Paveikslėlis, kuriame yra logotipas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-1901 „DĖL STOJANČIŲJŲ Į TRUMPOSIOS PAKOPOS, PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANČIŲJŲ Į STUDIJŲ STIPENDIJAS KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO 2023 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. balandžio 21 d. Nr. V-577

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1901 „Dėl Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Stojančiojo konkursinį balą sudaro šios dedamosios:

16.1. Pirmoji dedamoji – brandos atestato dviejų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių aritmetinis vidurkis; jo svertinis koeficientas – 0,3:

16.1.1. stojant į informatikos inžinerijos, informacijos sistemų, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos ir programų sistemų studijų krypties programas, dviejų dalykų aritmetinis vidurkis skaičiuojamas iš matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių;

16.1.2. stojant į turizmo ir poilsio studijų krypties programas, dviejų dalykų aritmetinis vidurkis skaičiuojamas iš istorijos, geografijos, biologijos, užsienio kalbų dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių.

16.2. Antroji dedamoji – nustatytų pagrindinės (-ių) arba gretutinių švietimo sričių profesinio mokymo programų kvalifikacijos egzamino (įgijusiesiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją), skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis, arba galutinis įvertinimas (nuo 2022 m. sausio 1 d.) (toliau – kvalifikacijos galutinis įvertinimas), arba stojamojo testo įvertinimas (stojamasis testas taip pat gali būti taikomas asmenims, minimiems 2 punkte); pagrindinės švietimo srities kvalifikacijos galutinio įvertinimo ir jį pakeičiančio stojamojo testo dedamosios svertinis koeficientas – 0,5, gretutinės švietimo srities kvalifikacijos galutinio įvertinimo dedamosios svertinis koeficientas – 0,25:

16.2.1. stojant į informatikos inžinerijos, informacijos sistemų ir programų sistemų krypčių trumpųjų studijų programas, pagrindinė švietimo sritis – informacijos ir ryšio technologijų, gretutinės švietimo sritys – gamybos ir perdirbimo, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, jei tai neprieštarauja profesiniam standartui;

16.2.2. stojant į turizmo ir poilsio studijų krypties trumpųjų studijų programas, pagrindinės švietimo sritys – paslaugų asmenims, verslo ir administravimo; gretutinės švietimo sritys – higienos ir profesinės sveikatos, socialinės gerovės, jei tai neprieštarauja profesiniam standartui;

16.2.3. stojant į elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos krypčių trumpųjų studijų programas, pagrindinė švietimo sritis – inžinerijos ir inžinerinių profesijų, gretutinės švietimo sritys – gamybos ir perdirbimo, informacijos ir ryšio technologijų, jei tai neprieštarauja profesiniam standartui.

16.3. Trečioji dedamoji – kiti pasiekimai; svertinis koeficientas – 0,2. Vertinama studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis. Jei aukštosios mokyklos patvirtinta tvarka nustatoma, kad profesinė patirtis atitinka studijų kryptį ir yra ne trumpesnė nei 2 metai (išskyrus atvejus, kai atitinkamame profesiniame standarte numatyta kitaip; tais atvejais taikoma profesiniame standarte nustatyta norma), ši dedamoji vertinama 10 balų; kai profesinė patirtis atitinka studijų kryptį ir yra ne trumpesnė nei 1 metai, ši dedamoji vertinama 5 balais. Trumpesnė nei 1 metų profesinė patirtis nevertinama.

2.  Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė