AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V4-174 „DĖL DUOMENŲ APIE JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO PROCESUS TEIKIMO IR SKELBIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. V4-25

Vilnius

 

 

P a k e i č i u įsakymo „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisykles, patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. V4-174 „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. N u s t a t a u, kad Taisyklių 15 punkte nurodyta informacija apie nemokumo procesus, kuriuose pirmasis kreditorių susirinkimas įvyko po 2023-01-01 privalo būti pradedama teikti JANĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, t. y. po pirmojo kreditorių susirinkimo, tačiau  nemokumo administratorius (po 2023-01-01) turi teisę šią informaciją pradėti teikti iki pirmojo kreditorių susirinkimo, bet ne anksčiau kaip įsiteisėjusia teismo nutartimi ar kreditorių susirinkimo sprendimu, kai juridinio asmens bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, patvirtinami kreditorių reikalavimai. Informacija apie iki 2022-12-31 pradėtus ir vykdomus nemokumo procesus (išskyrus nemokumo procesus, dėl kurių iki 2022-12-31 buvo gautas kreditorių susirinkimo pritarimas galutinei bankroto ar restruktūrizavimo ataskaitai), pagal Taisyklių 15 punkto struktūrą (jei nemokumo administratorius pagal iki 2022-12-31 galiojusius teisės aktus atitinkamą informaciją (duomenis) privalėjo turėti), pateikiama ne vėliau kaip iki 2023-06-30.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Audrius Linartas