LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUBSIDIJŲ, KURIOMIS SIEKIAMA SKATINTI ĮMONIŲ DALYVAVIMĄ TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ DIPLOMATIJOS PROGRAMOSE, SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. 4-497

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 14 straipsniu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.18 ir 9.20  papunkčius,

t v i r t i n u Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                            Aušrinė Armonaitė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 4-497

 

SUBSIDIJŲ, KURIOMIS SIEKIAMA SKATINTI ĮMONIŲ DALYVAVIMĄ TARPTAUTINĖSE MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ DIPLOMATIJOS PROGRAMOSE, SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose (toliau – MTEPI diplomatijos programos) sąlygas ir tvarką, negrąžinamosios subsidijos (toliau – Subsidija) gavimo, subsidijos skyrimo ir administravimo tvarką.

2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1  Dalyvis – pareiškėjo darbuotojas (kai pareiškėjas yra mažoji bendrija – mažosios bendrijos darbuotojas arba narys), skiriamas dalyvauti MTEPI diplomatijos programoje.

3.2. Finansavimo sutartis – sutartis dėl Subsidijos skyrimo projekto tinkamoms išlaidoms padengti Aprašo 5 punkte numatytoms veikloms įgyvendinti.

3.3. MTEPI diplomatijos programa – dvišalė programa, kurios metu susipažįstama su partnerės valstybės ar tarptautinės organizacijos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) ekosistemos pažinimo paslaugų visuma, kuri apima rinkos, MTEPI potencialo bendradarbiavimui analizę pagal įmonės profilį ir pateiktą preliminarų projekto idėjos aprašymą, konsultavimo, mokymo, tikslinių partnerių paieškos, susitikimų su potencialiais partneriais organizavimo, dalyvavimo tiksliniuose renginiuose organizavimo paslaugas.

3.4. Paraiška – dokumentas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus ir  jo 1 priede nurodytą formą, siekiant gauti subsidiją įgyvendinti apraše nurodytą veiklą.

3.5. Pareiškėjas – įmonė, siekianti gauti subsidiją pagal Aprašo nuostatas bei atsakinga už Paraiškoje numatytos veiklos įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą.

3.6. Projekto vykdytojas pareiškėjas, dėl kurio buvo priimtas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimas skirti finansavimą dalyvauti MTEP diplomatijos programoje.

3.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 1407/2013, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas).

4. Pagal Aprašą skiriamos subsidijos tikslas – Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose.

5. Pagal Aprašą remiama veikla – įmonių dalyvavimas MTEPI diplomatijos programose. Pagrindinis pareiškėjo projekto rezultatas matuojamas rodikliu „Inovacijų agentūros išvadų, kad įmonė pasirengusi dalyvauti dvišaliuose projektuose, skaičius“.

6. Pagal Aprašą skiriamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas ir yra suderinamas su bendrąja rinka. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienam privačiam juridiniam asmeniui per trejus fiskalinius metus, suma turi neviršyti 200 000 Eur, o bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienam kelių transporto sektoriaus privačiam juridiniam asmeniui per bet kuriuos trejus fiskalinius metus, suma turi neviršyti 100 000 Eur. Šios ribos taikomos nepriklausomai nuo de minimis pagalbos formos arba siekiamų tikslų ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės skirta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Bendrijos kilmės ištekliais. Vienas privatus juridinis asmuo apima visus privačius juridinius asmenis, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje.

7. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija) ir Agentūra atlieka Aprašo VI–IX skyriuose nustatytas funkcijas.

8. Pagal Aprašą iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos Subsidijos, kurių bendra suma einamiesiems metams yra nustatoma Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio tvirtinamoje Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių atitinkamų metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu, 01 tikslo „Didinti šalies ekonomikos konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį“ 05-001-01-05 (P) uždavinio „Skatinti pažangiųjų technologijų ir inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą“ 05-001-01-05-07 (PP) priemonės „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ detaliojoje sąmatoje (toliau – detalioji sąmata) veiklos Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose (toliau – patvirtinti asignavimai).

9. Agentūros interneto svetainėje www.inovacijuagentura.lt kasmet skelbiami kvietimai teikti paraiškas dėl dalyvavimo MTEPI diplomatijos programose  (toliau – kvietimas). Kiekvienai MTEPI diplomatijos  programai skelbiami atskiri kvietimai. Kvietimas neskelbiamas, jei metinėje detaliojoje sąmatoje veiklai „Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose“ finansavimas nėra skiriamas.

