LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI LYGTINIO PALEIDIMO KOMISIJOS NARIAIS, ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS KRITERIJAMS IR ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SAVANORIAUTI AR LANKYTIS SUĖMIMO VYKDYMO IR BAUSMĖS ATLIKIMO VIETOSE, ATITIKTIES KELIAMIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. spalio 31 d. Nr. V-891

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 84 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-444 „Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo įgyvendinimo“ XXVIII skyriaus nuostatomis bei Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-878 „Dėl Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis:

1. Tvirtinu Asmenų, siekiančių tapti Lygtinio paleidimo komisijos nariais, atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams ir asmenų, pageidaujančių savanoriauti ar lankytis suėmimo vykdymo ir bausmės atlikimo vietose, atitikties keliamiems reikalavimams vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. V-148 „Dėl asmenų, siekiančių tapti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariais, atitikimo nepriekaištingos reputacijos kriterijams ir asmenų, pageidaujančių savanoriauti laisvės atėmimo vietų įstaigoje, atitikimo keliamiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

3. Nurodau Lietuvos kalėjimų tarnybos (toliau – LKT) Kriminalinės žvalgybos valdybai bei Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriui užtikrinti šio įsakymo 1 punktu patvirtintame apraše nustatytų reikalavimų vykdymą.

4.Pavedu LKT Dokumentų valdymo skyriui šį įsakymą paskelbti LKT interneto, intraneto svetainėse ir teisės aktų registre bei supažindinti su juo LKT darbuotojus.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Virginijus Kulikauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kalėjimų tarnybos

direktoriaus 2023 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-891

 

 

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI LYGTINIO PALEIDIMO KOMISIJOS NARIAIS, ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS KRITERIJams IR ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SAVANORIAUTI ar lankytis SUĖMIMO VYKDYMO ir BAUSMĖS ATLIKIMO VIETOSE, ATITIKTIES KELIAMIEMS REIKALAVIMAMS vertinimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, siekiančių tapti Lygtinio paleidimo komisijos nariais, atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams ir asmenų, pageidaujančių savanoriauti ar lankytis suėmimo vykdymo ir bausmės atlikimo vietose, atitikties keliamiems reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, siekiančių tapti lygtinio paleidimo komisijos nariais, ir asmenų, pageidaujančių savanoriauti ar lankytis suėmimo vykdymo ir bausmės atlikimo vietose suimtųjų užimtumo didinimo ir jų socialinių poreikių tenkinimo bei nuteistųjų resocializacijos gerinimo tikslais, vertinimo proceso organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Asmenų vertinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais ir Aprašu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose bausmių vykdymo sritį.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI LYGTINIO PALEIDIMO KOMISIJOS NARIAIS, ATITIKTIES NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS KRITERIJAMS VERTINIMAS

 

4. Asmenų, siekiančių tapti Lygtinio paleidimo komisijos (toliau – komisija) nariais, atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams vertinimo procedūrą inicijuoja Lietuvos kalėjimų tarnybos (toliau – LKT) Resocializacijos koordinavimo skyrius, dokumentų valdymo sistemos priemonėmis pateikdamas direktoriui tarnybinį pranešimą apie kandidatus, siekiančius tapti komisijos nariais, rezoliucijai įrašyti ir pavesti LKT Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriui atlikti tų asmenų patikrinimą.

5. LKT, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, teikdami siūlymus (prašymus) dėl kandidatų į komisijos narius, kartu pateikia kandidato gyvenimo aprašymą ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pagal LKT direktoriaus įsakymu patvirtintą formą. Nepateikus gyvenimo aprašymo ir minėto sutikimo, kandidato į komisijos narius reputacijos vertinimo procedūra nepradedama.

