LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LOBISTINĖS VEIKLOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. 2-321

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi ir 11 straipsnio 6 dalimi:

1.  T v i r t i n u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  S k e l b i u šį įsakymą:

2.1. Teisės aktų registre.

2.2. STT interneto svetainėje.

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus jo 2 punktą, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Žydrūnas Bartkus

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos direktoriaus

2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-321

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DARBUOTOJŲ ATŽVILGIU VYKDYTOS LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – STT darbuotojai) atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo ir šios veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatyme.

 

II SKYRIUS

LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMAS

 

3. STT darbuotojų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą Lobistinės veiklos įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka privalo deklaruoti STT darbuotojai, kurie pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant (toliau – Deklaruojantis asmuo).

4. Deklaruojantis asmuo privalo deklaruoti jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą dėl kiekvieno teisės akto projekto ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto pradžios (žodinio ar rašytinio (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis) teisės akto projekto nuostatų aptarimo su lobistu).

5. Deklaruojantis asmuo, deklaruodamas jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą, užpildo Aprašo priede nurodytą asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaraciją (toliau – Deklaracija) ir šią Deklaraciją per dokumentų valdymo sistemą pateikia susipažinti STT Saugumo skyriui.

6. Tais atvejais, kai lobistinė veikla vykdoma iškart kelių STT darbuotojų atžvilgiu, leidžiama užpildyti vieną Deklaraciją, kurioje nurodomi visi STT darbuotojai, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla. Tokią deklaraciją pasirašo aukščiausias pagal einamas pareigas STT darbuotojas. Esant papildomai lobistinei veiklai dėl to paties teisės akto projekto, STT pareigūnai privalo informuoti atitinkamą deklaraciją pasirašiusį asmenį ir šis privalo papildyti deklaraciją naujais duomenimis.

7. Jei Deklaruojančiam asmeniui nėra žinoma visa informacija, kuri turi būti nurodoma Deklaracijoje, Deklaruojantis asmuo turi nurodyti tik tą informaciją, kuri jam yra žinoma ir (arba) viešai skelbiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje skelbiamame lobistų sąraše.

8. Deklaracijos registruojamos ir saugomos vadovaujantis Deklaracijos pateikimo metu galiojančio STT dokumentacijos plano nustatyta tvarka ir terminais.

9. Lobistine veikla nėra laikoma veikla, nurodyta Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 7 straipsnyje, taip kaip ji aiškinama Rekomendacinėse gairėse „Dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai“, patvirtintose Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimu KS-171.

 

III SKYRIUS

LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

10. Aprašo nuostatų laikymąsi STT koordinuoja ir kontroliuoja STT Saugumo skyrius.

11. STT Saugumo skyrius:

11.1. prižiūri, ar Deklaruojantys asmenys laiku ir tinkamai pateikia Deklaracijas;

11.2. jeigu yra gauta pagrįsta informacija apie tai, kad Deklaruojantis asmuo nesilaiko Aprašo nuostatų, informuoja Deklaruojantį asmenį apie Apraše jam nustatytas pareigas;

11.3. jeigu yra gauta pagrįsta informacija, kad galimai buvo pažeistas Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas, kreipiasi į Vyriausiąja tarnybinės etikos komisiją;

11.4. konsultuojasi su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisijas dėl tinkamo, savalaikio ir proporcingo Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimo STT.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Deklaruojančių asmenų užpildytos Deklaracijos viešai neskelbiamos. Su Deklaruojančių asmenų užpildytomis Deklaracijomis be šių asmenų tiesioginių vadovų taip pat turi teisę susipažinti STT direktorius, STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas, STT direktoriaus pavaduotojai STT funkcijų užtikrinimo tikslu.

13. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos prašymu informacija apie Deklaruojančių asmenų deklaruotą jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka pateikiama Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, kuri įstatymų nustatyta tvarka prižiūri lobistinę veiklą.

14. Už Deklaracijos nepateikimą, pavėluotą Deklaracijos pateikimą, žinomai neteisingą deklaruotinų duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą (išskyrus atvejus, kai Deklaruojantis asmuo dėl objektyvių priežasčių nežino šių duomenų) teisės aktų nustatyta tvarka atsako Deklaruojantis asmuo.

______________

 

Lobistinės veiklos priežiūros Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo

priedas 

 

ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJA

 

20..... m................... d. Nr.

 

Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, pareigos, vardas, pavardė

Lobistinės veiklos pradžios data

Lobisto vardas, pavardė (kai lobistas fizinis asmuo) arba pavadinimas, juridinio asmens vardu lobistinę veiklą vykdančio juridinio asmens dalyvio, valdymo organo nario ar darbuotojo vardas, pavardė

Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas

Lobistinės veiklos naudos gavėjo vardas, pavardė ar pavadinimas

Teisės akto, teisės akto projekto, dėl kurio vykdyta lobistinė veikla, pavadinimas

Teisės aktu, teisės akto projektu, dėl kurio vykdyta lobistinė veikla, lobisto norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas

Ar asmeniui, kuriam lobistine veikla buvo siekiama daryti įtaką, buvo pateiktas konkretus teisės akto projektas ir siūloma inicijuoti šio teisės akto projekto svarstymą

Taip/ne (nereikalingą žodį išbraukti)

Papildomi komentarai

 

 

 

 

_____________________                                                                  __________________________

Asmens pareigos                                                                                 Vardas, pavardė