LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2023 M. VASARIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-107 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ NUO 2023 METŲ, APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 24 d. Nr. 3D-273

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-107 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“, ir 7 punktą išdėstau taip:

7. Įgyvendinant 4 GAAB standartą „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“, paviršinio vandens telkinių apsaugos juostose pareiškėjams draudžiama dirbti žemę ir paskleisti mineralines trąšas, augalų apsaugos produktus, mėšlą ir (ar) srutas. Tol, kol nėra įteisintos paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos taip, kaip numato Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, deklaruojant žemės ūkio naudmenas privalo būti deklaruojamos šios vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos prie visų pareiškėjų laukuose esančių:

7.1. nesureguliuotų vandens telkinių ar jų nesureguliuotų ruožų – mažiausias vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 5 m nuo vandens krašto. Paviršinio vandens telkinių apsaugos pakrančių apsaugos juostose ganymas ar mulčiavimas nėra draudžiamas;

7.2. sureguliuotų vandens telkinių ar jų sureguliuotų ruožų (ištiesintų, pagilintų ir pertvarkytų upių ar upių vagos ruožų, skirtų dirvožemio vandens režimui sureguliuoti ir vandens pertekliui iš sausinamų plotų nuleisti) – nuo 2024 m. mažiausias deklaruojamas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų plotis negali būti mažesnis nei 3 m nuo šlaito viršutinės briaunos;

7.3. melioracijos griovių, išskyrus, kai palei griovį deklaruojami ekologinio ūkio sertifikuoti laukai, nuo 2024 m. privalo būti deklaruojami pagrioviai (palaukė su žoline danga, neįskaitant griovio šlaito). Minimalus pagriovių plotis – 3 m. Pagrioviuose su žoline danga (Klasifikatoriaus kodas KEP) ganymas ar mulčiavimas nėra draudžiamas. Pagrioviai gali būti naudojami žemės ūkio technikos eismui, tačiau pareiškėjas privalo užtikrinti, kad žolinė danga išliks vyraujanti.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja 2023 m. ir vėlesniais metais pateiktoms paraiškoms.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Kęstutis Navickas