LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2021 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3D-674 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ ĮGYVENDINIMO EUROPOS SĄJUNGOS EKONOMIKOS GAIVINIMO PRIEMONĖS (EURI) LĖŠOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 3D-167

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 3D-674 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 101 punktu:

101. Pagal priemonės veiklos sritį nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. remiamas tik pieninės

galvijininkystės sektorius, kiti taisyklių 10 punkte nurodyti žemės ūkio sektoriai neremiami.“

1.2.  Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pareiškėjui suteikiamos paramos dydis apskaičiuojamas pagal Taisyklių 22 punkte nustatytą paramos intensyvumą tam žemės ūkio sektoriui, į kurį pareiškėjas numato investuoti ir projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu ir pagrįstas jų būtinumas to konkretaus žemės ūkio sektoriaus veiklai vykdyti (augalų priskyrimas sodininkystės, daržininkystės ar uogininkystės sektoriui atliekamas pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą. Daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu). Tuo atveju, kai projekto investicijos yra susijusios ne tik su to konkretaus žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu ir yra nepagrįstas jų būtinumas to konkretaus žemės ūkio sektoriaus veiklai vykdyti, tokios investicijos paramos lėšomis nefinansuojamos.“

1.3. Pakeičiu 19.15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.15.1. kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų pirmąjį pusmetį, t. y. nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., pagal Žemės ūkio duomenų centro (toliau – ŽŪDC) už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuotą valdos ekonominį dydį einamųjų metų sausio 1 d., kuris ŽŪDC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.;“.

1.4. Pakeičiu 19.15.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.15.2. kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų antrąjį pusmetį, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pagal ŽŪDC už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą valdos ekonominį dydį einamųjų metų liepos 1 d., kuris ŽŪDC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų rugpjūčio 31 d.;“.

1.5. Pakeičiu 19.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.18. parama neteikiama, jei remiantis Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatoma, kad pareiškėjas arba paramos gavėjas galimai neteisėtai sukūrė paramai gauti reikalingas sąlygas;“.

1.6. Pakeičiu 19.25 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.25. pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes, kaip nustatyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“;“.

1.7. Pakeičiu 20.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.10. užtikrinti, kad narystė pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir apyvartos su  kooperatyvu vykdymas bus nepertraukiamai išlaikyti nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai pripažintas žemės ūkio kooperatyvas nutraukia veiklos vykdymą arba bankrutuoja. Jei narystė prarasta dėl kitų priežasčių, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tokio fakto atsiradimo narystė turi būti atkurta kitame pripažintame žemės ūkio kooperatyve (taikoma pareiškėjams, kurių paramos paraiškoms suteikti atrankos balai už narystę);“.

1.8. Pripažįstu netekusiu galios 20.18 papunktį.

1.9. Pakeičiu 20.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.21. projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu nekurti dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą, kaip nustatyta Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“;“.

1.10. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. kai vykdoma Taisyklių 9.1 papunktyje nurodyta veikla:

22.1.1. pieninės galvijininkystės sektoriuje finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

22.1.1.1. padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) ir turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos), pateikusiems paramos paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos, kaip nustatyta Taisyklių 19.29 papunktyje;

22.1.1.2. padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje;

22.1.1.3. padidinamas 20 proc. pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto arba kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių žemės ūkio paskirties žemės ploto yra šiose vietovėse (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą (ŽŪN);

24.1.1.4. didžiausias paramos intensyvumas jauniesiems ūkininkams, kaip nustatyta Taisyklių 19.29 papunktyje, pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje, pareiškėjams, ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, kaip nustatyta Taisyklių 22.1.1.3 papunktyje, negali viršyti 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);“.

