LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBIŲ IR MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, ŠVIETIMO STEBĖSENOS BŪTINŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 25 d. Nr. V-448

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.2.1 veiksmą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Savivaldybių švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių aprašus;

1.2. Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių aprašus.

2. P a v e d u Nacionalinei švietimo agentūrai skelbti Švietimo valdymo informacinėje sistemoje viešai:

2.1. savivaldybių švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių reikšmes, atsižvelgiant į šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintus Savivaldybių švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių aprašus;

2.2. mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių reikšmes, atsižvelgiant į šio įsakymo 1.2 papunkčiu patvirtintus Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, švietimo stebėsenos būtinųjų rodiklių aprašus.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-448

 

SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO STEBĖSENOS BŪTINŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠAI

 

 

1. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota savivaldybės teritorijoje, dalis. Rodikliu vertinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aprėptis savivaldybėje ir institucinio ugdymo prieinamumas.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

3–5 metų vaikų (Tarptautinė standartinė švietimo klasifikacija (angl. International Standard Classification of Education, toliau – ISCED) 0 lygmens), kurių gyvenamoji vieta deklaruota savivaldybės teritorijoje, einamųjų metų ataskaitinę dieną ugdomų švietimo įstaigose, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų 3–5 metų vaikų (ISCED 0 lygmens), kurių gyvenamoji vieta einamųjų metų ataskaitinę dieną deklaruota savivaldybės teritorijoje, skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio sudedamųjų komponentų reikšmes jų fiksavimo registruose ataskaitinėmis dienomis.

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

3–5 m. (ikimokyklinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

1.1. Savivaldybės mokyklose ugdomų 3–5 metų vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldybėje, dalis

 

 

 

 

1...

 

Apibrėžimas

 

Savivaldybės priklausomybės mokyklose ugdomų 3–5 metų vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldybėje, dalis.

 

Rodikliu vertinama savivaldybės galimybė teikti institucinį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

3–5 metų (ISCED 0 lygmens) vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitoje savivaldybėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną ugdomų savivaldybės mokyklose, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų 3–5 metų (ISCED 0 lygmens) vaikų, kurie einamųjų metų ataskaitinę dieną ugdomi savivaldybės mokyklose, skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.). 

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

3–5 m. (ikimokyklinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

1.2. Savivaldybės 3–5 metų vaikų, ugdomų ne savivaldybės mokyklose, dalis

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

3–5 metų vaikų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra savivaldybėje, o jie ugdomi kitos savivaldybės mokyklose, dalis. Rodikliu vertinama savivaldybės galimybė teikti institucinį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

3–5 metų vaikų (ISCED 0 lygmens), kurių gyvenamoji vieta deklaruota savivaldybėje, einamųjų metų ataskaitinę dieną ugdomų kitos savivaldybės mokyklose, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų 3–5 metų vaikų (ISCED 0 lygmens), kurių gyvenamoji vieta einamųjų metų ataskaitinę dieną deklaruota savivaldybėje, skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.). 

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

3–5 m. (ikimokyklinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

 

 

2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdomų integruotai bendrojo ugdymo bendrosiose mokyklose, dalis. Rodiklis parodo įtraukiojo ugdymo aprėptį šalies ir savivaldybių lygmeniu.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Mokinių (ISCED 1–3 lygmenys), turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų ir nepalankių aplinkos veiksnių), bendrojo ugdymo bendrosiose savivaldybės priklausomybės mokyklose ugdomų integruotai (t. y. ugdomų ne specialiose klasėse / grupėse), skaičius einamųjų metų ataskaitinę dieną, padaugintas iš 100 ir padalytas iš viso mokinių (ISCED 1–3 lygmenys) skaičiaus einamųjų kalendorinių metų ataskaitinę dieną.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.).

