ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklių patvirtinimo

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. D1-1087

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1150 „Dėl Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1.    T v i r t i n u Alytaus rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisykles (toliau – taisyklės) (pridedama).

2.    N u r o d a u:

2.1. Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyresniajai specialistei Rūtai Necinskienei su šiuo įsakymu supažindinti Alytaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) skyrių vedėjus (jiems nesant – jų funkcijas vykdančius asmenis),  seniūnus.

2.2. Administracijos skyrių vadovams (jiems nesant – jų funkcijas vykdantiems asmenims) ir seniūnams su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.

2.3. Administracijos skyrių vedėjams (jiems nesant – jų funkcijas vykdantiems asmenims), seniūnams pateikti Teisės ir vidaus administravimo skyriui duomenis, kaip numatyta taisyklių 6 ir 7 punktuose, bei bendradarbiauti duomenų atvėrimo klausimais.

2.4. Administracijos Komunikacijos skyriaus vyresniajam specialistui Andriui Kuzmauskui skelbti ir atnaujinti Administracijos atvirų duomenų informacijos rinkmenis interneto svetainėje www.arsa.lt.

2.5. Šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                   Vytas Arbačiauskas

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-1087

 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DUOMENŲ ATVĖRIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – užtikrinti, kad Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) didintų turimų duomenų bei informacijos prieinamumą ir tuo užtikrintų pažangų, efektyvų Administracijos valdymą.

2. Siekdama minėto tikslo, Administracija:

2.1. inicijuoja disponuojamų duomenų informacijos atvėrimą ir publikavimą Alytaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje;

2.2. tai daro atvirais formatais, leidžiančiais atveriamus duomenis bei informaciją rasti, atsisiųsti, indeksuoti, rūšiuoti ir pakartotinai naudoti, naudojantis populiariausiais interneto paieškos įrankiais ir programine įranga.

3. Taisyklės reglamentuoja Administracijos duomenų atvėrimo organizavimą, administravimą ir plėtojimą.

4. Administracijos atvėrimo proceso svarbiausi uždaviniai:

4.1. nustatyti bendruosius techninius reikalavimus atveriamiems Administracijos duomenims;

4.2. užtikrinti kokybišką visuomenės informavimą apie atveriamus Administracijos duomenis;

4.3. sukurti Administracijos atvirų duomenų rinkmenų sąrašą.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. atviri duomenys – Administracijos veiklos duomenys, viešai publikuojami Savivaldybės interneto svetainėje atviruoju formatu;

5.2. atvirų duomenų naudotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys;

5.3. atvirų duomenų rinkmenų sąrašas – Administracijos atvertinų duomenų rinkmenų sąrašas;

5.4. atvirų duomenų teikėjai – Alytaus rajono savivaldybės administracija;

5.5. atvirų duomenų brandos lygiai – duomenų atvėrimo įvertinimas, leidžiantis apibūdinti kokybinius duomenų prieinamumo, automatinio nuskaitymo ir galimybių juos pakartotinai naudoti aspektus. Skiriami keturi brandos lygiai:

5.5.1. I brandos lygis: turinys publikuojamas žiniatinklyje (bet kokiu formatu) pagal atvirą leidimą pakartotinai naudoti informaciją;

5.5.2. II brandos lygis: turinys teikiamas struktūrizuotų duomenų, o ne skenuotų dokumentų forma;

5.5.3. III brandos lygis: turinys teikiamas atviruoju formatu;

5.5.4. IV brandos lygis: pateikiami duomenys siejami su kitų institucijų ar įstaigų atvirais duomenimis;

5.6. atviras formatas – tai duomenų rinkmenos formatas, kuris nepriklauso nuo platformos ir yra prieinamas visuomenei be jokių apribojimų, kurie galėtų trukdyti pakartotinai naudoti duomenis, – HTML, XML, XLSX, DOCX, PDF ir kitų tipų bylos;

5.7. atviras leidimas pakartotinai naudoti informaciją – dokumentas, kuris be apribojimų arba tik su keliais apribojimais suteikia prieigos, pakartotinio naudojimo ir platinimo teises atvirų duomenų naudotojams;

5.8.   institucija – Alytaus rajono savivaldybės administracija;

5.9. pareiškėjas – Lietuvos Respublikos pilietis; valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, pilietis; užsienietis, turintis leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar šių asmenų grupė; Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, įregistruotos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, ar jų atstovybės ir filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ ATVĖRIMAS

 

6. Administracija atveria savo veiklos duomenis ir informaciją, išskyrus atvejus, kai informacijos publikavimas gali pažeisti teisę į asmens privatumą, komercinio konfidencialumo susitarimus, atskleisti valstybės paslaptį, daryti žalą valstybės saugumui ir kitus įstatymuose numatytus atvejus. Atveriami duomenys turi atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Administracijos veiklos sritis, reikalavimus.