1.11. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje ir negali viršyti  36 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.“

1.12. Pakeičiu 31.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.1. naujoms pieno ūkio fermoms – fermos ploto vieno kvadratinio metro (1 m2) statybos fiksuotasis įkainis yra:

31.1.1. nuo 2021 metų gruodžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 15 d. priimtoms paramos paraiškoms 208,95 Eur už 1 m2 (fiksuotasis įkainis nustatytas statybos darbams, kuriems priskiriamos šios darbų grupės: žemės darbai, pamatų, grindų, sienų (įskaitant duris, langus ir vartus) ir stogo įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai, vandentiekio ir elektros įrengimo darbai). Darbų grupėms nustatyti fiksuotieji įkainiai yra: žemės darbai – 7,48 Eur už 1 m2; pamatai – 19,61 Eur už 1 m2; grindys – 45,76 Eur už 1 m2; sienos (įskaitant duris, langus ir vartus) – 62,20 Eur už 1 m2; stogo įrengimas – 52,17 Eur už 1 m2; aplinkos tvarkymo darbai – 5,64 Eur už 1 m2; vandentiekio įrengimas – 4,37 Eur už 1 m2; elektros įrengimas – 11,72 Eur už 1 m2;

31.1.2. nuo 2022 metų balandžio 19 d. iki 2023 m. liepos 28 d. priimtoms paramos paraiškoms 227,13 Eur už 1 m2 (fiksuotasis įkainis nustatytas statybos darbams, kuriems priskiriamos šios darbų grupės: žemės darbai, pamatų, grindų, sienų (įskaitant duris, langus ir vartus) ir stogo įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai, vandentiekio ir elektros įrengimo darbai). Darbų grupėms nustatyti fiksuotieji įkainiai yra: žemės darbai – 8,13 Eur už 1 m2; pamatai – 21,32 Eur už 1 m2; grindys – 49,74 Eur už 1 m2; sienos (įskaitant duris, langus ir vartus) – 67,61 Eur už 1 m2; stogo įrengimas – 56,71 Eur už 1 m2; aplinkos tvarkymo darbai – 6,13 Eur už 1 m2; vandentiekio įrengimas – 4,75 Eur už 1 m2; elektros įrengimas – 12,74 Eur už 1 m2;

31.1.3. nuo 2023 metų rugpjūčio 1 d. priimtoms paramos paraiškoms 272,56 Eur už 1 m2 (fiksuotasis įkainis nustatytas statybos darbams, kuriems priskiriamos šios darbų grupės: žemės darbai, pamatų, grindų, sienų (įskaitant duris, langus ir vartus) ir stogo įrengimas, aplinkos tvarkymo darbai, vandentiekio ir elektros įrengimo darbai). Darbų grupėms nustatyti fiksuotieji įkainiai yra: žemės darbai – 9,76 Eur už 1 m2; pamatai – 25,58 Eur  už 1 m2; grindys – 59,69 Eur už 1 m2; sienos (įskaitant duris, langus ir vartus) – 81,14 Eur už 1 m2; stogo įrengimas – 68,06 Eur už 1 m2; aplinkos tvarkymo darbai – 7,35 Eur už 1 m2; vandentiekio įrengimas – 5,70 Eur už 1 m2; elektros įrengimas – 15,28 Eur už 1 m2;“.

1.13. Pakeičiu 31.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.2. naujiems plokščiadugniams grūdų saugojimo bokštams – bokšto talpos tūrio vieno kubinio metro (1 m3) statybos fiksuotasis įkainis yra 109,26 Eur už 1 m3 (fiksuotasis įkainis nustatytas plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto minimaliai komplektacijai, kurią sudaro: viršutinio lygio jutiklis, fiksuojantis bokšto pripildymą, vidinės ir išorinės kopėčios su turėklais, durelės bokšto stoge ir sienoje, ventiliavimo sistema su ventiliatoriumi (7,5–11,0 kW), grūdų temperatūros matavimo sistema su skaitmeniniu temperatūros nustatymo prietaisu, perforuotos grindys (visas plotas), grūdų pakrovimo įrenginiai, grūdų iškrovimo sistema (grindų išvalymo sraigtinis transporteris, besisukantis ratu, sraigtinis transporteris, iškraunantis bokštą. Plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto pamatų įrengimo išlaidos į fiksuotąjį įkainį neįskaitytos).“

