

 

1. VIENKARTINIAI LEIDINIAI (KNYGOS)

1.1.

Monografija

recenzuotas leidinys, kuriame sistemingai ir (ar) išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai savi moksliškumo elementai; išleistas privalo turėti ISBN numerį, o išleistas lietuvių kalba – ir santrauką anglų, prancūzų arba vokiečių kalba; mažiausia monografijos apimtis – 8 autoriniai lankai; ne mažiau kaip 20 proc. monografijos turi sudaryti nepublikuota ir kokybiškai nauja medžiaga.

Mokslo monografija užsienio kalba – mokslo monografija kita, nei valstybinė (-ės) autoriaus rezidavimo šalies kalba (-os).

Ne disertacijos pagrindu parengta monografija – mokslo monografija, kurios ne mažiau kaip 50 proc. sudaro kokybiškai nauja, lyginant su disertacija, medžiaga.

Lietuvoje išleista monografija – Lietuvoje registruotos leidyklos lietuvių ar kita kalba išleista mokslo monografija.

Užsienyje išleista monografija – ne Lietuvoje registruotos leidyklos lietuvių ar kita kalba išleista mokslo monografija.

Monografijos autoriaus dalis – mokslo monografijos, išleistos su bendraautoriais, dalis, kuri turi būti ne mažesnė kaip 4 autoriniai lankai

T

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

B

o

x

o

o

x

o

o

o

o

o

1.2.

Studija

recenzuojama monografinio pobūdžio knyga, kurioje vieno ar kelių autorių yra sistemingai išnagrinėta viena tema (dalykas), būdingi aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai saviti moksliškumo elementai; išleistas turi turėti ISBN numerį, mažiausia apimtis – 4 autoriniai lankai

T

 

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

B

o

x

o

o

x

o

o

o

o

o

1.3.

Sintetinis (teorinis) mokslo darbas

recenzuojamas apibendrinamojo pobūdžio darbas, analizuojantis teorinius požiūrius ir ilgalaikius tyrimus, pateiktus monografijose, studijose, mokslo straipsniuose ir kitur; išleistas turi turėti ISBN numerį

T

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

B

o

x

o

o

x

o

o

o

o

o

1.4.

Mokslo darbų rinkinys

recenzuojamas vieno ar kelių autorių mokslo darbų (straipsnių ir kitų žanrų tekstų) rinkinys, kurio pagrindą sudaro mokslo darbai; išleistas turi turėti ISBN numerį

T

 

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

B

o

x

o

o

x

o

o

o

o

o

1.5.

Straipsnių rinkinys

recenzuojamas originalių, vieno ar kelių autorių mokslo darbų (straipsnių) rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas; išleistas turi turėti ISBN numerį

T

 

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

B

o

x

o

o

x

o

o

o

o

o

 

2. KARTOTINIAI LEIDINIAI

2.1.

Periodinis mokslo leidinys

recenzuojamas, ne rečiau kaip kartą per metus leidžiamas ir ISSN numerį turintis mokslo leidinys, kurio redakcinę kolegiją sudaro kelių mokslo ir studijų institucijų mokslininkai

T

 

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

2.2.

Tęstinis mokslo leidinys

recenzuojamas neperiodinis tęstinis ISSN numerį turintis leidinys, kurio redakcinę kolegiją sudaro kelių mokslo ir studijų institucijų mokslininkai

T

 

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

2.3.

Lietuvos tarptautinis mokslo leidinys

Lietuvoje leidžiamas recenzuojamas, periodinis ar tęstinis, ISSN numerį turintis mokslo leidinys, kurio daugiau kaip pusę redakcinės kolegijos narių sudaro ne Lietuvos mokslininkai, taip pat kuris leidžiamas ne lietuvių kalba arba kuriame yra paskelbta publikacijų ne lietuvių kalba

T

 

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

2.4.

Užsienio tarptautinis mokslo leidinys

tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos[2] ne Lietuvoje leidžiamas recenzuojamas, periodinis ar tęstinis, ISSN numerį turintis mokslo leidinys

T

 

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

2.5.

Mokslo populiarinimo leidinys

plačiajai visuomenei skirtas periodinis ar tęstinis leidinys, kuriame populiaria forma skleidžiamos mokslo žinios

T

 

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

2.6.

Profesinis leidinys

tam tikrų mokslo sričių profesinei bendruomenei skirtas mokslo ir mokslo taikomųjų darbų periodinis ar tęstinis leidinys

T

 

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

2.7.

Kultūros ir meno leidinys

kultūros ir meno plėtros leidinys, skirtas humanitarinių ir socialinių mokslų bendruomenei bei plačiajai visuomenei

T

 

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

 

3. INFORMACINIAI LEIDINIAI

3.1.

