TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės 25 d. Nr. T1-218

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų, patvirtintų Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1- 379 „Dėl Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“, 9.5 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2021 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Kęstutis Gusarovas

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2022-05-25  sprendimu Nr. T1-218

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS

2021 M. VEIKLOS ATSAKAITA

 

Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija (toliau – NRK) yra sudaryta ir NRK nuostatai patvirtinti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1-379 „Dėl Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“. Nauja komisijos narių sudėtis patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-232 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-379 „Dėl Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

NRK sudaryta iš dešimties narių:

Irena Dužinskienė, Telšių Parkinsono draugijos tarybos narė;

Vygantas Macevičius, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

Eglė Tarvainytė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja;

Giedrė Nagienė, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė;

Vida Petkienė, Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos buhalterė;

Dženeta Pocienė, LASS Telšių rajono filialo pirmininkė;

Martynas Poškevičius, Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos pirmininkas;

Reda Raginskienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Ernesta Jokšienė, Telšių rajono senelių globos namų direktorė;

Artūras Zakarauskas, VšĮ „Soneima“ direktorius.

NRK 2021 metais rinkosi 5 kartus. Posėdžių metu varstyti šie klausimai:         

1. Dėl NRK 2020 m. veiklos metinės ataskaitos pristatymo.

2. Dėl NRK pirmininko išrinkimo.

3. Dėl parkavimosi vietų stokos prie Telšių konsultacinės poliklinikos.

4. Dėl Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito už laikotarpį 2018–2020 m. I ketvirčio ataskaitos ir rekomendacijų plano pristatymo; galimybių keisti susidariusią situaciją paieška.

5. Dėl siūlymų suformavimo keisti Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašą.

6. Dėl neįgaliems asmenims pritaikytų vietų automobilių aikštelėje prie Telšių rajono konsultacinės poliklinikos.

7. Dėl naujai rekonstruojamos Respublikos gatvės ir šaligatvio pritaikymo neįgaliesiems (akliesiems ir silpnaregiams).

8.  Dėl automobilio aikštelės įrengimo neįgaliajam Telšių miesto gyventojui.

9. Dėl pasiūlymų teikimo rengiant Telšių rajono 2021–2030 m. strateginio plėtros planą.

10. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pastabų apie transporto organizavimo paslaugas.

11. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. liepos 16 d. rašto informacijos ir valstybinių globos namų pertvarkos procesų.

12.  Dėl neveiksnaus asmens, apgyvendinamo socialinės globos namuose, interesų gynimo.

13. Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais siūlymų pateikimo: prioritetų pasiūlymo ir minimalios bei maksimalios siūlomos skirti projektui finansuojamos sumos nustatymo.

14. Dėl asmens delegavimo į Telšių regioninės ligoninės stebėtojų tarybą.

15. Dėl neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininko paskyrimo.

Posėdžių metu svarstyti įvairūs klausimai, susiję su neįgalių asmenų integracija Telšių rajone.

Teikti siūlymai dėl aplinkos pritaikymo neįgaliesiems. Atsižvelgiant į NRK siūlymą prie Telšių konsultacinės poliklinikos pažymėta neįgaliųjų parkavimo vieta, įrengta šaligatvio nuovaža užvažiuoti su neįgaliojo vežimėliu.

Teiktas siūlymas Telšių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijai dėl automobilio stovėjimo aikštelės neįgaliajam įrengimo. Telšių rajono savivaldybės eismo saugumo komisija informavo, kad pritaria automobilio stovėjimo aikštelės neįgaliajam įrengimui ir įpareigojo Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrių parengti dokumentus automobilio stovėjimo aikštelei neįgaliajam įrengti ir suderinti su NRK dėl lėšų skyrimo aikštelei įrengti.

Nagrinėtos Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito išvados, teikti siūlymai dėl rekomendacijų įgyvendinimo. Buvo atsižvelgta į NRK siūlymą pavesti Socialinės paramos ir rūpybos skyriui organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus, kurie buvo organizuojami 2021 m. gruodžio mėnesį Telšių švietimo centre. Nevyriausybinių organizacijų atstovai, rengiantys socialinių projektų paraiškas, turėjo galimybę dalyvauti mokymuose.

Įvardintos nevyriausybinių organizacijų, vykdančių socialinės reabilitacijos projektus, socialinius projektus, problemos, ieškota problemų sprendimo būdų. Teikti siūlymai dėl Lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo pakeitimo, į kuriuos buvo atsižvelgta (pvz. minimali ir maksimali vienos projekto paraiškos finansavimo suma 300-5000 Eur).

Teikti siūlymai dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų pakeitimo / papildymo.

Iki 2021 m. spalio 1 d. komisijos pirmininkė buvo Reda Raginskienė, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, kadangi pasibaigė jos darbo santykiai Savivaldybės administracijoje, NRK posėdžio metu komisijos pirmininke išrinkta Giedrė Nagienė, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė.

NRK veikla buvo vykdoma visuomeniniais pagrindais, jokių piniginių lėšų per 2021 metus nebuvo gauta.

 

___________________________________