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas) 

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

2.1. Negalią turinčių mokinių dalis nuo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kurie priskirti mokinių, turinčių negalią, grupei, dalis tarp integruotai (t. y. ugdomų ne specialiose klasėse / grupėse) bendrojo ugdymo bendrosiose mokyklose ugdomų specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų ir nepalankių aplinkos veiksnių) turinčių mokinių.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo bendrosiose mokyklose integruotai ugdomų (t. y. ugdomų ne specialiose klasėse / grupėse)  specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų ir nepalankių aplinkos veiksnių) turinčių mokinių, kurie ataskaitinę dieną buvo priskirti mokinių, turinčių negalią, grupei,  mokomų pagal ISCED 1–3 lygmens programas, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš viso šiose mokyklose integruotai ugdomų specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų ir nepalankių aplinkos veiksnių) mokinių, mokomų pagal ISCED 1–3 lygmens programas, skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.).

 

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

 

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

 

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas) 

 

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

 

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

 

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

 

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

 

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

 

ISCED 8 (doktorantūra)

X

 

Vietovė (miestas, kaimas)

X

 

Savivaldybė

Savivaldybė

 

Lytis

X

 

 

 

3. Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis. Rodiklis parodo savivaldybės mokyklų pasirengimą suteikti švietimo pagalbą visiems mokiniams, kuriems tokia pagalba yra nustatyta.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, mokomų pagal tam tikro (ISCED 1–3) lygmens programas, kuriems suteikta švietimo pagalba, skaičius ataskaitinę dieną, padaugintas iš 100 ir padalytas iš viso savivaldybės mokyklų mokinių, ataskaitinę dieną mokomų pagal tam tikro (ISCED 1–3) lygmens programas, kuriems tokios pagalbos poreikis nustatytas, skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.).

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas) 

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

 

4. Neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokyklos ir kitų švietimo teikėjų, dalyvaujančių mokinių dalis.
Rodikliu vertinama savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavimo neformaliojo švietimo veikloje aprėptis, netiesiogiai – savivaldybės mokyklų ir kitų švietimo teikėjų neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasiūlos galimybės.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių (ISCED 1–3 lygmenys), ataskaitinę dieną dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo veiklose mokykloje, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir kitose neformaliojo vaikų švietimo veiklose už mokyklos ribų, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš viso šių mokyklų mokinių (ISCED 1–3 lygmenys) skaičiaus ataskaitinę dieną. Jeigu mokinys dalyvauja keliose neformaliojo vaikų švietimo veiklose, jis skaičiuojamas tik vieną kartą.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (spalio 1 d.). 

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

 

 

5. Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendrojo tipo 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis. Rodiklis parodo bendrojo ugdymo mokyklų tinklo savivaldybėje planavimo pagrįstumą, galimybę mokiniams gauti kokybišką išsilavinimą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 jungtinių bendrojo tipo klasių (ISCED 1–2 lygmens) komplektų skaičius ataskaitinę dieną, padaugintas iš 100 ir padalytas iš viso šiose mokyklose ataskaitinę dieną esančių 1–8 bendrojo tipo klasių (ISCED 1–2 lygmens) komplektų skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.). 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas) 

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

 

 

6. Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendrojo tipo klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis.

 

Rodiklis parodo bendrojo ugdymo mokyklų tinklo savivaldybėje planavimo pagrįstumą, galimybę mokiniams gauti kokybišką išsilavinimą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų tam tikro (ISCED 1–2 ) lygmens bendrojo tipo klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, skaičius ataskaitinę dieną, padaugintas iš 100 ir padalytas iš viso šiose mokyklose ataskaitinę dieną esančių tam tikro (ISCED 1–2) lygmens bendrojo tipo klasių komplektų skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.).

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas) 

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

 

 

 

7. Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Savivaldybės mokyklose naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis. Rodiklis parodo mokyklų tinklo savivaldybėje planavimo pagrįstumą, galimybę mokiniams gauti kokybišką išsilavinimą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Savivaldybės priklausomybės mokyklose naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš viso savivaldybės mokyklose naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.).