10. Paraiškų atranka pagal Aprašą atliekama konkurso vienu etapu būdu.

11. Didžiausias galimo skirti finansavimo dydis vienam pareiškėjui – iki 80 procentų Aprašo 22 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų ir ne daugiau kaip 35 000 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai eurų).

12. Pareiškėjui skiriamas avansas už Aprašo 23.9 punkte nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, o likusi tinkamų finansuoti išlaidų suma kompensuojama pateikus Aprašo 57 punkte nurodytus dokumentus Agentūrai ir gavus iš Agentūros patvirtinimą, kad dokumentai atitinka Aprašo 57 punkte nurodytus reikalavimus.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS ir dalyviAMS

 

13. Pagal Aprašą dėl Subsidijos gali kreiptis pareiškėjas, atitinkantis šiuos reikalavimus:

13.1. Lietuvos Respublikoje registruota įmonė;

13.2. jis turi teisę gauti de minimis pagalbą;

13.3. yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (toliau – įsipareigojimai), išskyrus jei pareiškėjo įsiskolinimo suma neviršija 50 (penkiasdešimt) eurų. Ši nuostata netaikoma, jei pareiškėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir dėl to yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus;

13.4. jam nėra iškelta byla dėl nemokumo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, jis nepriskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Asmuo nelaikomas patiriančiu sunkumus, jeigu jis iki 2019 m. gruodžio 31 d. nepatyrė sunkumų, o 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. tapo sunkumų patiriančia įmone. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama tol, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta valstybės pagalba;

13.5. pareiškėjas ir jo atstovas, turintis teisę pareiškėjo vardu sudaryti sandorį, buhalteris arba kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl jų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnio 1 dalyje, nusikalstamą bankrotą, teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;

13.6. yra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo”. Jei iki paraiškos pateikimo pagal Agentūros finansuojamus projektus yra gavęs subsidiją, kurios skyrimo ir (ar) panaudojimo priežiūrą atlieka Agentūra ir Agentūra neturi jokios informacijos apie pasirašytose finansavimo sutartyse nustatytų sutartinių įsipareigojimų, nepriklausomai nuo pažeidimo sunkumo, nesilaikymą.

14. Kai pareiškėjui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas yra atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, su paraiška turi būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo atidėjimą, kopijos.

15. Dalyvis yra tinkamas, jei jis yra pareiškėjo darbuotojas (kai pareiškėjas yra mažoji bendrija – mažosios bendrijos darbuotojas arba narys), atsakingas už pareiškėjo MTEPI veiklų tarptautiškumo skatinimą.

16. Subsidija gali būti skiriama pareiškėjams visose srityse, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius.

17. Pagal Aprašą Subsidija nėra skiriama pareiškėjui, kuris atitinka nors vieną šių sąlygų:

17.1. kuriam taikomas neįvykdytas vykdomasis raštas išieškoti lėšas po ankstesnio Europos Komisijos sprendimo, kuriuo pagalba pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka;

17.2. kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 7 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt;

17.3. nesugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kurią valstybė iš savo išteklių teikia tam tikriems ūkio subjektams arba tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, suteikdama išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsirastų rinkos sąlygomis ir kuri iškraipo konkurenciją bei veikia prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių narių, Europos Komisijos sprendimu pripažintos neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, kaip tai numatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles. Subsidija taip pat neskiriama, jeigu nors viena pareiškėjo vykdoma ūkinė veikla priskiriama Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytiems sektoriams.

 

III SKYRIUS

ATRANKOS KRITERIJAI

 

18. MTEPI diplomatijos programas, kuriose tikslinga dalyvauti, atrenka Agentūra, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo technologijų ir inovacijų srityje prioritetinių valstybių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 4-1119 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo technologijų ir inovacijų srityje prioritetinių valstybių sąrašo patvirtinimo“, Agentūros užmegztus dvišalio bendradarbiavimo MTEPI srityje santykius,  potencialią naudą įmonėms ir kitas aplinkybes.

19. Pagal Aprašą remiamų pareiškėjų atrankos kriterijai:

19.1. Pareiškėjo planuojamo projekto idėjos naujumas, planuojami rezultatai ir jų panaudojimo perspektyva bendradarbiaujant su konkrečios valstybės, į kurią skelbiamas MTEPI diplomatijos programos kvietimas, juridiniais asmenimis;

19.2. Pareiškėjo (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą;

19.3. Pareiškėjo pasirengimas dalyvauti dvišalio bendradarbiavimo MTEPI programose arba kitose tarptautinėse MTEPI programose, poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu arba pasirengimas pateikti produktą į tarptautinę rinką.

20. Pagal Aprašą remiamų pareiškėjų prioritetiniai kriterijai:

20.1. Pareiškėjo bendradarbiavimo, MTEPI veiklų ar verslo vystymo patirtis su konkrečios valstybės, į kurią skelbiamas MTEPI diplomatijos, juridiniais asmenimis;

20.2. Pareiškėjo planuojamos projekto idėjos atitiktis kvietime nurodytoms prioritetinėms temoms (jei jos nurodytos).

21. Kvietimuose teikti paraiškas gali būti nustatyti papildomi atrankos kriterijai.

 

IV SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

22. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti:

22.1.  aiškiai apibrėžtos pagal Aprašo 23 punkte nustatytas išlaidų kategorijas;

22.2.  būtinos projekto veikloms įvykdyti ir numatytos pagal finansavimo sutartį;

22.3.  patirtos išimtinai projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, laikantis ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų;

22.4.  patirtos projekto įgyvendinimo metu, t. y. patirtos ne anksčiau nei metų kuriais buvo paskelbtas kvietimas sausio 1 d. iki tų metų gruodžio 10 d.;

22.5.  faktiškai patirtos ir užregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje ir turi būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, atitinkančiais finansinė apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, arba lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais ir užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

23.     Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

23.1. išlaidos kurios nėra finansuojamos iš kitų viešųjų finansavimo šaltinių;

23.2.  kelionės į  užsienio valstybę, kurioje vykdoma MTEPI diplomatijos programa, visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos. Keliavimo būdas turi būti pasirinktas vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tinkamos finansuoti yra tik ekonominės klasės transporto bilietų įsigijimo išlaidos. Kelionės pareiškėjo arba dalyvio transporto priemonės panaudojimo atveju tinkamos finansuoti išlaidos yra tik kelionės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, atsižvelgiant į kelionės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo norma 100 kilometrų);

23.3. kelionės užsienio valstybės, kurioje vykdoma MTEPI diplomatijos programa, teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos, kurios gali būti patirtos ne anksčiau kaip 2 kalendorinės dienos iki MTEPI diplomatijos programos pradžios ir ne vėliau kaip 1  kalendorinė diena po MTEPI diplomatijos programos pabaigos. Keliavimo būdas turi būti pasirinktas vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tinkamos finansuoti yra tik ekonominės klasės transporto bilietų įsigijimo išlaidos;

23.4. kelionės draudimo išlaidos (sveikatos draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas);

23.5. gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje, kurioje vykdoma MTEPI diplomatijos programa, išlaidos, kurios gali būti patirtos tik MTEPI programos vykdymo metu. Išlaidos turi neviršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nustatytų gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų. Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas teikiančių subjektų išrašytus apskaitos dokumentus (maitinimas, papildomos asmeninės paslaugos ir pan.), nėra tinkamos finansuoti;

23.6. dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos;

23.7. kitos su kelione į užsienio valstybę susijusios būtinos išlaidos (miesto (ekologinis) mokestis, mokėjimas už kelius, registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo mokestis ir panašios išlaidos) kurios gali būti patirtos ne anksčiau kaip 2 kalendorinės dienos iki MTEPI diplomatijos programos pradžios ir ne vėliau kaip 1 kalendorinė diena po MTEPI diplomatijos programos pabaigos;

23.8. dalyvavimo MTEPI diplomatijos programoje mokesčio išlaidos (jei toks nustatytas).

24. Netinkamos finansuoti išlaidos:

24.1nenumatytos projekte, nesusijusios su finansuojama veikla ir neišvardintos Aprašo
22-23 punktuose;

24.2.  baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;

24.3.  debeto palūkanos, finansinių operacijų išlaidos, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo;

24.4.  paskolų, išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos;

24.5.  pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčių taikymą, nustatyta tvarka galima įtraukti į PVM atskaitą;

24.6.  paraiškos parengimo išlaidos;

24.7.  projekto viešinimo (informacijos sklaidos) ir reklamos išlaidos;

24.8.  patirtos iki projekto įgyvendinimo pradžios, kuri yra nurodyta paraiškoje.

