VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2017 M. LAPKRIČIO 24 D. NUTARIMO NR. O3E-527 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO PAPILDOMOS DEDAMOSIOS PRIE GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. O3E-583

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, IV skyriaus antruoju skirsniu, atsižvelgdama į AB „Amber Grid“ 2017 m. gruodžio 5 d. raštą Nr. 7-293-1212 bei Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2017 m. gruodžio 6 d. pažymą Nr. O5E-376 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3E-527 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

Pakeisti Komisijos 2017 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3E-527 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 487,38 Eur/(MWh/parą/metus), taikomą nuo 2018 m. sausio 1 d.“

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                       Inga Žilienė