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

 

 

 

8. Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose naujai komplektuojamų bendrojo tipo 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis. Rodiklis parodo mokyklų tinklo savivaldybėje planavimo pagrįstumą, galimybę mokiniams gauti kokybišką išsilavinimą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklose naujai komplektuojamų bendrojo tipo 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai (ISCED 1 lygmens), skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš viso šiose mokyklose naujai komplektuojamų bendrojo tipo 1 klasių komplektų skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.).

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas) 

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

 

 

9. Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo bendrosiose mokyklose.

 

Rodiklis parodo efektyvaus ugdymo organizavimo galimybę, mokyklų tinklo optimalumą. Sąlyginė mokytojo pareigybė – pareigybė apskaičiuota pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas).

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Skaičius (vnt.)

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Bendrojo ugdymo institucijos grupės savivaldybės priklausomybės mokyklų mokinių (ISCED 1–3 lygmenys) skaičius, padalytas iš šių mokyklų sąlyginių mokytojų pareigybių skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio sudedamųjų

 

komponentų reikšmes jų fiksavimo registruose ataskaitinėmis dienomis: Mokinių – rugsėjo 1 d., Pedagogų – spalio 1 d.

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas) 

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas) +

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

10. Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis. Rodikliu vertinamas veiksmingos ir subalansuotos pedagoginio personalo politikos įgyvendinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, pritraukiant karjerą pradedančius ir išlaikant patirtį turinčius mokytojus, netiesiogiai – savivaldybės mokyklų, kaip darbdavių, patrauklumas mokytojams.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Skaičius (vnt.).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Asmenų, jaunesnių nei 50 metų, savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklose, kaip pagrindinėje darbovietėje, užimančių mokytojų pareigas ir mokančių pagal ISCED 1–3 lygmens programas, skaičius, padalytas iš 50 metų ar vyresnio amžiaus asmenų, šiose mokyklose, kaip pagrindinėje darbovietėje, užimančių mokytojų pareigas ir mokančių pagal ISCED 1–3 lygmens programas, skaičius.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Indėlis.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Pedagogų registre nustatytą ataskaitinę dieną (spalio 1 d.).

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas) 

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas) +

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

11. Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis. Rodiklis atskleidžia švietimo sistemos dalyvių demografines charakteristikas, rodo mokytojų kaitą, netiesiogiai – mokytojo profesijos prestižą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklose, kaip pagrindinėje darbovietėje, dirbančių pedagoginių darbuotojų, kurių pedagoginio darbo stažas ataskaitinę dieną yra didesnis nei 2 metai, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš šiose mokyklose, kaip pagrindinėje darbovietėje, dirbančių visų pedagoginių darbuotojų skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Indėlis.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Pedagogų registre nustatytą ataskaitinę dieną (spalio 1 d.).

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas) 

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas) +

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

12. Švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Savivaldybės švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų skaičiaus. Rodiklis signalizuoja apie lyderystės ir valdymo problemas švietimo įstaigose.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose daugiau kaip 12 mėnesių nėra nuolatinio vadovo, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš viso savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Indėlis.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Pedagogų registre nustatytą ataskaitinę dieną (spalio 1 d.).

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

13. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (lietuvių kalba, matematika)

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį (iki 2023 m. rugsėjo 1 d. – 6–10 balų, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus atnaujintoms bendrosioms programoms – 7–10 balų) pasiekusių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalis (lietuvių kalba ir literatūra, matematika). Rodiklis parodo mokinių mokymosi sėkmingumą, o netiesiogiai – savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybę.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklose matematikos pagrindinio ugdymo programos dalykų pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį pasiekimų lygį (iki 2023 m. rugsėjo 1 d. – 6–10 balų, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus atnaujintoms bendrosioms programoms – 7–10 balų) pasiekusių mokinių (ISCED 2 lygmens) skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš bendro šio dalyko pagrindinio ugdymo programos dalykų pasiekimų patikrinime dalyvavusių šių mokyklų mokinių (ISCED 2 lygmens) skaičiaus.

