VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 21 d.     Nr. 1K-147

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-775 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr.V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1.  P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 02 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas“:

1.1. Pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3909“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

 

„3909

Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) paslaugos, teikiamos užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną, ir užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“

 

1.2. Pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3910“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

 

„3910

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną, ir užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“

 

1.3. Pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3911“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

 

„3911

Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną, ir užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“

 

1.4. Pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „3912“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

 

„3912

Fiziologinio nėštumo priežiūros paslaugos, teikiamos užsienietėms, neteisėtai kirtusioms Lietuvos Respublikos valstybės sieną, ir užsienietėms, pasitraukusioms iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas 1 punkte nurodytoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms nuo 2022 m. vasario 28 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Gintaras Kacevičius