ValstHtaikomi_ver_12

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

TARYBOS 2022 M. RUGSĖJO 20 D. NUTARIMO NR. TN-35 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. Nr. TN-388

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimą Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 2  punktu, 11 straipsnio 7 dalimi, 83 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 71 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 6 dalies 1 punktu, 7 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 20 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 192 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, 3 punktu ir įgyvendindama 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba nutaria:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamentą:

1.2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Tarnyba informaciją, susijusią su įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimu pagal Tarnybos kompetenciją, skelbia savo interneto svetainėje www.rrt.lt, o teisės aktuose ir Reglamente nustatytais atvejais – ir Teisės aktų registre ar Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – Teisės aktų informacinė sistema). Tarnybos interneto svetainėje taip pat skelbiama informacija apie Tarybos posėdžius ir kita su Tarnybos veikla susijusi informacija.“

1.2.2. Papildyti 95 punktu:

95. Pagal Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinį įstatymą asmenų teikiami kreipimaisi ir peticijos Tarnyboje nagrinėjami, sprendimai dėl jų priimami mutatis mutandis Peticijų konstituciniame įstatyme ir Reglamente nustatyta tvarka ir terminais. Sprendimus dėl kreipimosi nepripažinimo peticija, atsisakymo priimti peticiją nagrinėti, peticijos perdavimo, peticijų sujungimo, peticijos nagrinėjimo nutraukimo, dėl peticijoje pateikto prašymo ar siūlymo priima Taryba. Kreipimusis ir peticijas Tarnyboje nagrinėja, pasiūlymus ir išvadas dėl jų Tarybai teikia mutatis mutandis Peticijų konstituciniame įstatyme numatytas peticijų komisijos funkcijas atliekantis Tarybos pirmininko paskirtas valstybės tarnautojas.“

 

 

Tarybos pirmininko pavaduotojas,

pavaduojantis Tarybos pirmininką                                                                  Darius Kuliešius