STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS ATITAISYMO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2023 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYME NR. SV6-4 „DĖL BIOTECHNOLOGIJŲ KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO“

 

2023 m. sausio 26 d. Nr. SV6-7

Vilnius

 

 

A t i t a i s a u techninę klaidą Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. SV6-4 „Dėl biotechnologijų krypties studijų akreditavimo“ 1 priede ir papildau jį nauja eilute:

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

2030 m. sausio 17 d.

 

„.

 

Direktorius                                                                                                    Almantas Šerpatauskas