25. Pareiškėjas negali prašyti kompensuoti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), kurio jis iš tikrųjų nesumoka, t. y. to PVM, kuris, remiantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, gali būti traukiamas į PVM ataskaitą ir susigrąžintas iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir (arba) gali būti susigrąžintas kitais būdais (remiantis kitais galiojančiais teisės aktais, pasirašytomis sutartimis ir pan.). Minėta nuostata galioja ir tuo atveju, kai pareiškėjas turėjo arba įgijo teisę susigrąžinti PVM, nepaisant grąžinimo būdų, tačiau savo teise dėl nežinojimo arba kitų priežasčių nepasinaudojo.

26. Išlaidos pripažįstamos tinkamomis, jei atitinka reikalavimus tinkamoms finansuoti išlaidoms bei yra teisingai paskirstytos pagal Aprašo 23 punkte nustatytas išlaidų kategorijas.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

27. Pareiškėjas, siekdamas gauti Subsidiją dalyvauti MTEPI diplomatijos programose, organizuojamose užsienio valstybėse, kvietime nurodytu laikotarpiu Agentūrai elektroniniu paštu, nurodytu kvietime, pateikia užpildytą paraišką pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu šiais dokumentais:

27.1. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis;

27.2. Paraiškoje nurodytų išlaidų, pagal Aprašo 22 punktą, pagrindžiantys dokumentai. Pareiškėjas pateikia nuorodas į galiojančias elektronines svetaines, kainai pagrįsti;

27.3. dalyvio kompetencijas pristatyti produktą/paslaugą/technologiją pagrindžiantis dokumentas (trumpas darbo patirties aprašymas, kvalifikacijos įrodymas).

28. Paraiška ir Aprašo 27 punkte nurodyti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Jeigu dokumentus pasirašo ne pareiškėjo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, kartu su paraiška turi būti pateiktas įgaliojimas.

29. Paraiška pildoma lietuvių kalba. Jeigu pareiškėjas, pateikęs paraišką, pastebėjo, kad nurodė neteisingą ir (ar) ne visą informaciją (duomenis) arba paraiškoje nurodyta informacija (duomenys) pasikeitė, jis paraišką patikslina – pateikia naują paraišką. Paraiška gali būti tikslinama iki kvietimo galiojimo pabaigos. Jeigu paraiška tikslinama, paraiškos pateikimo Agentūrai data yra laikoma paskutinės patikslintos paraiškos pateikimo data.

30. Paraiška prilyginama pareiškėjo įsipareigojimams, kurių pareiškėjas privalo laikytis, jam skyrus Subsidiją.

31. Agentūra gautą paraišką užregistruoja ir paraiškai suteikia unikalų paraiškos kodą (toliau – paraiškos kodas).

32. Pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas paraiškos gavimo ir registravimo patvirtinimas, kuriame nurodomas paraiškos kodas ir paraiškos gavimo data bei tikslus laikas: paraiškos gavimo diena, valanda ir minutė.

33.  Informacija apie gautas ir užregistruotas paraiškas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kvietimo galiojimo pabaigos dienos skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.inovacijuagentura.lt. Skelbiamoje informacijoje nurodomi šie duomenys: pareiškėjo pavadinimas, paraiškos kodas, prašomo skirti subsidijos suma, bendras pagal kvietimą gautų ir užregistruotų paraiškų skaičius bei bendra pagal pateiktas paraiškas prašomą skirti subsidijos suma.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

34. Agentūra, gavusi Aprašo 27 punkte nurodytą paraišką ir dokumentus, ne vėliau kaip per 15 (darbo dienų atlieka paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimą (Aprašo 2 priedas) įvertindama:

34.1. per 5 darbo dienas atitiktį bendriesiems reikalavimams:

34.1.1. paraiška pateikta laikantis kvietime nurodyto termino;

34.1.2. paraiška atitinka Aprašo 1 priede nustatytą formą ir paraiškoje pateikta visa prašoma informacija ir duomenys;

34.1.3. paraiška pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą;

34.1.4. pareiškėjas atitinka Aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus;

34.1.5. veikla, kuriai prašoma subsidija atitinka Aprašo 5 punkte nurodytą remiamą veiklą;

34.1.6. nurodytos išlaidos yra pagrįstos ir atitinka Aprašo 22–23 punktus;

34.2. per 10 darbo dienų atitiktį Aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytiems atrankos ir prioritetiniams kriterijams. 