7. Atveriami duomenys turi apimti, bet neapsiriboti:

7.1. Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;

7.2. Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkiniai;

7.3. Administracinė informacija:

7.3.1. planavimo dokumentai;

7.3.2. struktūrinių padalinių nuostatai.

7.4. Administracijos išduotos licencijos ir leidimai:

7.4.1. alkoholio licencijos;

7.4.2. tabako licencijos;

7.4.3. šilumos tiekimo licencijos;

7.4.4. vežti keleivius leidimai.

7.5. Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas;

7.6. Savivaldybės valdomos bendrovės;

7.7. švietimo duomenys;

7.8. kiti visuomenei aktualūs duomenys ir informacija pagal poreikį.

8. Atvirų duomenų rinkmenų sąraše nurodoma:

8.1. atvertinų duomenų ir informacijos rinkmenų pavadinimai;

8.2. šių rinkmenų atvėrimo data;

8.3. šių rinkmenų atnaujinimo periodiškumas;

8.4. jei ketinama atverti I, II ar III brandos lygio duomenis, – numatoma  tokių duomenų pateikimo data.

9. Atvirų duomenų rinkmenų sąrašą sudaro Administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyrius. Atvirų duomenų rinkmenų sąrašas publikuojamas Savivaldybės interneto svetainėje.

10. Atvirų duomenų rinkmenų sąrašas sudaromas remiantis šiais kriterijais:

10.1. disponuojamų Administracijos duomenų ir informacijos tikslumas, išsamumas, nuoseklumas bei patikimumas;

10.2. atvertinų duomenų ir informacijos reikšmė didinant Administracijos veiklos skaidrumą, efektyvumą ir paslaugų teikimo kokybę;

10.3. potenciali atvertinų duomenų ir informacijos ekonominė nauda.

11. Administracijos atvirų duomenų srityje turi būti publikuojami Administracijos atviri duomenys, nurodyti Taisyklių 6 ir 7 punktuose;

12. Administracijos atvirų duomenų srityje publikuojamus duomenis ir informaciją atvirų duomenų naudotojai gali naudoti pakartotinai, kaip nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

13. Administracijos atviras leidimas pakartotinai naudoti informaciją suteikia teisę pareiškėjui be atskiro institucijos sutikimo gautą informaciją:

13.1. viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

13.2. atgaminti bet kokia forma ar būdu;

13.3. versti į kitas kalbas;

13.4. adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti;

13.5. platinti ir kitaip teikti (perduoti) tretiesiems asmenims.

14. Iš Administracijos gauta informacija negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra Administracijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

15. Pareiškėjas, pakartotinai naudodamas iš Administracijos gautą informaciją, privalo nurodyti informacijos šaltinį ir datą, kada informacija buvo gauta, taip pat užtikrinti, kad nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.

16. Administracijos atviras leidimas pakartotinai naudoti informaciją ir nuoroda į Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą yra skelbiami viešai Savivaldybės interneto svetainėje.

17. Informacija pakartotinai naudoti teikiama neatlygintinai, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ ATVĖRIMO ĮGYVENDINIMAS

 

18. Už Administracijos duomenų atvėrimą yra atsakingas Teisės ir vidaus administravimo skyrius, kuris:

18.1. sudaro ir periodiškai atnaujina bei papildo Administracijos atvirų duomenų rinkmenų sąrašą;

18.2. automatizuotu arba rankiniu būdu užtikrina atvertų duomenų atnaujinimo Administracijos atvirų duomenų srityje periodiškumą;

18.3. didina atvertų duomenų brandos lygį.

19. Administracijos struktūriniai padaliniai, valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinių padalinių sudėtį, privalo teikti Teisės ir vidaus administravimo skyriui duomenis, kaip numatyta Taisyklių 6 punkte, bei bendradarbiauti duomenų atvėrimo klausimais.

________________