VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1-220 „DĖL TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 1-65

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Turizmo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimų taisykles, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Turizmo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Turizmo paslaugų teikėjai į Skyriaus pusmečio patikrinimo planus atrenkami pagal vieną ar kelis kriterijus:

9.1. pagal nustatytus neatitikimus teisės aktų reikalavimams. Atrenkant turizmo paslaugų teikėjus pagal šį kriterijų, prioritetas nustatomas atsižvelgiant į neatitikimų teisės aktų reikalavimams mastą (vertinamas skaičius vartotojų, kuriems turizmo paslaugų teikėjo neatitikimai teisės aktams sukėlė ar galėjo sukelti pasekmes; prioritetas teikiamas neatitikimams, kurie sukėlė pasekmes), pobūdį (prioritetas teikiamas esminiams neatitikimams prieš mažareikšmius) ir neatitikimų skaičių (prioritetas teikiamas didesniam neatitikimų teisės aktų reikalavimams skaičiui). Esminiais pažeidimais laikomi tokie pažeidimai, kurie nepriskiriami mažareikšmiams teisės aktų reikalavimų pažeidimams;

9.2. pagal nustatytą esminių pažeidimų skaičių pakartotinių patikrinimų metu per pastaruosius 5 (penkerius) metus. Atrenkant turizmo paslaugų teikėjus pagal šį kriterijų, pakanka nustatyti bent 1 (vieną) esminį pažeidimą;

9.3. pagal per 1 (vienerius) metus gautų daugiau nei 2 (dviejų) skirtingų vartotojų skundų, kuriuose nurodytos aplinkybės pasitvirtino (buvo pagrįstos), skaičių. Vienerių metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo šiame punkte nurodyto pirmojo skundo gavimo dienos;

9.4. planinis patikrinimas atliekamas pirmą kartą;

9.5. turizmo paslaugų teikėjo veikla nebuvo tikrinta 7 (septynerius) metus iš eilės;

9.6. pagal žiniasklaidos dėmesio sulaukusią problemą;

9.7. atsitiktinės automatizuotos atrankos būdu užtikrinant atrankos nešališkumą ir skaidrumą. Atrenkant turizmo paslaugų teikėjus pagal šį kriterijų, įtraukiami visi turizmo paslaugų teikėjai, išskyrus tuos, kurie jau yra atrinkti į būsimą Skyriaus pusmečio patikrinimų planą pagal Taisyklių 9.1-9.6 nurodytus kriterijus.“

1.2. Pakeičiu 22 punkte tekstą „gali atlikti“ tekstu atlieka“.

1.3. Pakeičiu 23 punkte tekstą „gali atlikti“ tekstu atlieka“.

1.4. Pakeičiu 24 punkte tekstą „gali atlikti“ tekstu atlieka“.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Goda Aleksaitė