35. Jeigu Agentūra, atlikdama atitikties bendriesiems reikalavimams paraiškos vertinimą, nustato, kad pateikta paraiška nepasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, paraiškoje pateikta ne visa prašoma informacija, duomenys ir (ar) dokumentai arba vertinimui atlikti nepakanka pagal Aprašo 25 punktą pateiktų dokumentų ar jie pridėti ne visi, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir(ar) dokumentus per Agentūros nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) ir ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo tokio Agentūros prašymo gavimo dienos, per kurį pareiškėjas privalo papildyti ir (ar) patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, duomenis ir (ar) pateikti papildomus dokumentus, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus galima patikrinti viešuose Lietuvos Respublikos registruose ir valstybės informacinėse sistemose. Laikotarpis, nustatytas paraiškai tikslinti, į Aprašo 34 punkte nurodytą terminą neįskaičiuojamas.

36. Trūkstama informacija, duomenys ir (arba) dokumentai pateikiami ta apimtimi, kuri yra nurodoma Agentūros prašyme, iš esmės nekeičiant jau pateiktų paraiškos, duomenų ir (arba) dokumentų turinio. Jei pareiškėjas paraišką pateikė ne Aprašo 25 punkte nustatytu laiku ir (ar) būdu arba per Agentūros nustatytą terminą neištaiso paraiškos trūkumų, nepateikia trūkstamos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų, nepapildo ir (ar) nepatikslina paraiškoje ar kartu su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodytos informacijos, duomenų ir (arba) dokumentų, pateikia patikslintą paraišką, kuri yra analogiška prieš tai pateiktai paraiškai arba kurioje nėra ištaisyti paraiškos trūkumai ir (arba) ištaisyti ne visi trūkumai, paraiška vertinama pagal turimą informaciją.

37. Susirašinėjimas su pareiškėjais vyksta elektroniniu paštu. Laikoma, kad pareiškėjas informaciją iš Agentūros gavo elektroninio pašto išsiuntimo dieną, jei informacija elektroniniu paštu išsiųsta Agentūros darbo laiku (darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val.) arba kitą dieną po išsiuntimo dienos, jei informacija elektroniniu paštu išsiųsta po Agentūros darbo valandų.

38. Baigusi atitikties bendriesiems reikalavimams paraiškų vertinimą Agentūra atlieka pareiškėjo ir paraiškos atitikties atrankos ir prioritetiniams kriterijams nurodytiems 18 ir 19 punktuose vertinimą, užpildydama Aprašo 2 priedą. Atrankos kriterijus vertindama skiriant balus nuo 1 iki 5 balų (kai 1 balas yra žemiausias įvertinimas ir neatitinka aprašymai atitikties kriterijams, o 5 balai yra didžiausias įvertinimas). Prioritetiniams atrankos kriterijams skiriant nuo 0 arba 1 balą (kai 0 balų skiriama kai pareiškėjas neturi bendradarbiavimo patirties ir neatitinka kvietimo temos 1 balas kai tenkinamos prioritetinių kriterijų sąlygos) o 1 balas yra didžiausias įvertinimas). Finansuotinos paraiškos pagal kiekvieną atrankos kriterijų skiriamas balas turi būti ne mažesnis kaip 3 balai, o visų atrankos kriterijų balų suma turi būti ne mažesnė kaip 10 balų. Atsižvelgiant į turimus asignavimus keliems pareiškėjams surinkus vienodą balų skaičių pirmas eilėje įrašomas pareiškėjas, kuris pirmasis (anksčiau pagal laiką) pateikė paraišką.

39. Agentūra Aprašo 34.2 papunktyje nurodytą vertinimą atlieka ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei, vadovaujantis Aprašo 35 punktu, pareiškėjui buvo nustatytas papildomas terminas paraiškai patikslinti, Agentūra tokią paraišką įvertina per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos.

40. Paraiškų vertinimo terminas, nurodytas Aprašo 39 punkte, atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, Agentūros sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 5 darbo dienas.

