LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAMOS MOKSLO RENGINIAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. V-157

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos mokslo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. XIII-499, 23.14 papunkčiu ir įvertinęs Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto 2018 m. vasario 26 d. protokoliniu sprendimu Nr. HSM-P-5 08 bei Gamtos ir technikos mokslų komiteto 2018 m. vasario 26 d. protokoliniu sprendimu Nr. GTM-P-8 pateiktus siūlymus:

1. T v i r t i n u pridedamą Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašą.

2P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. VII-57 „Dėl Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                               Dainius H. Pauža

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-157

 

PARAMOS MOKSLO RENGINIAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) administruojamų valstybės biudžeto lėšų skyrimo mokslo renginiams finansuoti ir paramos mokslo renginiams administravimo tvarką.

2. Paramos mokslo renginiams skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.

3. Apraše ir (ar) kituose dokumentuose, susijusiuose su Tarybos skiriama parama mokslo renginiams, vartojamos sąvokos:

3.1nacionalinis mokslo renginys – šalies masto apibrėžtos tematikos konferencija, seminaras, simpoziumas ar kitas renginys, kuriame mokslininkai ir kiti tyrėjai pristato savo idėjas bei naujausius tyrimų rezultatus;

3.2paraiška – dokumentas, kurį, siekdami gauti paramą, Tarybai teikia paraiškos pateikėjas kartu su vykdančiąja institucija;

3.3paraiškos pateikėjas – asmuo, kartu su vykdančiąja institucija teikiantis paraišką Tarybai bei vykdančiosios institucijos įgaliojimu atsakingas už paramos projekto įgyvendinimą tinkamai ir laiku;

3.4regioninis mokslo renginys – tarpvalstybinio masto apibrėžtos tematikos konferencija, seminaras, simpoziumas ar kitas renginys, kuriame mokslininkai ir kiti tyrėjai pristato savo idėjas bei naujausius tyrimų rezultatus; daugiau nei pusė dalyvių yra iš kitų, nei vyksta renginys, šalių;

3.5tarptautinis mokslo renginys – tarptautinių asociacijų ar kitų institucijų surengta pasaulinio masto apibrėžtos tematikos konferencija, simpoziumas ir kt. renginys, kuriame mokslininkai ir kiti tyrėjai pristato savo idėjas bei naujausius tyrimų rezultatus; daugiau nei pusė dalyvių yra iš kitų, nei vyksta renginys, šalių;

3.6vykdančioji institucijaLietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, teisės aktų nustatyta tvarka administruojanti paramos projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ar Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse (toliau – Bendrosios taisyklės) vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PARAMOS PROJEKTO IŠLAIDOMS

 

5. Gali būti remiamos šios išlaidos, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip:

5.1. patalpų ir įrangos nuomai;

5.2. pranešėjo (-ų) kelionei ir apgyvendinimui;

5.3. kviestinio (-ių) pranešėjo (-ų) honorarui (-ams);

5.4. renginio dalyvių maitinimui;

5.5. prekėms, susijusioms su renginiu ir jo organizavimu;

5.6. renginio leidinių parengimui ir išleidimui;

5.7. informacinei renginio ir jo leidinių sklaidai.

6. Įgyvendinant paramos projektą patirtos išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei jos yra:

6.1. atitinkančios kvietime nurodytos maksimalios ar minimalios paramos sumos (jei tokia buvo nustatyta) reikalavimus;

6.2. realios ir pagrįstos paramos projekto įgyvendinimo kalendoriniais metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais, išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais;

6.3. patirtos vykdančiosios institucijos;

6.4. patirtos kvietime teikti paraiškas nurodytu laikotarpiu;

6.5. skirtos tik paramos projekto tikslams įgyvendinti ir numatytiems rezultatams paramos projekto įgyvendinimo laikotarpiu pasiekti, yra būtinos ir atitinka ekonomiškumo bei efektyvumo principus;

6.6. apskaitytos vykdančiosios institucijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, apskaitos principais, vidaus taisyklėmis;

6.7. atitinka Aprašo 5 punkte nurodytas išlaidas bei kitus reikalavimus, nurodytus paramos mokslo renginiui skyrimo sutartyje (toliau – sutartis).