6. LKT Imuniteto ir vidaus tyrimų skyrius, atlikdamas asmenų, siekiančių tapti komisijos nariais, reputacijos vertinimo procedūrą:

6.1. peržiūri registruose ir informacijos sistemose esančius duomenis dėl asmenų atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams ar jų neatitikimo;

6.2. prireikus kreipiasi į LKT Kriminalinės žvalgybos valdybą ar institucijas, galinčias turėti duomenų apie asmenų atitiktį nepriekaištingos reputacijos kriterijams ar jų neatitikimą;

6.3. LKT Imuniteto ir vidaus tyrimų skyrius, gavęs iš LKT Kriminalinės žvalgybos valdybos ar institucijų informaciją bei patikrinęs duomenis registruose ir informacijos sistemose, per 5 darbo dienas nuo paskutinės informacijos gavimo dienos parengia ir dokumentų valdymo sistemos priemonėmis LKT direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia Pažymą apie kandidatų patikrinimo rezultatus.

7. Įslaptinta informacija Pažymoje apie kandidatų patikrinimo rezultatus nėra nurodoma – su šia informacija LKT direktorius ar jo įgaliotas asmuo supažindinami atskirai.

 

III SKYRIUS

ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SAVANORIAUTI AR LANKYTIS SUĖMIMO VYKDYMO IR BAUSMĖS ATLIKIMO VIETOSE, ATITIKTIES KELIAMIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

 

8. Asmenų, pageidaujančių savanoriauti ar lankytis suėmimo vykdymo ir bausmės atlikimo vietose suimtųjų užimtumo didinimo ir jų socialinių poreikių tenkinimo bei nuteistųjų resocializacijos gerinimo tikslais (toliau – asmenys), atitikties keliamiems reikalavimams vertinimo procedūrą inicijuoja kalėjimo, kuriame asmuo pageidauja savanoriauti ar lankytis, Resocializacijos ar Saugumo valdymo skyriaus darbuotojas, dokumentų valdymo sistemos priemonėmis kreipdamasis į LKT Kriminalinės žvalgybos valdybos Koordinavimo ir analizės skyrių bei LKT Imuniteto ir vidaus tyrimų skyrių  su prašymu (priedas), suderintu su tiesioginiu vadovu ar kalėjimo viršininku.

9. LKT Imuniteto ir vidaus tyrimų skyrius, atlikdamas asmenų atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo procedūrą:

9.1. kreipiasi į LKT Kriminalinės žvalgybos valdybą ir kitas institucijas, galinčias turėti duomenų apie asmenų atitiktį keliamiems reikalavimams (jų neatitikimą);

9.2. peržiūri duomenis registruose, informacinėse sistemose ir kituose informacijos šaltiniuose dėl asmenų atitikties keliamiems reikalavimams (jų neatitikimo).

10. LKT Imuniteto ir vidaus tyrimų skyrius, atlikdamas vertinimo procedūrą, gavęs iš LKT Kriminalinės žvalgybos valdybos ir kompetentingų institucijų informaciją bei patikrinęs duomenis registruose, informacinėse sistemose ir kituose informacijos šaltiniuose, per 5 darbo dienas nuo paskutinės informacijos gavimo dienos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis kalėjimo viršininkui pateikia tarnybinį pranešimą apie kandidatų patikrinimo rezultatus.

11. Įslaptinta informacija Pažymoje apie kandidatų patikrinimo rezultatus neskelbiama – su šia informacija LKT direktorius ar jo įgaliotas asmuo supažindinami atskirai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. LKT Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus bei LKT Kriminalinės žvalgybos valdybos viršininkai pagal kompetenciją užtikrina, kad įslaptinta informacija apie vertinamą asmenį būtų patikėta tik asmenims, kuriems pagal priskirtas tarnybos (darbo) funkcijas būtina su ja susipažinti ar tokią informaciją administruoti.

13. Už Aprašo nuostatų tinkamą įgyvendinimą ir su vertinimu susijusių dokumentų saugojimą LKT Imuniteto ir vidaus tyrimų skyrius bei LKT Kriminalinės žvalgybos valdyba atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________