41. Baigus paraiškos vertinimą ir nustačius, kad paraiška yra tinkama finansuoti, bei tinkamą finansuoti išlaidų sumą, Agentūra ne vėliau kaip per 2  darbo dienas paraiškas reitinguoja pagal balus (mažėjančia tvarka), kurie suteikiami pagal Aprašo 38 punkte nustatytą vertinimo tvarką. Reitinguodama paraiškas Agentūra parengia potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodo pareiškėjo juridinio asmens kodą ir pavadinimą, paraiškos kodą ir pateikimo datą ir laiką, sąskaitos, nurodytos paraiškoje, į kurią turi būti pervedamos lėšos, numerį, siūlomos skirti subsidijos suma.

42. Agentūra taip pat parengia rezervinį pareiškėjų sąrašą, į kurį įtraukiamos visos sureitinguotos paraiškos, kurioms nepakako kvietime nurodyto finansavimo. Rezervinis sąrašas rengiamas tik tuo atveju, jei pagal įvertintas paraiškas skirtinas finansavimas yra didesnis nei numatytas skirti kvietime nurodytas finansavimas. Tuo atveju, jei rengiamas rezervinis sąrašas, jame nurodoma pareiškėjo juridinio asmens kodas ir pavadinimas, paraiškos kodas ir pateikimo data ir laikas, tinkamų finansuoti išlaidų suma, sąskaitos, nurodytos paraiškoje, į kurią turi būti pervedamos lėšos, numeris.

43. Agentūra gali siūlyti skirti mažesnį, nei prašoma paraiškoje, finansavimą, jei įvertinusi paraišką nustato, kad dalis prašomų finansuoti išlaidų yra netinkamos finansuoti.

44. Agentūrai tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustačius, kad pareiškėjas ir (ar) paraiška yra netinkami finansuoti, apie vertinimo rezultatą – sprendimą paraišką atmesti, pareiškėją informuoja elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos, nurodydama teisinį ir faktinį pagrindą paraiškai atmesti.

45. Agentūra parengusi potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų ir rezervinių pareiškėjų sąrašus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių sąrašų sudarymo pateikia juos Ministerijai.

 

VII SKYRIUS

SPRENDIMų skirti subsidiją PRIĖMIMAS

 

46. Sprendimą dėl subsidijos skyrimo, atsisakymo skirti subsidiją arba įtraukimo į rezervinį pareiškėjų sąrašą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 45 punkte nurodyto siūlymo gavimo dienos priima ekonomikos ir inovacijų ministras. Sprendimas dėl subsidijos skyrimo, atsisakymo skirti subsidiją ar įtraukimo į rezervinį pareiškėjų sąrašą įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu.

47. Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime dėl subsidijos skyrimo, atsisakymo skirti finansavimą ar įtraukimo į rezervinį pareiškėjų sąrašą nurodoma:

47.1. pagrindas skirti subsidiją, atsisakymo skirti subsidiją, arba įtraukti į rezervinį sąrašą;

47.2. potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų, sąrašas, kuriame nurodomas pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, pateiktos paraiškos kodas, kiekvienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydis ir sąskaitos, į kurią bus pervedamos lėšos, numeris;

47.3. rezervinis pareiškėjų sąrašas, kuriame nurodomas pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, pateiktos paraiškos kodas, kiekvienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydis ir sąskaitos, į kurią bus pervedamos lėšos, numeris;

47.4. netinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašas (jei tokių nėra sąrašas nesudaromas), kuriame nurodomas pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, pateiktos paraiškos kodas ir pagrindas neskirti subsidijos;

47.5. kita Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta informacija.

48. Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl subsidijos skyrimo, atsisakymo skirti subsidiją arba įtraukimo į rezervinį pareiškėjų sąrašą, informacija apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 2  darbo dienas nuo ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimo priėmimo dienos, raštu pateikiama Agentūrai. Agentūra ne vėliau kaip per 2  darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, apie ekonomikos ir inovacijų ministro priimtą sprendimą dėl subsidijos skyrimo, atsisakymo skirti subsidiją arba įtraukimo į rezervinį pareiškėjų sąrašą paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją ir pateikia su pareiškėju susijusią Aprašo 46 punkte nurodytą informaciją, įskaitant Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytą informaciją.

49. Agentūra per 5  darbo dienas nuo Aprašo 46 punkte nurodyto sprendimo priėmimo pareiškėjams įtrauktiems į Potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, parengia ir pateikia pareiškėjui, paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu, finansavimo sutarties, kuri sudaroma tarp Agentūros ir pareiškėjo, projektą (per šį laikotarpį įvertinamas avanso poreikis). Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo finansavimo sutarties projekto gavimo dienos kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą pasirašo finansavimo sutartį ir pasirašytą finansavimo sutartį elektroninėmis priemonėmis persiunčia Agentūrai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu.