Atlasas

Žemėlapių ir jų komentarų rinkinys

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

3.2.

Žemėlapis

susisteminti ir areališkai pateikti mokslo duomenys

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

3.3.

Enciklopedija

mokslinis ar mokslo populiarinimo leidinys, kuriame sistemiškai ar abėcėlės tvarka surašyti ir apibūdinti svarbiausi kurios nors mokslo srities objektai: vardai, sąvokos ir kt.

T

 

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

3.4.

Vadovas, žinynas

informacinis leidinys, kuriame sistemiškai pateikiamos svarbiausios kurios nors mokslo srities ar veiklos žinios

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

3.5.

Žodynas

teminis (dalykinis) ar abėcėlinis žodžių sąrašas, kuriame prie kiekvieno antraštinio žodžio yra pateikiama ribota specifinė arba išsami bendro pobūdžio informacija apie jo fonetines, semantines,  gramatines ir kt. ypatybes

T

 

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

 

4. KITI LEIDINIAI

4.1.

Ataskaita

moksliniai tyrimai ir jų rezultatai, pateikti užsakovo reikalaujama forma

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

4.2.

Chrestomatija, antologija

konceptualiai atrinktų mokslinę vertę turinčių tekstų (objektų), parengtų pagal šaltinio mokslinės publikacijos reikalavimus, rinkinys

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

4.3.

(Bio)bibliografijos leidinys

pagal mokslinius sisteminius kriterijus parengtas leidinių, dokumentų ir pan. sąrašas, skirtas mokslo reikmėms

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

4.4.

Mokslo paveldo leidinys

tekstų, reikšmingų mokslui ir mokslo istorijai rinkinys, parengtas pagal mokslinės publikacijos reikalavimus

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

4.5.

Mokslinis šaltinio leidinys

mokslinę vertę turinčių tekstinių, vaizdo, garso šaltinių, empirinių duomenų parengimas ir publikavimas pagal bendruosius šaltiniotyrinius ir specifinius tam tikros mokslo krypties bei šakos reikalavimus; atliekamas laikantis konkrečios metodikos ir turi mokslinį aparatą (įvadinį tyrimą, tekstologinį, dalykinį komentarą, rodykles ir kt.)

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

4.6.

Mokslinio vertimo leidinys

mokslo darbo (šaltinio) vertimas, turintis mokslinį aparatą (įvadinį tyrimą, tekstologinį, dalykinį komentarą, rodykles ir kt.)

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

4.7.

Mokslinis šaltinių katalogas

sistemiškai aprašyti nauji, modifikuoti arba egzistuojantys mokslo duomenys

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

 

MOKSLINIŲ LEIDINIŲ TEKSTAI

 

1. MOKSLINIAI TEKSTAI

1.1.

Knygos skyrius (dalis)

monografijos ar studijos dalis

T

x

x

o

o

x

o

o

o

o

o

B

o

x

o

o

x

o

o

o

o

o

1.2.

Straipsnis – recenzuojamas tekstas

recenzuojamas mokslo straipsnis periodiniame, tęstiniame mokslo ar profesiniame leidinyje, kuriame paskelbti mokslinės problemos tyrimo rezultatai ar mokslinės temos apžvalga, pateikta taikant konkrečioje mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus; mažiausia apimtis - 0,25 autorinio lanko

T

x

o

x

x

x

o

o

o

o

o

B

o

o

x

x

x

o

o

o

o

o

1.3.

Recenzinis straipsnis

recenzuojamas mokslo straipsnis, kurio turinį sudaro kito publikuoto mokslo darbo pristatymas, išsamus ir argumentuotas vertinimas bei kritika, kur ne tik diskutuojama su recenzuojamo darbo koncepcija ar diskusijos pagrindu iškeliama ir argumentuotai svarstoma teorinė, metodologinė ar interpretacinė problema, bet ir pateikiami ir pagrindžiami originalūs recenzinio straipsnio autoriaus tyrimų rezultatai, padaromos išvados ir nurodoma naudota literatūra; mažiausia apimtis - 0,25 autorinio lanko

T

x

o

x

x

x

o

o

o

o

o

B

o

o

x

x

x

o

o

o

o

o

1.4.

Diskusinis straipsnis

mokslinei polemikai skirtas tekstas, kuriuo reaguojama į ankstesnes publikacijas ir mokslo aktualijas; mažiausia apimtis - 0,25 autorinio lanko

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

1.5.