 

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklose lietuvių k. pagrindinio ugdymo programos dalykų pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį pasiekimų lygį (iki 2023 m. rugsėjo 1 d. – 6–10 balų, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus atnaujintoms bendrosioms programoms – 7–10 balų) pasiekusių mokinių (ISCED 2 lygmens) skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš bendro šio dalyko pagrindinio ugdymo programos dalykų pasiekimų patikrinime dalyvavusių šių mokyklų mokinių (ISCED 2 lygmens) skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Rezultatai.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes Mokinių registre ataskaitinę dieną (oficialių pagrindinio ugdymo programos dalykų pasiekimų patikrinimo rezultatų paskelbimo diena).   

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

 

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

Savivaldybė

Lytis

X

 

 

 

14. Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų dalis.

 

Rodiklis parodo abiturientų mokymosi sėkmingumą, netiesiogiai – mokyklos darbo kokybę.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Savivaldybės priklausomybės bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų (ISCED 3 lygmens), kurie einamaisiais metais baigė mokyklą ir išlaikė tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš šių mokyklų abiturientų (ISCED 3 lygmens), kurie einamaisiais mokslo metais baigė mokyklą ir laikė brandos egzaminus, skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodiklio grupė

 

Rezultatai.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes Mokinių registre ataskaitinę dieną (oficialių valstybinių brandos egzaminų rezultatų paskelbimo diena).

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

 

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

 

X

 

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

 

X

 

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

 

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

 

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

 

X

 

ISCED 6 bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

 

X

 

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

 

X

 

ISCED 8 (doktorantūra)

 

X

 

Vietovė (miestas, kaimas)

 

X

 

Savivaldybė

 

Savivaldybė

 

Lytis

 

X

______________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-448

 

MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, ŠVIETIMO STEBĖSENOS BŪTINŲJŲ RODIKLIŲ APRAŠAI

 

1. Pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacines kategorijas

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Mokyklos pedagoginių darbuotojų pasiskirstymas pagal jų turimą bendrą pedagoginio darbo stažą ir įgytą kvalifikacinę kategoriją. Rodiklis parodo mokyklos vadovų ir savininkų gebėjimą derinti mažesnį ir didesnį pedagoginio darbo patyrimą turinčių pedagoginių darbuotojų veiklą, matyti ilgalaikę mokyklos veiklos perspektyvą bei mokyklos pedagoginių darbuotojų galimybę ir gebėjimą tobulinti savo kvalifikaciją.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Nustatyto pedagoginio darbo stažo intervalui (iki 2; nuo daugiau kaip 2 iki 5; nuo daugiau kaip 5 iki 10; nuo daugiau kaip 10 iki 15; nuo daugiau kaip 15 iki 20; nuo daugiau kaip 20 iki 25; daugiau kaip 25 metų) priskirtų ir atitinkamą kvalifikacinę kategoriją turinčių pedagoginių darbuotojų (einančių pagrindines ir nepagrindines pareigas) skaičius einamųjų metų ataskaitinę dieną, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų einamųjų metų ataskaitinę dieną tam pačiam darbo stažo intervalui priklausančių pedagoginių darbuotojų skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Lyderystė ir vadyba.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Pedagogų registre nustatytą ataskaitinę dieną (spalio 1 d.).

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

Tarptautinė standartinė švietimo klasifikacija (angl. International Standard Classification of Education, toliau – ISCED) 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

2. Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Vienam mokyklos pedagoginiam darbuotojui (einančiam pagrindines ir nepagrindines pareigas) tenkantis darbo krūvis. Rodiklis parodo mokyklos pedagoginių darbuotojų skaičiaus mokykloje pagrįstumą, netiesiogiai – pedagogų mokykloje uždirbamo atlyginimo dydį.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Visų pedagoginių darbuotojų, dirbančių einamųjų metų ataskaitinę dieną, darbo krūvių pareigybės vienetais suma, padauginta iš 100 ir padalyta iš visų pedagogų, dirbančių einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Lyderystė ir vadyba.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Pedagogų registre nustatytą ataskaitinę dieną (spalio 1 d.).