1.14. Pakeičiu 34.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

34.2. realiai suplanuotos, pagrįstos, atitinkančios pareiškėjo viso ūkio gamybinį potencialą (pvz.: valdomą žemės plotą, ūkinių gyvūnų skaičių ir pan.) ir neviršijančios vidutinių rinkos (jei nenustatyti fiksuotieji įkainiai) kainų (investicijų atitiktį ūkio gamybiniam potencialui pareiškėjas turi pagrįsti Taisyklių 1 priedo VI skyriuje „Tinkamos finansuoti projekto išlaidos“ ir kartu prie su paraiška teikiamų dokumentų pridėti skaičiavimus, pagrindžiančius investicijos pajėgumo atitiktį ūkio gamybiniam potencialui);“.

1.15. Pakeičiu 35.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.6. projekte numatytai veiklai žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių (išskyrus šių Taisyklių 35.9 papunktyje nurodytus statinius) nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ar paprastas remontas. Paprastas remontas remiamas tik tuo atveju, kai saulės energijos šviesos elektrinės (nepriklausomai nuo jos įrengtosios galios) elementai, kurie yra montuojami ant esamo (užbaigto statyti) pastato stogo, yra tinkami kaip paprastasis remontas (ši nuostata taikoma ir nuo 2022 metų rugpjūčio 1 d. pateiktoms paraiškoms). Statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar paprastojo remonto išlaidos, išskyrus grūdų saugojimo bokštų statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas, įskaitant pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo valdoje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus (žieminis šiltnamis – pagal nustatyta tvarka parengtą projektą pastatytas statinys, registruotas Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, uždengtas stiklo, polietileno arba polikarbonato danga su sumontuota veikiančia stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo sistema). Statiniai klasifikuojami pagal jų naudojimo paskirtį, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;“.

1.16. Pakeičiu 36.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.16. saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, biodujų jėgainės, geoterminio šildymo įranga, išskyrus atvejus, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybinių poreikių tenkinimu (pardavimui skirta energija neremiama);“.

1.17. Papildau 36.20 papunkčiu:

36.20. tiesioginės ir juostinės sėjamosios;“.

1.18. Papildau 36.21 papunkčiu:

36.21. prekės, kurių kilmės šalis ir (arba) kurios pagamintos Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, tai pat paslaugos bei darbai, atlikti šių šalių paslaugų ar darbų teikėjų;“.

1.19. Pakeičiu 43.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.3. pareiškėjas įsipareigoja padidinti pieno gamybą (natūrine išraiška, skaičiuojama tonomis) po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtaisiais projekto kontrolės metais pasiekti ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti pieno gamybos padidėjimą daugiau kaip 15 proc., lyginant su ataskaitiniais metais. Už kiekvieną gamybos padidinimą ketvirtaisiais projekto kontrolės metais 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų;“.

1.20. Pakeičiu 47.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.1. kai projekto vertė iki 300 000 Eur (įskaitytinai) be PVM, Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas ir jas teikia svarstyti Agentūros sudarytam Projektų atrankos komitetui (toliau – Agentūros PAK), į kurio sudėtį įtraukiamas ir Ministerijos atstovas (-ai). Sprendimas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo įforminamas Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka;“.

1.21. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Kai naujo pastato statyba vykdoma pagal Taisyklių 31.1 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, ji gali būti vykdoma vienu etapu arba keliais etapais ir mokėjimo prašymas gali būti pateikiamas užbaigus atitinkamai darbų grupei, kuriai nustatyti fiksuotieji įkainiai, priskirtus darbus. Statybos darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti su mokėjimo prašymu. Tuo atveju, kai naujo statinio statyba vykdoma pagal Taisyklių 31.2 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, statyba turi būti vykdoma vienu etapu be tarpinių mokėjimų. Mokėjimo prašymas pateikiamas užbaigus statinio statybą. Statybos darbų užbaigimo dokumentai, kai jie privalomi pagal teisės aktų reikalavimus, turi būti pateikti su mokėjimo prašymu (šis punktas taikomas ir nuo 2021 metų gruodžio 1 d. iki 2022 m. balandžio 15 d. pateiktoms paramos paraiškoms).“