Konferencijos pranešimo tekstas

mokslinio straipsnio kriterijus atitinkantis spausdintas mokslo konferencijos pranešimas, paskelbtas mokslinės konferencijos pranešimų rinkinyje

T

x

o

x

x

x

o

o

o

o

o

B

o

o

x

x

x

o

o

o

o

o

1.6.

Konferencijos pranešimo tezės (santrauka)

spausdintas tekstas, kuriame atskleista mokslinės konferencijos pranešimo tema, tyrimo kryptis ir pagrindinės išvados

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

o

o

o

o

x

o

o

o

o

o

1.7.

Kritinis šaltinio tekstas

tekstas, išleistas ar parengtas leidimui, grindžiamam dokumentinių duomenų visuma bei teksto istorijos tyrimu (kitaip – istoriniam kritiniam leidimui), t. y. pateikiamas kritinis tekstas, kuris filologiniu ir istoriniu požiūriu laikomas pagrindine, įtikinamiausia originalų perskaitymo ar jų rekonstravimo galimybe (kanoniniu tekstu); turi tekstologinį aparatą, komentarus

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

1.8.

Dokumentinis šaltinio tekstas

tekstas, išleistas ar parengtas leidimui, tiksliai pateikiančiam originalo vaizdą: faksimilė, dokumentinis perrašas, diplomatinis leidimas

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

1.9.

Populiarusis šaltinio tekstas

tekstas, išleistas ar parengtas leidimui su minimalia tekstologo intervencija, tačiau laikantis tekstologinio korektiškumo normų; jį skelbiant pateikiami aptarti redagavimo, skelbimo principai, galimas literatūrinis, istorinis, kultūrinis komentaras, žodynėlis ir pan. aiškinamieji elementai

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

1.10.

Transkribuotas ar transliteruotas šaltinio tekstas

pagal aptartus archeografijos principus be mokslinio aparato parengtas šaltinio tekstas

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

1.11.

Įstatymo ar kito teisės norminio akto projektas

teisės norminio akto formos, struktūros, turinio ir kalbos reikalavimus atitinkantis projektas, kuriame siūloma nustatyti, pakeisti ar pripažinti netekusiomis galios teisės normas

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

1.12.

Teisinio reguliavimo koncepcijos projektas

dokumentas, kuriame pateikiama esamos padėties ir spręstinų problemų analizė, numatomo teisinio reguliavimo tikslas, principai ir pagrindinės nuostatos, galimos teigiamos ir neigiamos numatomo teisinio reguliavimo pasekmės, finansinis numatomo teisinio reguliavimo įgyvendinimo įvertinimas, numatomą teisinį reguliavimą pagrindžiančios nuostatos (kitų valstybių teisinio reguliavimo geroji praktika, mokslinių tyrimų, ekspertizių rezultatai, teismų praktika ir kita)

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

 

2. KITOS MOKSLO LEIDINIŲ PUBLIKACIJOS

2.1.

Enciklopedinis straipsnis

sintetinis mokslo straipsnis, parašytas remiantis tyrimų išvadomis ir rezultatais ir skirtas kuriai nors mokslo sričiai, krypčiai, šakai, problemai, koncepcijai, tyrimų išvadoms ir rezultatams, tendencijoms ir kt. pristatyti

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

2.2.

Įvadinis (pristatomasis) straipsnis

sintetinis mokslo straipsnis, skirtas kito autoriaus (autorių) mokslo ar kitiems publikuojamiems darbams pristatyti; mažiausia apimtis - 0,25 autorinio lanko

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

2.3.

Mokslo populiarinimo straipsnis

straipsnis, kuriame populiariai išdėstytos mokslo žinios, skirtos plačiajai visuomenei

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

2.4.

Recenzija

paskelbto mokslo darbo kritinis analitinis pristatymas ir vertinimas; mažiausia apimtis - 0,25 autorinio lanko

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

2.5.

Komentaras

rengiamo spaudai ar išleisto teksto moksliniai paaiškinimai; mažiausia apimtis - 0,25 autorinio lanko

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

2.6.

Interviu

pokalbis akademine ir moksline tematika mokslo leidinyje; mažiausia apimtis - 0,25 autorinio lanko

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

 

EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS DARBAI

1.

Elektroninis tyrimų duomenų rinkinys (bazė)

elektroninių duomenų laikmenų arba įrašų (vienetų) rinkinys (faktografinė medžiaga, bibliografiniai duomenys, tekstinė ir kita medžiaga), pateiktas skaitmenine forma

T

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

B

o

o

o

o

o

x

x

x

o

o

2.