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

 

3. Pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis

 

 

1.

 

Apibrėžimas

Mokyklos pedagoginių darbuotojų (einančių pagrindines ir nepagrindines pareigas), dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, dalis. Rodiklis parodo mokyklos atvirumą pasaulio švietimo sistemų patirčių pažinimui.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Visų mokyklos pedagoginių darbuotojų, dalyvavusių tarptautinėse mainų programose, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų pedagogų, mokykloje dirbusių praėjusiais mokslo metais, ataskaitinę dieną skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Lyderystė ir vadyba.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų

 

fiksavimo Pedagogų registre nustatytą ataskaitinę dieną (spalio 1 d.).

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

 

4. Vienai sąlyginei mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, pareigybei tenkantis mokinių skaičius

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Vienai sąlyginei mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, pareigybei tenkantis mokinių skaičius. Rodiklis parodo efektyvaus ugdymo organizavimo galimybę, mokyklų tinklo optimalumą. Sąlyginė mokytojo pareigybė – pareigybė apskaičiuota pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas).

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Skaičius (vnt.).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Mokinių (ISCED 1–3 lygmenys) skaičius ataskaitinę dieną, padalytas iš mokyklos sąlyginių mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, pareigybių skaičiaus ataskaitinę dieną.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Pagalba mokiniui.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio sudedamųjų

 

komponentų reikšmes jų fiksavimo registruose ataskaitinėmis dienomis: Mokinių – rugsėjo 1 d., Pedagogų – spalio 1 d.

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas) +

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

 

5. Mokinių, besimokančių jungtinėse ir / ar mažesnėse nei 8 mokiniai klasėse, dalis

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Mokyklos mokinių, besimokančių jungtinėse ir / ar per mažose klasėse, dalis, lyginant su bendru mokinių skaičiumi.
Rodiklis parodo mokyklų tinklo savivaldybėje planavimo pagrįstumą, taip pat mokinių galimybę mokykloje gauti kokybišką ugdymą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Jungtinėse bendrosiose klasėje (ISCED 1–2 lygmenys) ir mažesnėse nei nustatyto dydžio bendrosiose klasėje (ISCED 1–lygmenys) ataskaitinę dieną besimokančių mokinių skaičius, padaugintas iš 100 ir padalintas iš visų mokyklos mokinių (ISCED 1–lygmenys), besimokančių einamųjų metų ataskaitinę dieną, skaičiaus. Jeigu mokiniai mokosi jungtinėje klasėje, kurioje yra mažesnis nei nustatytas minimalus mokinių skaičius, jie skaičiuojamtik vieną kartą.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Lyderystė ir vadyba.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų

 

fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.). 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

6. Vienam mokiniui tenkantis mokymosi ir bendras patalpų plotas

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Vienam mokiniui tenkantis mokyklos klasių kambarių (įskaitant mokomuosius kabinetus ir laboratorijas) plotas. Rodiklis parodo mokyklų tinklo savivaldybėje planavimo pagrįstumą, taip pat mokyklos ūkio poreikiams tenkinti išleidžiamų lėšų pagrįstumą bei mokyklos galimybes organizuoti kokybišką ugdymą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Kvadratiniai metrai (m2).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Mokyklos klasių kambarių (įskaitant mokomuosius kabinetus ir laboratorijas) plotas, padalytas iš mokykloje rugsėjo 1 d. besimokančių mokinių (ISCED 0–3 lygmenys) skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Lyderystė ir vadyba.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio sudedamųjų

 

komponentų reikšmes jų fiksavimo registruose ataskaitinėmis dienomis.

