Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRO LIKVIDAVIMO

 

2021 m. birželio 9 d. Nr. 430

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymo Nr. I-1544 pripažinimo netekusiu galios įstatymu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Likviduoti Lietuvos Respublikos hipotekos registrą (toliau – Registras).

2. Pavesti:

2.1. valstybės įmonei Registrų centrui:

2.1.1. 2021 m. gruodžio 31 d. perduoti:

2.1.1.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registrui Registre įregistruotas hipotekas (išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.98 straipsnio 3 dalyje ir 4.177 straipsnyje nurodyto turto hipotekas, taip pat 4.184 straipsnyje nurodytas sąlygines hipotekas) ir jų duomenis, Registre įregistruotus turtinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įkeitimus ir jų duomenis;

2.1.1.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registrui nekilnojamųjų daiktų įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., duomenis, kuriuos Registrui perdavė kreditoriai;

2.1.1.3. Sutarčių registrui Registre įregistruotus įkeitimus (išskyrus turtinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įkeitimus), Civilinio kodekso 1.98 straipsnio 3 dalyje ir 4.177 straipsnyje nurodyto turto hipotekas, taip pat 4.184 straipsnyje nurodytas sąlygines hipotekas ir jų duomenis;

2.1.2. 2021 m. gruodžio 31 d. Registro tvarkytojo nustatyta tvarka sunaikinti šiuos Registro tvarkomus sutartinių hipotekų ir sutartinių įkeitimų duomenis:

2.1.2.1. sąlygas ir reikalavimus;

2.1.2.2. informaciją, kad sutartinės hipotekos (įkeitimo) sandoris yra laikomas vertybiniu popieriumi;

2.1.2.3. hipotekos sandorio originalo egzempliorių skaičių;

2.1.3. užtikrinti nepertraukiamą Registro veikimą iki Registro likvidavimo pabaigos;

2.1.4. užtikrinti nepertraukiamą Registro duomenų teikimą pagal galiojančias duomenų teikimo sutartis;

2.1.5. nuo 2022 m. sausio 1 d. tvarkyti:

2.1.5.1. šio nutarimo 2.1.1.1 ir 2.1.1.2 papunkčiuose nurodytus registro objektus ir jų duomenis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

2.1.5.2. šio nutarimo 2.1.1.3 papunktyje nurodytus registro objektus ir jų duomenis Sutarčių ir teisių suvaržymų registre;

2.1.6. 2022 m. sausio 1 d. perkelti į Sutarčių ir teisių suvaržymų registro duomenų bazės archyvą:

2.1.6.1. išregistruotas hipotekas (įkeitimus);

2.1.6.2. išregistruotų įkeitimų sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., duomenis;

2.1.6.3. kilnojamųjų daiktų įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., duomenis;

2.1.6.4. 2017 m. kovo 1 d. į Registro duomenų bazės archyvą perkeltas iki 2012 m. birželio 30 d. Registre padarytas žymas apie įspėjimą, įkeisto turto areštą, įkeisto turto pardavimą iš varžytynių, teisės tvarkyti banko sąskaitą ir turtinės teisės perdavimą kreditoriui;

2.1.7. 2022 m. sausio 1 d. perkelti į Sutarčių ir teisių suvaržymų registro dokumentų (kopijų) archyvą Registro objektų, nurodytų 2.1.6.12.1.6.4 papunkčiuose, dokumentų kopijas;

2.1.8. duomenis, nurodytus 2.1.6.1–2.1.6.4 papunkčiuose, saugoti Sutarčių ir teisių suvaržymų registro duomenų bazės archyve 10 metų nuo hipotekos (įkeitimo) išregistravimo, įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., duomenų perkėlimo į archyvą ar žymos išregistravimo dienos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenis sunaikinti Sutarčių ir teisių suvaržymų registro tvarkytojo nustatyta tvarka;

2.1.9. Registro objektų dokumentų kopijas, nurodytas 2.1.7 papunktyje, saugoti Sutarčių ir teisių suvaržymų registro dokumentų (kopijų) archyve trejus metus nuo hipotekos (įkeitimo) išregistravimo, įkeitimo sutarčių, sudarytų iki 1998 m. balandžio 1 d., duomenų perkėlimo į archyvą ar žymos išregistravimo dienos. Pasibaigus dokumentų kopijų saugojimo terminui, dokumentų kopijas sunaikinti Sutarčių ir teisių suvaržymų registro tvarkytojo nustatyta tvarka;

2.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir valstybės įmonei Registrų centrui savo interneto svetainėse paskelbti informaciją apie likviduojamą Registrą.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Registro likvidavimo pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.;

3.2. Registro likvidavimo laikotarpiu Registro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia;

3.3. iki Registro likvidavimo pabaigos išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol pasibaigia jų galiojimo terminas;

3.4. iki Registro likvidavimo pabaigos visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka;

3.5. pagal šį nutarimą perduoti ir toliau kituose registruose tvarkomi Registro duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimą Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Šio nutarimo 4 punktas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                        Evelina Dobrovolska