LIETUVOS MOKSLO TARYBOS

 

NUTARIMAS

DĖL PARAMOS AKADEMINĖMS ASOCIACIJOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 7 d. Nr. VIII-20

Vilnius

 

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 66 straipsniu ir Lietuvos mokslo tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XI-625, n u t a r i a :

1. Patvirtinti Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. VII-68 „Dėl paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                Dainius H. Pauža


PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos

2014 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. VIII-20

 

PARAMOS AKADEMINĖMS ASOCIACIJOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės biudžeto lėšų skyrimo studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių draugijų ir kitų asociacijų, veikiančių pagal įstatymus ir savo įstatus (toliau – akademinės asociacijos), tvarką, remiamas veiklas, paraiškų pateikimo, vertinimo, atrankos, sutarčių sudarymo bei atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarką.

2. Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) paramą akademinėms asociacijoms iš valstybės biudžeto lėšų teikia pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 66 straipsnį.

3. Paramos akademinėms asociacijoms tikslas – skatinti jų veiklą, susijusią su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais, dalyvavimą keliant ir svarstant mokslo ir studijų plėtrai svarbias problemas ir ieškant racionaliausių būdų joms išspręsti.

4. Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

4.1. vykdo su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais susijusią veiklą;

4.2. įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;

4.3. akademinės asociacijos aukščiausio renkamo kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai.

5. Šio Aprašo nustatyta tvarka lėšos gali būti skiriamos, jei akademinės asociacijos paraiškoje numatyta veikla yra susijusi su mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų įgyvendinimu.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

6. Parama teikiama akademinių asociacijų projektams (toliau – projektas). Projektai vertinami pagal šiuos kriterijus:

6.1. atitiktį mokslo ir studijų sistemos tikslams;

6.2. aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms;

6.3. numatytų išlaidų pagrįstumą.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

7. Kvietimą teikti paraiškas Taryba skelbia savo svetainėje www.lmt.lt (toliau – svetainė) ne rečiau kaip kartą per metus. Skelbdama kvietimą, Taryba gali nurodyti minimalų ir (ar) maksimalų paramos dydį bei kitas sąlygas.

8. Akademinės asociacijos, norinčios dalyvauti konkurse, Tarybos elektroninėje sistemoje, kurios adresas nurodomas kvietime, pateikia paraišką paramai akademinėms asociacijoms gauti. Paraišką sudaro:

8.1. projekto aprašas;

8.2. akademinės asociacijos raštas.

9. Projekto aprašas teikiamas elektroninėje sistemoje užpildant Tarybos pirmininko patvirtintą formą. Taip pat būtina pridėti visus formoje nurodytus priedus. Spausdintinė projekto aprašo kopija Tarybai neįteikiama.

10. Akademinės asociacijos raštas, kurį pasirašo jos vadovas, rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir skaitmeninė rašto kopija įkeliama į elektroninę sistemą iki paraiškų teikimo termino pabaigos. Spausdintinė akademinės asociacijos rašto kopija Tarybai neįteikiama.

11. Taryba pasilieka teisę paprašyti pateikti papildomų dokumentų, patvirtinančių arba patikslinančių paraiškoje išdėstytą informaciją.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

12. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

13. Administracinę patikrą vykdo Tarybos Mokslo fondas. Jos metu tikrinama kiekvienos konkursui pateiktos paraiškos atitiktis Apraše ir kvietime nurodytiems reikalavimams.

14. Paraiškos, atitikusios administracinės patikros reikalavimus, teikiamos ekspertiniam vertinimui. Likusios paraiškos toliau nevertinamos.

15. Paraiška nesvarstoma, jei ją pateikusi akademinė asociacija ar paraiškoje numatyta veikla neatitinka šio Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytų reikalavimų.

16. Paraiškas vertina ir sprendimus dėl paramos skyrimo priima Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo komisija (toliau – komisija), į kurią po du narius skiria Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetai, vieną – Tarybos valdyba (toliau – valdyba).