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

7. Vienam mokiniui tenkančios ugdymo plano lėšos

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Vienam mokiniui tenkančios valstybės tikslinės dotacijos lėšos ugdymo planui įgyvendinti. Rodiklis parodo mokinio mokymo kainą mokykloje, o netiesiogiai – ir mokyklų tinklo savivaldybėje planavimo pagrįstumą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Eur.

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Mokyklai apskaičiuotos valstybės tikslinės dotacijos lėšos ugdymo planui (Eur), padalytos iš mokykloje ataskaitinę dieną besimokančių mokinių (ISCED 0–3 lygmenys) skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio sudedamųjų komponentų reikšmes jų fiksavimo registruose ataskaitinėmis dienomis.

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

8. Mokinių pasiskirstymas pagal užsienio kalbų mokymąsi

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Mokinių pasiskirstymas pagal pirmosios, antrosios ir trečiosios užsienio kalbų ir lotynų kalbos pasirinkimą. Rodiklis parodo mokinių galimybes mokykloje mokytis įvairių užsienio kalbų.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Pirmąja užsienio kalba konkrečią užsienio kalbą pasirinkusių pagal tam tikro (ISCED 1–3) lygmens programas mokykloje ataskaitinę dieną besimokančių mokinių skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų pirmąją užsienio kalbą pagal to paties (ISCED 1–3) lygmens programas ataskaitinę dieną besimokiusių mokinių, skaičiaus. Antrąja užsienio kalba konkrečią užsienio kalbą pasirinkusių pagal tam tikro (ISCED 1–3) lygmens programas mokykloje ataskaitinę dieną besimokančių mokinių skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų antrąją užsienio kalbą pagal to paties (ISCED 1–3) lygmens programas ataskaitinę dieną besimokiusių mokinių, skaičiaus. Trečiąja užsienio kalba konkrečią užsienio kalbą pasirinkusių pagal tam tikro (ISCED 1–3) lygmens programas mokykloje ataskaitinę dieną besimokančių mokinių skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų trečiąją užsienio kalbą pagal to paties (ISCED 1–3) lygmens programas ataskaitinę dieną besimokiusių mokinių skaičiaus. Ataskaitinę dieną besimokiusių lotynų kalbos mokinių (ISCED 1–3 lygmens) skaičius.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.).

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

9. Wi-Fi prieigos taškų skaičius, tenkantis 100 mokinių

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Šimtui mokinių tenkantis belaidžio interneto (Wi-Fi) prieigos taškų skaičius.
Rodiklis parodo mokytojų ir mokinių galimybę ugdymo procese naudotis skaitmeniniais mokymo(si) šaltiniais mokykloje.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Skaičius (vnt.).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

Belaidžio interneto (Wi-Fi) prieigos taškų skaičius mokykloje, padalytas iš mokyklos mokinių (ISCED 1–3 lygmenys) skaičiaus ataskaitinę dieną.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio sudedamųjų komponentų reikšmes jų fiksavimo registruose ataskaitinėmis dienomis.

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

 

10. Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokykloje ir kitų švietimo teikėjų, dalyvaujančių mokinių dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Neformaliojo vaikų švietimo veiklose, organizuojamose mokyklos ir kitų švietimo teikėjų, dalyvaujančių mokinių dalis.
Rodiklis parodo mokyklos ir kitų švietimo teikėjų galimybę organizuoti visavertį ugdymą ir siūlyti mokiniams įvairias neformaliojo vaikų švietimo galimybes.

 

Rodikliu vertinama mokinių dalyvavimo neformaliojo švietimo veikloje aprėptis, netiesiogiai – mokyklos ir kitų švietimo teikėjų neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasiūlos galimybės.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Mokinių (ISCED 1–3 lygmenys), ataskaitinę dieną dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo veiklose mokykloje, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir kitose neformaliojo vaikų švietimo veiklose už mokyklos ribų, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš viso mokyklos mokinių, besimokančių pagal tą patį (ISCED 1–3) lygmenį, skaičiaus ataskaitinę dieną. Jeigu mokinys dalyvauja keliose neformaliojo vaikų švietimo veiklose, jis skaičiuojamas tik vieną kartą.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Ugdymo(si) procesas.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (spalio 1 d.). 