Suskaitmenintas tyrimų objektas

tyrimo objektas, konvertuotas į skaitmeninį formatą, naudojant skaitmeninę kodavimo technologiją bei techninę ir programinę įrangą darbui su skaitmeniniais duomenimis

T

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

B

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

3.

Programinė įranga

sukurta nauja kompiuterinė programinė įranga kaip informacijos (duomenų) apdorojimo sistemos programų, procedūrų ir taisyklių visuma arba tos visumos dalis kartu su atitinkama dokumentacija

T

o

o

o

o

o

o

x

o

x

o

B

o

o

o

o

o

o

x

o

x

o

4.

Ekspertinis darbas

tai ekspertizė, rekomendacija, išvados, gairės, įžvalga, strategija, galimybių studija, vertinimas ir komentarai (istoriniai, filologiniai, menotyriniai, sociologiniai, teisės aktų ir jų projektų) ir kitas institucijoms bei organizacijoms pateiktas kūrinys, taip pat mokslotyros ir (ar) mokslo politikos darbas

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

5.

Parodos ir (ar) ekspozicijos aprašas (katalogas)

sistemingas parodos ir (ar) kitos ekspozicijos eksponatų aprašas

T

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

x

o

o

o

x

o

o

o

o

o

6.

Kitas vartotojams prieinamas rezultatas

neklasifikuotas mokslinės ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbas, pagrįstas moksliniais tyrimais ir per praktinę patirtį sukauptu žinojimu, kurių rezultatas – sukurtos naujos medžiagos, produktai ir įrenginiai, įdiegti nauji (arba iš esmės patobulinti) procesai, sistemos ir paslaugos, taip pat sukurti, įdiegti arba iš esmės patobulinti žmogaus, kultūros ir visuomenės problemų sprendiniai

T

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

B

o

o

o

o

o

x

o

o

o

o

 

MOKSLINIAI RENGINIAI IR IŠVYKOS

1.

Tarptautinis mokslo renginys

tarptautinių asociacijų ar kitų institucijų surengta pasaulinio masto apibrėžtos tematikos konferencija, simpoziumas ir kt. renginys, kuriame mokslininkai ir kiti tyrėjai pristato savo idėjas bei naujausius tyrimų rezultatus; daugiau nei pusė dalyvių yra iš kitų, nei vyksta renginys, šalių

T

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

B

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

2.

Regioninis mokslo renginys

tarpvalstybinio masto apibrėžtos tematikos konferencija, seminaras, simpoziumas ar kt., kuriame mokslininkai ir kiti tyrėjai pristato savo idėjas bei naujausius tyrimų rezultatus; daugiau nei pusė dalyvių yra iš kitų, nei vyksta renginys, šalių

T

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

B

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

3.

Nacionalinis mokslo renginys

šalies masto apibrėžtos tematikos konferencija, seminaras, simpoziumas ar kt., kuriame mokslininkai ir kiti tyrėjai pristato savo idėjas bei naujausius tyrimų rezultatus

T

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

B

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

4.

Tarptautinis mokslinis seminaras

tarptautinių asociacijų ar kitų institucijų surengtas pasaulinio masto taikomojo pobūdžio mokslinis renginys, kurio metu mokslininkai aptaria vieną arba kelias susijusias mokslines problemas; daugiau nei pusė dalyvių yra iš kitų, nei vyksta renginys, šalių

T

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

B

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

5.

Regioninis mokslinis seminaras

tarpvalstybinio masto taikomojo pobūdžio mokslinis renginys, kurio metu mokslininkai aptaria vieną arba kelias susijusias mokslines problemas; daugiau nei pusė dalyvių yra iš kitų, nei vyksta renginys, šalių

T

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

B

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

6.

Nacionalinis mokslinis seminaras

tarpvalstybinio masto taikomojo pobūdžio mokslinis renginys, kurio metu mokslininkai aptaria vieną arba kelias susijusias mokslines problemas

T

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

B

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

7.

Vietinė mokslinė išvyka

tiriamoji išvyka Lietuvoje (ekspedicija, stažuotė, darbas archyvuose ar bibliotekose ir kt.) teorinėms žinioms ar empiriniams duomenims gauti

T

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

B

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

8.

Užsienio mokslinė išvyka

tiriamoji išvyka į kitą (-as) šalį (-is) (ekspedicija, stažuotė, darbas archyvuose ar bibliotekose ir kt.) teorinėms žinioms ar empiriniams duomenims gauti

T

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

B

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

 

Eil. Nr.

Produkcijos rūšis

Produkcijos apibrėžimas

Atas-kaitos tipas (tarpinė – T, baigia-moji – B)

Padarytas tarptautiniame mokslo renginyje ar seminare

Padarytas regioniniame mokslo renginyje ar seminare

Padarytas nacionaliniame mokslo renginyje ar seminare

MOKSLINIAI PRANEŠIMAI

1.