50. Agentūra pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, pasirašytą finansavimo sutartį, pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo pasirašytos finansavimo sutarties gavimo dienos. Agentūra per 5 darbo dienas nuo finansavimo sutarties įsigaliojimo dienos registruoja skirtą subsidiją Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

51. Pareiškėjui Aprašo 49 punkte nurodytu terminu nepateikus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, pasirašytos finansavimo sutarties, Agentūra apie tai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio termino pabaigos informuoja Ministeriją. Ministerija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos iš Agentūros gavimo dienos, priima sprendimą atsisakyti skirti subsidiją, kuris įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu ir apie tai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, elektroniniu paštu informuoja Agentūrą. Agentūra ne vėliau kaip per 2  darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos apie šį sprendimą, elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje informuoja pareiškėją ir nurodo tokio sprendimo apskundimo tvarką, terminus ir kitą Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją.

52. Agentūra perveda pareiškėjui subsidiją finansavimo sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu pareiškėjas lėšas gavo Aprašo 11 punkte nurodytu būdu ir iki finansavimo sutartyje nustatyto termino nepateikė išlaidas pagrindžiančių dokumentų, avansu gautos lėšos Agentūra turi būti grąžintos finansavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d.

53. Pareiškėjui atsisakius skirtos subsidijos, arba nesudarius finansavimo sutarties per Aprašo 49 punkte nurodytą terminą, arba nutraukus sudarytą finansavimo sutartį ir grąžinus skirtą subsidiją, taip pat likus nepanaudotų pagal Priemonę numatytų valstybės biudžetų lėšų, nepanaudotos pagal Priemonę numatytos valstybės biudžeto lėšos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Ministerijos sprendimu eilės tvarka skiriamos paraiškoms, įtrauktoms į rezervinį sąrašą.

54. Siekiant skaidrumo, informacija apie pareiškėjus, kuriems ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimu buvo skirta subsidija, ne trumpiau kaip 1 metus nuo ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimo dėl subsidijos skyrimo priėmimo dienos skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.inovacijuagentura.lt. Kartu nurodomi pareiškėjo duomenys: juridinio asmens kodas, pavadinimas ir kiekvienam pareiškėjui skirtos subsidijos dydis.

 

VIII SKYRIUS

SUBSIDIJOS IŠMOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAI

 

55. Pareiškėjui, kuriam Aprašo 46 punkte nurodytu sprendimu buvo skirta Subsidija, lėšas Agentūra perveda per 10 darbo dienų nuo Įsakymo priėmimo dienos, bet ne vėliau nei iki subsidijos skyrimo laikotarpio pabaigos. Lėšos pervedamos Aprašo 11 punkte nurodytu būdu.

56. Agentūra projekto vykdytojui subsidiją perveda į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

57. Per 5  darbo dienas nuo projekto veiklos įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 5 d. Projekto vykdytojas turi pateikti Agentūrai ataskaitą už dalyvavimo MTEPI diplomatijos programoje rezultatus ir lėšas (Aprašo 4 priedas) su dokumentais, įrodančiais rezultato pasiekimą ir patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

58. Jei projekto vykdytojas Aprašo 57 punkte nurodytu terminu nepateikia projekto veiklų rezultato pasiekimą įrodančių dokumentų, Agentūra apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją, nustatydama ataskaitų pateikimo terminą. Jeigu projekto vykdytojas, be pateisinamos priežasties ir per Agentūros rašte nustatytą terminą nepateikia rezultato pasiekimą įrodančių dokumentų, Agentūra turi teisę nutraukti su juo sudarytą finansavimo sutartį ir apie tai informuoja Ministeriją.

59. Agentūra, gavusi Aprašo 57 punkte nurodytus projekto veiklų rezultato pasiekimą įrodančius dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atlieka šių dokumentų ir juose pateiktos informacijos ir duomenų patikrinimą ir jų tinkamumo įvertinimą.

60. Jeigu vertindama Aprašo 57 punkte nurodytus projekto veiklų rezultato pasiekimą įrodančius dokumentus ir juose pateiktą informaciją ir duomenis Agentūra nustato, kad Projekto vykdytojas pateikta informacija, duomenys ir dokumentai yra netikslūs, neišsamūs ir (arba) pateikti ne visi apmokėjimą įrodantys dokumentai, Agentūra prašo patikslinti, paaiškinti ir (arba) pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus, bei nustato terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 ir ilgesnis kaip 5  darbo dienos nuo tokio prašymo pateikimo dienos, per kurį Projekto vykdytojas turi patikslinti, paaiškinti informaciją, duomenis ar dokumentus ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus.