7. Netinkamos paramos projekto įgyvendinimo išlaidos:

7.1. nuostoliai dėl užsienio valiutų kursų svyravimo ir valiutos keitimo komisiniai mokesčiai;

7.2. deklaruotos, patirtos ar kompensuotos išlaidos, susijusios su kitais vykdančiojoje institucijoje vykdomais projektais ar veiklomis;

7.3. kitiems renginio finansavimo šaltiniams deklaruotos, patirtos ar kompensuotos išlaidos;

7.4. dienpinigiai renginio pranešėjams, su pramoginio pobūdžio išvykomis susijusios paslaugos, tarpmiestinio susisiekimo lengvuoju automobiliu taksi paslaugos, renginio leidinių leidybos, pasibaigus renginiui, paslaugos.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

8. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas ir paraiškos teikiamos Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

9. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi privalomi papildomi dokumentai – vykdančiosios institucijos raštas ir kvietime nurodyti priedai.

10. Paraiškos ir vykdančiosios institucijos rašto formos tvirtinamos Tarybos pirmininko įsakymu.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, ATRANKA IR REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

11. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, atliekama jų administracinė patikra ir ekspertinis vertinimas.

12. Paraiškų administracinė patikra, jos rezultatų tvirtinimas ir paskelbimas atliekami Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

13. Paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisijos, kurios sudaromos Tarybos pirmininko patvirtintų ekspertų veiklos bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

14. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

15. Paraiškų atranka ir konkurso rezultatų tvirtinimas bei paskelbimas atliekami Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

Lėšų skyrimas ir atsiskaitymas

 

16. Tarybos pirmininkui patvirtinus kvietimo teikti paraiškas rezultatus, dėl kiekvieno į finansuojamų projektų sąrašą įtraukto paramos projekto įgyvendinimo Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka pasirašoma dvišalė Tarybos pirmininko patvirtintos formos sutartis. Sutarties šalys yra Taryba ir vykdančioji institucija.

17. Parama mokslo renginiams teikiama avansinio apmokėjimo ir išlaidų kompensavimo tvarka. Avansu gali būti skiriama pusė paramos projektui įgyvendinti numatytos paramos sumos. Paramos konkrečiam projektui teikimo tvarka, avansu skiriamų lėšų dydis, lėšų pervedimo sąlygos ir terminai nustatomi sutartyje.

18. Paramos projektui įgyvendinti skirtos lėšos turi būti naudojamos pagal paraiškoje numatytą išlaidų sąmatą. Paramos projekto finansinė priežiūra vykdoma Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka.

19. Atsiskaitydama už gautas lėšas paramos projektui įgyvendinti, vykdančioji institucija sutartyje nurodyta tvarka ir terminais pateikia Tarybai lėšų panaudojimo ataskaitą (-as) pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą.

20. Lėšų panaudojimo ataskaitą (-as) vertina Mokslo fondas. Taryba gali paprašyti papildomos informacijos dėl ataskaitose nurodytų duomenų, prašyti juos patikslinti ar pateikti paaiškinimų, taip pat nepripažinti patirtų išlaidų tinkamomis.

21. Paramos projekto įgyvendinimo metu gali būti inicijuojami motyvuoti sutarties keitimai. Tarybos nuostatos dėl sutarties keitimų nurodomos sutartyje. Sprendimą dėl leidimo atlikti keitimus priima Tarybos Mokslo fondo direktorius. Jei manoma, kad siūlomi keitimai gali turėti neigiamos įtakos sėkmingam paramos projekto įgyvendinimui, gali būti kreipiamasi į ekspertų komisiją, siūliusią skirti paramą, dėl ekspertinės nuomonės.

22. Atsiskaitydama už gautą paramą, vykdančioji institucija sutartyje nurodyta tvarka ir terminais teikia Tarybos pirmininko patvirtintos formos paramos projekto įgyvendinimo ataskaitą. Kartu teikiamas Tarybos pirmininko patvirtintos formos vykdančiosios institucijos raštas.

23. Paramos projektų įgyvendinimo ataskaitų ekspertinį vertinimą atlieka ekspertų komisijos, siūliusios skirti paramą, vadovaudamosi Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: ataskaitų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) pateikti paaiškinimus. Paramos projekto įgyvendinimo ataskaitą individualiai įvertina bent vienas ekspertų komisijos narys.

24. Paramos projektų įgyvendinimo ataskaitų ekspertinio vertinimo rezultatus tvirtina Tarybos pirmininkas.

 

VI SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

25. Apeliacijos dėl paraiškų ar paramos projektų įgyvendinimo ataskaitų administracinės patikros ar ekspertinio vertinimo teikiamos ir nagrinėjamos Bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

___________________