1.22. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Kai tinkamų finansuoti išlaidų vertė nustatoma pagal Taisyklių 31 papunktyje atitinkamų išlaidų kategorijai patvirtintą fiksuotąjį įkainį, paramos lėšos išmokamos taikant Taisyklių 56.1 papunktyje nustatytą būdą. Mokėjimo prašymas per ŽŪMIS pateikiamas užbaigus atitinkamai darbų grupei priskirtus darbus, kai statyba vykdoma pagal Taisyklių 31.1 papunktyje nustatytus fiksuotuosius įkainius, arba tik užbaigus įgyvendinti investicijas. Su mokėjimo prašymu paramos gavėjas turi pateikti statybos ar statybos etapo, kai statyba vykdoma pagal Taisyklių 31.1 papunktyje darbų grupei nustatytus fiksuotuosius įkainius, užbaigimo dokumentus (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikiamas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos užbaigimą. Jei šie dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti registruoti informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jų Agentūrai pateikti nereikia) ar jų kopijas, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato (pvz.: pastatyta pieno ūkio ferma, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas) ar statybos etapo darbų pasiekimas. Prieš išmokėdama paramos lėšas Agentūra turi atlikti patikrą vietoje ir įsitikinti, kad projekto kiekybinis rezultatas pasiektas. Jei paramos lėšos buvo mokamos pagal tarpinius mokėjimus, Agentūra, išmokėdama galutinę paramos sumą, turi įsitikinti, kad tinkamų finansuoti išlaidų vertei, nustatytai pagal fiksuotąjį įkainį, apskaičiuota paramos suma būtų neviršyta. Išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų pateikti nereikia.“

1.23. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Paramos gavėjas gali pateikti:

59.1. iki 10 mokėjimo prašymų, įskaitant atvejus, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus;

59.2. iki 10 mokėjimo prašymų, kai pareiškėjas paramos paraiškoje nurodo, kad projekte numatytas įsigyti turtas (visa įranga, visi įrengimai ir visos transporto priemonės) bus įsigyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu.“

1.24. Pakeičiu 1 priedo V skyrių „Informacija apie projektą“ ir jį išdėstau taip:

V. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą (pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta, kaip projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo. Nurodoma, kokios ūkininkavimo technologijos taikomos, planuojamos taikyti. Nurodoma, koks ūkinių gyvūnų laikymo būdas taikomas arba planuojamas taikyti. Nurodoma, kaip numatomos įsigyti investicijos atitiks ūkio poreikius ir gamybinį potencialą.)“.

 

 

 

 

1.25. Pakeičiu 1 priedo VIII skyriaus „Informacija apie žemės valdas“ 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2. pievos ir ganyklos, kurios nedeklaruojamos DGP kodu, ha ha“ha

1.2.1. pievos ir ganyklos, kurios deklaruojamos DGP kodu, ha“.

 