Pilnumos (plenarinis) pranešimas

kviestinio pranešėjo paskaita pagrindinėje bendroje renginio dalyje rengėjų pasiūlyta tema

T

x

x

x

B

x

x

x

2.

Žodinis pranešimas

perskaitytas tekstas, kuriame pateikiami galutiniai mokslinio tyrimo rezultatai, apie baigtą tyrimą mokslinio renginio metu

T

x

x

x

B

x

x

x

3.

Stendinis pranešimas

vizualiai pateikta informacija apie gautus pirminius ar galutinius mokslinio tyrimo rezultatus

T

x

x

x

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2014 m. spalio 31 d. įsakymu

Nr. V-217

(Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2016 m. spalio 13 d. įsakymo

Nr. V-259 redakcija)

 

PAVYZDINIS FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS IR ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO SRIČIŲ MOKSLO IR SKLAIDOS PROJEKTŲ GALIMOS MOKSLINĖS IR (AR) TECHNOLOGINĖS PRODUKCIJOS SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Produkcijos rūšis

Atas-kaitos tipas (tarpinė – T, baigia-moji – B)

Produkcijos parengtumas[3]

parengtas

įteiktas leidyklai (redak-cijai) su įrodan-čiais doku-mentais

priimtas spausdinti su įrodan-čiais doku-mentais

išleistas (pas-kelbtas)

registruota paraiška

gautas patentas

parduota licencija

sukurtas (atliktas)

registruota

1.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų[4] išleista monografija, knyga ar jų skyriai

T

x

x

x

x

o

o

o

o

o

B

o

x

x

x

o

o

o

o

o

2.

Mokslo straipsnis Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje

T

x

x

x

x

o

o

o

o

o

B

o

x

x

x

o

o

o

o

o

3.

Mokslo straipsnis užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėje

T

x

x

x

x

o

o

o

o

o

B

o

x

x

x

o

o

o

o

o

4.

Straipsnis recenzuojamuose tarptautinių konferencijų darbuose, turintis visas mokslinio straipsnio sudėtines dalis

T

o

o

o

x

o

o

o

o

o

B

o

o

o

x

o

o

o

o

o

5.

Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO) išduotas patentas, kurio savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys

T

o

o

o

o

x

x

o

o

o

B

o

o

o

o

x

x

o

o

o

6.

Patentas Lietuvoje, taip pat patentinė paraiška, turintis (-ti) registracijos pažymą

T

o

o

o

o

x

x

o

o

o

B

o

o

o

o

x

x

o

o

o

7.

Europos specializuotuose centruose įvertinta augalų veislė (pateikiama Reports on Technical Examination of the DUS Testing)

T

o

o

o

o

o

o

o

x

x

B

o

o

o

o

o

o

o

x

x

8.

Nacionaliniame arba tarptautiniuose registruose įregistruota gyvūnų veislė

T

o

o

o

o

o

o

o

x

x

B

o

o

o

o

o

o

o

x

x

9.

Nauja technologija, turinti įdiegimo aktą ar išbandyta gamyboje

T

o

o

o

o

o

o

o

x

o

B

o

o

o

o

o

o

o

x

o

10.

Naujas gaminys ar programinė įranga, patvirtintas (-a) pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą

T

o

o

o

o

o

o

o

x

o

B

o

o

o

o

o

o

o

x

o

11.

Mikroorganizmų kamienas, įregistruotas tarptautiniuose registruose ir turintis registracijos pažymą

T

o

o

o

o

o

o

o

x

x

B

o

o

o

o

o

o

o

x

x

 [1] Žymėjimas: x – galimas parengtumo lygis.

[2] Tarptautiniu mastu pripažinta (mokslo) leidykla – leidykla, nuolat leidžianti recenzuojamus periodinius ir tęstinius mokslo (kultūros, profesinius) leidinius, kuriuose publikuojami ne vienos šalies mokslininkų darbai, savo produkciją platinanti ne vienoje šalyje, taip pat turinti interneto svetainę, suteikiančią pakankamos informacijos apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą.

[3] Žymėjimas: x – galimas parengtumo lygis.

[4] Tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla – leidykla, nuolat leidžianti recenzuojamus periodinius ir tęstinius mokslo (kultūros, profesinius) leidinius, kuriuose publikuojami ne vienos šalies mokslininkų darbai, savo produkciją platinanti ne vienoje šalyje, taip pat turinti interneto svetainę, suteikiančią pakankamos informacijos apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą.