LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2019 M. RUGPJŪČIO 1 D. ĮSAKYMO NR. A1-441 „DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ ATLIEKAMOS NEĮGALUMO LYGIO, LAIKINOJO NEDARBINGUMO AR DARBINGUMO LYGIO, JO PRIEŽASTIES, ATSIRADIMO LAIKO AR TERMINO NUSTATYMO PAGRĮSTUMO IR TEISĖTUMO ASMENIUI, TURINČIAM TEISĘ GAUTI AR GAUNANČIAM LIGOS IŠMOKĄ, NETEKTO DARBINGUMO PENSIJĄ AR KITĄ IŠMOKĄ, KURIŲ SKYRIMAS IR (AR) MOKĖJIMAS PAVESTAS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOMS, PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO IR ASMENS, KURIAM DUOTAS NURODYMAS DALYVAUTI PAPILDOMAME SVEIKATOS TYRIME, SU ŠIO NURODYMO VYKDYMU SUSIJUSIŲ SĄNAUDŲ KOMPENSAVIMO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. A1-575

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. A1-441 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

13.1. asmenį arba jo teisėtą atstovą, Elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (toliau – EGAS) pateikdama informaciją apie asmens dalyvavimą papildomame sveikatos tyrime bei teisę rinktis iš pateikto Sveikatos priežiūros įstaigų sąrašo vieną Sveikatos priežiūros įstaigą, kuri atliktų papildomą asmens sveikatos tyrimą, ir išsiųsdama nurodymą (Tvarkos aprašo 1 priedas) registruota pašto siunta, kuri turi būti įteikta asmeniškai. Asmuo privalo pateikti atsakymą dėl pasirinktos Sveikatos priežiūros įstaigos EGAS ar išsiųsti registruota pašto siunta per 5 darbo dienas nuo nurodymo (Tvarkos aprašo 1 priedas) gavimo dienos, užpildydamas Atsakymo dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliksiančios papildomą sveikatos tyrimą, formą (Tvarkos aprašo 2 priedas). Jeigu pirmą kartą siųsto nurodymo (Tvarkos aprašo 1 priedas) asmeniui nepavyksta įteikti, Fondo administravimo įstaiga jį siunčia pakartotinai. Asmeniui nepateikus atsakymo dėl Sveikatos priežiūros įstaigos, atliksiančios papildomą sveikatos tyrimą, per šiame papunktyje nurodytą terminą arba nepavykus nurodymo įteikti pakartotinai, Fondo administravimo įstaiga turi teisę pati parinkti Sveikatos priežiūros įstaigą, atliksiančią papildomą asmens sveikatos tyrimą. Nurodyme (Tvarkos aprašo 1 priedas) pateikiama tokia informacija:“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 13.1.7 papunktį.

3. Pakeičiu 13.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

13.2. asmenį arba jo teisėtą atstovą, EGAS pateikdama nurodymo dalyvauti papildomame sveikatos tyrime (Tvarkos aprašo 3 priedas) nuorašą ir išsiųsdama jį registruota pašto siunta, kuri turi būti įteikta asmeniškai, gavus informaciją apie asmens pasirinktą Sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje asmuo pageidauja atlikti papildomą sveikatos tyrimą, ar negavus šios informacijos per Tvarkos aprašo 13.1 papunktyje nustatytą terminą, ar Tvarkos aprašo 13.1 papunktyje nurodytu atveju nepavykus nurodymo (Tvarkos aprašo 1 priedas) įteikti pakartotinai. Nurodyme (Tvarkos aprašo 3 priedas) pateikiama tokia informacija:“.

4. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                           Monika Navickienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

2023 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. 10-3474

 


 

Valstybinio socialinio draudimo fondo

administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo

lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo

lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar

termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo

asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam

ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar

kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas

pavestas Valstybinio socialinio draudimo

fondo administravimo įstaigoms, priežiūros

funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Nurodymo dalyvauti papildomame sveikatos tyrime 1 forma)

 

 

(Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos pavadinimas)

 

 

 

Nr.

(adresatas)

 

(data)

 

 

 

NURODYMAS

DALYVAUTI PAPILDOMAME SVEIKATOS TYRIME

 

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 341 straipsnio 1 ir 2 dalimis,

nurodau _______________________________________________________________

                                                                             (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas)

dalyvauti papildomame sveikatos tyrime.

Papildomas sveikatos tyrimas bus atliekamas dėl Jūsų:

□ neįgalumo lygio;

□ darbingumo lygio;

□ laikinojo nedarbingumo.

 

Informuoju, kad:

1. Jūs turite teisę pasirinkti, kurioje iš nurodytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų pageidautumėte atlikti papildomą sveikatos tyrimą:

1.1.______________________________________________________________________ ;

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

1.2. _____________________________________________________________________ ;

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

1.3. _____________________________________________________________________ ; 

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

1.4. _____________________________________________________________________ .

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

2. Atsakymą dėl pasirinktos vienos iš šio nurodymo 1 punkte nurodytų asmens sveikatos priežiūros įstaigų privalote pateikti per 5 darbo dienas nuo šio nurodymo gavimo dienos per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) arba išsiųsti registruota pašto siunta, užpildęs pridedamą Atsakymo dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atliksiančios papildomą sveikatos tyrimą, formą (Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo 2 priedas).

3. Nepateikus atsakymo dėl pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos per šio nurodymo 2 punkte nurodytą terminą, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga pati parinks asmens sveikatos priežiūros įstaigą, atliksiančią papildomą Jūsų sveikatos tyrimą.

4. Papildomo sveikatos tyrimo data ir laikas Jums bus pranešti atskiru nurodymu.

5. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 341 straipsnio 2 dalį, šis nurodymas yra privalomas ir neskundžiamas.

6. Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusios sąnaudos kompensuojamos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. A1-441 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, pateikus sąnaudas patvirtinančius dokumentus šį nurodymą davusiai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai.

 

 

 

_________________                               ____________                   _______________________

(atsakingo asmens pareigos)                                                        (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 341 straipsnis. Fondo administravimo įstaigų atliekama neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam išmoką, priežiūra

1. Prižiūrėdama neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumą ir teisėtumą asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms (toliau šiame straipsnyje kartu – išmokos), Fondo administravimo įstaiga turi teisę pasitelkti universitetinių ir respublikinių ligoninių, teikiančių antrinio ir tretinio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – asmens sveikatos priežiūros įstaigos), gydytojus specialistus (toliau – gydytojai specialistai) klausimams pagal jų kompetenciją spręsti. Prireikus Fondo administravimo įstaiga gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl papildomo asmens sveikatos ištyrimo, kurį asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo atlikti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Už asmens sveikatos priežiūros įstaigos suteiktas paslaugas Fondo administravimo įstaiga sumoka iš Fondo biudžeto pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus įkainius.

2. Nurodymas asmeniui, kurio neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumą ir teisėtumą prižiūri Fondo administravimo įstaigos, dalyvauti papildomame sveikatos tyrime yra privalomas ir neskundžiamas. Nurodyme asmeniui dalyvauti papildomame sveikatos tyrime Fondo administravimo įstaiga turi nurodyti jo įvykdymo terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į nagrinėjamą atvejį. Asmeniui neįvykdžius nurodymo, išmoka neskiriama, o jeigu ji paskirta, sustabdomas jos mokėjimas, išskyrus atvejus, kai Fondo administravimo įstaigoms pateikiami įrodymai, kad nurodymas neįvykdytas dėl objektyvių aplinkybių, kurios nepriklausė nuo asmens, kuriam duotas nurodymas, valios.

3. Gavusi gydytojų specialistų išvadas, Fondo administravimo įstaiga priima sprendimą dėl asmens laikinojo nedarbingumo ir ligos išmokos mokėjimo. Pripažinus asmenį darbingu, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad ligos išmokos mokamos už visą laikotarpį, patvirtintą nedarbingumo pažymėjimu, netaikomos.

4. Gavus gydytojų specialistų išvadas, Fondo administravimo įstaiga sprendžia dėl kreipimosi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) dėl naujo sprendimo dėl asmens neįgalumo lygio ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino priėmimo. Priimtas naujas sprendimas įsigalioja Fondo administravimo įstaigos kreipimosi į Tarnybą dieną. Gydytojų specialistų išvada Tarnybai ir Fondo administravimo įstaigoms yra privaloma. Priimtas naujas Tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka.

5. Fondo administravimo įstaigų įgaliojimų vykdant šiame straipsnyje nurodytas priežiūros funkcijas įgyvendinimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

6. Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusios sąnaudos kompensuojamos Fondo biudžeto lėšomis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 

______________________

 

part_5cf31e0c03944de3ba0dabd051713764_end