1.26. Pakeičiu 1 priedo XIV skyrių „Projekto priežiūros rodikliai“ ir jį išdėstau taip:

XIV. PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI (užpildomos eilutės pagal priskirtus priežiūros rodiklius. Lentelės 1 punkte nurodytus rodiklius pildo pareiškėjai, teikiantys paramos paraišką pagal Taisyklių 9.1 papunktyje nurodytą veiklą ir įsipareigojantys padidinti gamybos apimtis, ir pareiškėjai, kurie pateiktame projekte numato keisti valdos specializaciją. Lentelės 2 punktas taikomas Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytai veiklai (apdorotų ir perdirbtų produktų gamybos apimčių įvykdymas tikrinamas pagal taisyklių 20.17 papunktyje nustatytą tvarką). Lentelės 3 punkte nurodytas rodiklis netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie užsiima iš savo narių jų ūkiuose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu, supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu. Lentelės 5 punkto ir 6 punktų (6 punkte nurodomas vidutinis metinis pieninių veislių karvių ir telyčių skaičius) rodiklius pildo tik pareiškėjai, investuojantys į gyvulininkystės sektorių, (5 ir 6 rodiklių įvykdymas tikrinamas pagal Ūkinių gyvūnų registro duomenis. Gamybos apimčių padidinimo rodiklio įvykdymas tikrinamas pagal Taisyklių 43.3 papunktyje nustatytą tvarką, kai investuojama į pieninės galvijininkystės sektorių). Kai pareiškėjas keičia valdos specializaciją ir investuoja į pieninės galvijininkystės sektorių, rodiklio įvykdymas tikrinamas pagal Taisyklių 20.16.1 papunktyje nustatytą tvarką). Kai projekte yra numatyta turtą įsigyti finansinės nuomos (lizingo) būdu, prognozės turi būti pateiktos visam finansinės nuomos (lizingo) laikotarpiui ir 5 metų projekto kontrolės laikotarpiui nuo paskutinio paramos lėšų išmokėjimo. Priežiūros rodiklių įvykdymas patikrinamas, kai pareiškėjas pateikia už ataskaitinį laikotarpį sudarytus metinės finansinės atskaitomybės dokumentus.)

 

Rodikliai

Mato

vnt.

Ataskaitiniai metai

20_____ m.

Paramos paraiškos pateikimo dieną

Prognozės projekto įgyvendinimo ir kontrolės metais

20_

20_

20_

20_

20_

20_

20_

1.

Gamybos apimtys:

natūriniais vienetais

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Pieninės galvijininkystės produktų

tonomis

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2.

Žemės ūkio produktų apdorojimo ir perdirbimo apimtys

natūriniais vienetais

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte

Eur

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Valdomas ŽŪN plotas

ha

x

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vidutinis metinis ūkinių gyvūnų skaičius

vnt.

x

x

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Pieninių veislių karvių ir telyčių skaičius

vnt.“.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.27. Pakeičiu 1 priedo XVII skyriaus „Kita informacija“ 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13.

Ar įsipareigojate projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu nekurti dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą?

Taip            Ne“. 

 

1.28. Papildau 1 priedo XVI skyrių „Pateikiami dokumentai“ 28 punktu:

„28.

Atlikto skaičiavimo, kuriuo pagrindžiama numatytų įsigyti investicijų pajėgumo atitiktis ūkio gamybiniam potencialui, dokumentas.

|__|__|“.

 

1.29. Pakeičiu 1 priedo XVII skyriaus „PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Žinau, kad iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo) ir (arba) sankcijų taikymo.“

1.30. Pakeičiu 2 priedo XI skyrių „Informacija apie ūkio subjekto ekonominio gyvybingumo rodiklius“ ir jį išdėstau taip:

XI. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTO EKONOMINIO GYVYBINGUMO RODIKLIUS (nurodomi apskaičiuoti ekonominį gyvybingumą pagrindžiantys rodikliai (paskolų padengimo, skolos, einamojo likvidumo, veiklos pelningumą įrodantys rodikliai).

 

Rodikliai

Ataskaitiniai

______ metai

Prognoziniai metai

___ metai

___ metai

___ metai

___ metai

___ metai

___ metai

___ metai

Paskolų padengimo

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolos

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynasis pelningumas

 

 

 

 

 

 

 

 

Einamojo likvidumo koeficientas“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.5, 1.9, 1.11 ir 1.22–1.23 papunkčiai taikomi ir paramos paraiškoms, kurios pateiktos iki šio įsakymo įsigaliojimo.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.10 ir 1.24 papunkčiai taikomi paramos paraiškoms, kurių teikimo laikotarpis prasidės po 2023 m. rugpjūčio 1 d. 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                           Kęstutis Navickas