ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-540 „DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ PATIRTUS NUOSTOLIUS VEŽĖJAMS, VYKDANTIEMS KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS, IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 7 d. Nr. A-1819

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u  Kompensacijų už patirtus nuostolius vežėjams, vykdantiems keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, išmokėjimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A-540 „Dėl  Kompensacijų už patirtus nuostolius vežėjams, vykdantiems keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, išmokėjimo tvarkos aprašą patvirtinimo“ priedus:

1. Pakeičiu Tvarkos aprašo 4 priedą (pridedama);

2: Pakeičiu Tvarkos aprašo 5 priedą (pridedama).

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gipoldas Karklelis