17. Komisijos sudėtį tvirtina ir jos pirmininką bei pavaduotoją paskiria valdyba.

18. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių ir iš jų – komisijos pirmininkas (pirmininko pavaduotojas). Posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, nesant pirmininko – jo pavaduotojas. Paraiškoms vertinti komisija gali pasitelkti ekspertų.

19. Posėdžių nutarimai priimami bendru sutarimu, jei nepavyksta sutarti – balsuojama. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia posėdžio pirmininko balsas.

20. Paraiškos vertinamos pagal Tarybos pirmininko patvirtintą paraiškos paramai akademinei asociacijai gauti ekspertinio įvertinimo formą, pagal kiekvieną kriterijų suteikiant įverčius balais. Kiekvieną paraišką individualiai įvertina ne mažiau kaip du komisijos nariai (ekspertai).

21. Individualūs paraiškų vertinimai kolegialiai aptariami komisijos posėdyje ir priimamas sprendimas dėl kiekvienos paraiškos įvertinimo. Komisija suskirsto paraiškas į finansuojamas ir nefinansuojamas; finansuojamas paraiškas išdėsto pirmumo tvarka, nurodo kiekvienam projektui skiriamas lėšas. Pirmumo eilė sudaroma pagal paraiškų suminius įverčius, o esant vienodiems įverčiams, aukštesnė vieta pirmumo eilėje skiriama tai paraiškai, kurios įvertis vertinant projekto aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms yra didesnis. Jei šie įverčiai yra vienodi, paraiškos vietą pirmumo eilėje, papildomai išnagrinėjusi tokias paraiškas, kolegialiai nustato komisija.

22. Informacija apie konkursui pateiktas paraiškas ir remiamus projektus skelbiama Tarybos svetainėje (nurodant paraiškos registracijos numerį, akademinės asociacijos pavadinimą, projekto pavadinimą, paskirtas lėšas).

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

23. Remiantis komisijos sprendimu, pasirašoma dvišalė Tarybos pirmininko patvirtintos formos paramos akademinei asociacijai sutartis (toliau – sutartis). Sutartyje nustatoma lėšų pervedimo akademinei asociacijai tvarka ir terminai, atsiskaitymo už gautas lėšas tvarka ir kitos sąlygos.

24. Sutartis pasirašoma ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo kvietimo ją pasirašyti dienos. Akademinei asociacijai, dėl savo kaltės nepasirašiusiai sutarties per nustatytą laikotarpį, parama neskiriama.

25. Jei projektui skiriama mažiau lėšų nei akademinė asociacija nurodė paraiškoje, prieš pasirašydama sutartį, ji turi teisę prašyti patikslinti projekto įsipareigojimus.

26. Jei įgyvendinant projektą pagal pasirašytą sutartį numatomi jo pokyčiai, akademinė asociacija turi kreiptis į Tarybą prašydama juos atlikti ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomų pokyčių. Tarybai teikiamas Tarybos pirmininko patvirtintos formos prašymas. Sprendimą dėl neesminių sutarties keitimų priima Tarybos Mokslo fondas, dėl esminių – komisijos pirmininkas, kuris sprendimą priima pats arba teikia klausimą svarstyti komisijai.

27. Neįvykdžiusi visų arba dalies sutartyje numatytų veiklų, akademinė asociacija apie tai turi informuoti Tarybą ir grąžinti nepanaudotas lėšas sutartyje nurodytais terminais.

28. Paramą gavusi akademinė asociacija sutartyje numatytais terminais ir tvarka Tarybai pateikia:

28.1. projekto lėšų panaudojimo ataskaitą, kuri pildoma elektroninėje sistemoje pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir spausdintinę pasirašytą šios ataskaitos kopiją;

28.2. projekto įvykdymo ataskaitą, kuri pildoma elektroninėje sistemoje pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą; spausdintinė šios ataskaitos kopija Tarybai neįteikiama.

29. Projekto lėšų panaudojimo ataskaitą vertina Tarybos Mokslo fondas, projekto įvykdymo ataskaitą – komisija.

30. Nustačius, kad akademinė asociacija pažeidė sutartinius įsipareigojimus, jos paraiškos nesvarstomos dvejus metus nuo komisijos sprendimo dėl sutarties pažeidimo priėmimo dienos.

 

________________