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Institucija

Institucija

Savivaldybė

X

Lytis

X

 

 

 

11. Mokinių pasiskirstymas pagal neformaliojo švietimo kryptis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Mokyklos vykdomos vaikų neformaliojo švietimo kryptys. Rodiklis parodo neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos įvairovę ir galimybę mokiniams mokykloje pasirinkti programas, atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

 

Mokinių, ataskaitinę dieną dalyvaujančių tam tikros krypties (muzika, dailė, šokis, teatras, sportas, techninė kūryba, turizmas ir kraštotyra, gamta ir ekologija, saugus eismas, informacinės technologijos, technologijos, medijos, kalbos, pilietiškumo ugdymas, kita) mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programose, skaičius (ISCED 1–3 lygmenys), padaugintas iš 100 ir padalytas iš bendro mokinių, besimokančių pagal tą patį ISCED lygmenį, skaičiaus ataskaitinę dieną.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Pagalba mokiniui.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (spalio 1 d.). 

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

Neformaliojo vaikų švietimo kryptis

Neformaliojo vaikų švietimo kryptis

 

 

12. Klasių komplektų pasiskirstymas pagal dydį (maža, vidutinė, didelė) vykdant bendrojo ugdymo programas

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Mokykloje veikiančių klasių komplektų dydžių vidurkio priskyrimas vienam iš standartizuotų klasių komplektų dydžių.
Rodiklis parodo, kokio dydžio yra vidutinė klasė mokykloje ir taip signalizuoja apie mokinio galimybę ugdyti savo individualius gebėjimus ir netiesiogiai – apie galimybę gauti jam būtiną mokymosi pagalbą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Skaičius (vnt.).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

Klasės komplektų skaičius pagal klasės komplektų dydžius: iki 11 mokinių – mažas, 12–20 mokinių – vidutinis, 21 ir daugiau mokinių – didelis (ISCED 1–3 lygmenys).

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Pagalba mokiniui.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.). 

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

 

13. Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

 

Švietimo pagalbos specialistų (psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos) skaičius, tenkantis 100 mokinių. Rodiklis parodo mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių galimybę gauti kokybišką švietimo pagalbą.

 

2.

 

Matavimo vienetai

 

Skaičius (vnt.).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

Švietimo pagalbos specialistų etatinių vienetų skaičius ataskaitinę dieną, padalytas iš šių mokyklų mokinių (ISCED 0–3 lygmenys), besimokančių ataskaitinę dieną, skaičiaus ir padaugintas iš 100.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Pagalba mokiniui.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio sudedamųjų komponentų reikšmes jų fiksavimo registruose ataskaitinėmis dienomis: Mokinių – rugsėjo 1 d., Pedagogų – spalio 1 d.

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

X

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

X

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

 

14. Mokinių, tęsiančių ugdymąsi pagal mokyklos vykdomą aukštesnę programą (ar jos dalį), dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

Mokinių, kurie tęsia mokymąsi toje pačioje mokykloje pagal mokyklos vykdomą aukštesnio švietimo lygmens programą, dalis. Rodiklis parodo, kiek patrauklu mokiniams mokytis jų mokykloje.

 

2.

 

Matavimo vienetai

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

Mokinių (ISCED 1 lygmuo), kurie pabaigę 4 klasę tais pačiais metais tęsė mokslą toje pačioje mokykloje, jei ši siūlė aukštesnio lygmens programą, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų mokinių, kurie einamaisiais metais mokykloje baigė 4 klasę, skaičiaus. Mokinių (ISCED 2 lygmuo), kurie pabaigę 8 klasę tais pačiais metais tęsė mokslą toje pačioje mokykloje, jei ši siūlė aukštesnio lygmens programą, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų mokinių, kurie einamaisiais metais mokykloje baigė 8 klasę, skaičiaus. Mokinių (ISCED 2 lygmuo), kurie pabaigę 10 (II gimnazijos) klasę tais pačiais metais tęsė mokslą toje pačioje mokykloje, jei ši siūlė aukštesnio lygmens programą, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš visų mokinių, kurie einamaisiais metais mokykloje baigė 10 (II gimnazijos) klasę, skaičiaus.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

Rezultatai.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.). 

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

 

15. Mokinių, padariusių pažangą per vienus mokslo metus mokantis lietuvių kalbos, dalis

 

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

Mokinių, padariusių pažangą mokantis lietuvių kalbos dalyko šioje mokykloje per vienus metus, dalis.
Rodiklis parodo mokinių mokymosi sėkmingumą, o netiesiogiai – mokyklos darbo kokybę.

 

2.

 

Matavimo vienetai

Procentai (%).

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

Mokinių, pagal ISCED 2–3 lygmenį besimokančių mokykloje ataskaitinę dieną, kurių lietuvių kalbos pasiekimų metinis įvertinimas šioje mokykloje praėjusiais (n) metais buvo tokio paties ar aukštesnio lygio (pasiekimai įvertinti tuo pačiu ar aukštesniu lygiu / balu) nei n – 1 metais, skaičius, padaugintas iš 100 ir padalytas iš mokinių (pagal ISCED 2–3 lygmenį), besimokančių ataskaitinę dieną skaičiaus.

Neskaičiuojami 5 ir III gimnazijos klasių mokiniai.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Rezultatai.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.). 

 

 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

(pradinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

(pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

(vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

 

 

16. Mokinių pasiekimai pagal aukščiausią vykdomą bendrojo ugdymo programą

 

 

 

1.

 

Apibrėžimas

Mokinių pasiekimai pagal aukščiausią mokyklos vykdomą programą, kurios pabaigoje organizuojamas nacionalinis mokinių pasiekimų vertinimas (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas arba brandos egzaminai). Rodiklis parodo mokinių mokymosi sėkmingumą, netiesiogiai – mokyklos darbo kokybę.

 

2.

 

Matavimo vienetai

Vertinimo balai.

 

3.

 

Skaičiavimo metodas

Kiekvienam pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (jeigu tai aukščiausia mokyklos vykdoma programa) ir kiekvienam brandos egzaminui skaičiuojamas vidutinis einamaisiais metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ir brandos egzaminuose dalyvavusių mokinių (ISCED 2–3 lygmuo) gautas balas pagal dalykus (visų mokinių dalyko balų / įvertinimų suma dalijama iš dalyko patikrinime ar egzamine dalyvavusių mokinių (ISCED 2–3 lygmuo) skaičiaus) ir išreiškiama atitinkama diagrama – voratinkliu (brandos egzaminų) ar stulpeline (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų). Valstybinių brandos egzaminų ir mokyklinių brandos egzaminų rezultatai vaizduojami atskirais voratinkliais.

 

4.

 

Duomenų šaltinis

 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS).

 

5.

 

Rodikliu vertinama sritis

 

Rezultatai.

 

6.

 

Skaičiavimo reguliarumas

 

Rodiklio reikšmė skaičiuojama kasmet kalendorinių metų pabaigoje (iki gruodžio 31 d.) pagal rodiklio reikšmes jų fiksavimo Mokinių registre nustatytą ataskaitinę dieną (rugsėjo 1 d.). 

 

Švietimo lygmenys

Skaidymo taisyklės

ISCED 0 (ikimokyklinis ugdymas)

X

ISCED 1 (pradinis ugdymas)

X

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 2 (pagrindinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 3 (vidurinis ugdymas)

ISCED 4 (profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą)

X

ISCED 6 (bakalauro ir profesinio bakalauro studijos)

X

ISCED 7 (magistrantūros studijos)

X

ISCED 8 (doktorantūra)

X

Vietovė (miestas, kaimas)

X

Savivaldybė

X

Institucija

Institucija

Lytis

X

 

______________________