61. Jei nustatoma, kad projekto vykdytojas pateikė neteisingą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus ir (ar) sąmoningai nuslėpė informaciją, turėjusią reikšmės sprendimo dėl subsidijos skyrimo priėmimui, projekto vykdytojas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą subsidiją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.

62. Jeigu, įvertinusi Aprašo 57 punkte nurodytus projekto veiklų rezultato pasiekimą įrodančius dokumentus bei juose pateiktą informaciją ir duomenis, Agentūra nustato, kad projekto vykdytojo pateikta informacija, duomenys ir dokumentai yra tikslūs, išsamūs ir (arba) pateikti visi apmokėjimą įrodantys dokumentai (nurodyti Aprašo 3 priede) ir visos patirtos išlaidos atitinka Aprašo 22–23 punktuose nurodytus reikalavimus, Agentūra ne vėliau kaip per 2 darbo dienas apie tai raštu informuoja Ministeriją. Ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos iš Agentūros gavimo dienos perveda skirtą subsidiją Aprašo 55 punkte nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

KONTROLĖ IR STEBĖSENA

 

63. Už teisingos ir tikslios informacijos pateikimą, gautų lėšų teisėtą panaudojimą pagal tikslinę finansavimo sutartyje nurodytą paskirtį, išlaidų dvigubo finansavimo prevenciją ir finansinės apskaitos tvarkymą atsako projekto vykdytojas.

64. Jei Aprašo 61 punkte ir finansavimo sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka nustatoma, kad turi būti priimtas sprendimas nutraukti finansavimo sutartį, Agentūra apie tokį poreikį informuoja Ministeriją per 2 darbo dienas. Informacijoje nurodydama:

64.1. projekto vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, paraiškos kodas, skirtos subsidijos dydis;

64.2. teisinis ir faktinis pagrindas nutraukti subsidijos skyrimą dėl 58 ir 61 punkte nurodytų aplinkybių.

65. Sprendimą dėl subsidijos skyrimo atšaukimo arba grąžinimo ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas nuo Aprašo 64 punkte nurodyto siūlymo gavimo dienos priima Ministerija. Sprendimas dėl subsidijos grąžinimo ar neskyrimo įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu (toliau – Įsakymas dėl subsidijos grąžinimo).

66. Įsakyme dėl subsidijos grąžinimo nurodoma:

66.1. projekto vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, pateiktos paraiškos kodas;

66.2. projekto vykdytojo privalomos grąžinti subsidijos dydis;

66.3. terminas per kurį projekto vykdytojas privalo sugrąžinti subsidiją;

66.4. banko sąskaita, į kurią projekto vykdytojas privalo sugrąžinti išmokėta subsidiją;

66.5. kita Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta informacija.

67. Ministerijai priėmus sprendimą susigrąžinti skirtą subsidiją ar atšaukti jos skyrimą, Įsakymas dėl subsidijos grąžinimo ar jos skyrimo atšaukimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos, elektroniniu paštu pateikiamas Agentūros direktoriui. Agentūra apie sprendimą dėl subsidijos grąžinimo informuoja projekto vykdytoją Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir inicijuoja finansavimo sutarties nutraukimą bei, jei buvo išmokėtos lėšos pagal finansavimo sutartį. Lėšų susigrąžinimą.

68. Projekto vykdytojas grąžintinas lėšas turi grąžinti ne vėliau kaip iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino pabaigos. Grąžintinų lėšų sumą projekto vykdytojas turi pervesti į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą (-as) Ministerijos kredito įstaigos sąskaitą (-as). Projekto vykdytojui negrąžinus grąžintinų lėšų per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą, skaičiuojami 0,02 procento nuo grąžintinos sumos dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Projekto vykdytojui praleidus grąžintinų lėšų sumos ar jos dalies grąžinimo terminą, Ministerija ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po sprendime nustatyto termino pabaigos inicijuoja grąžintinų lėšų sumos ar jos dalies ir mokėtinų delspinigių išieškojimą Ministro įsakymu patvirtinta tvarka.

69. Agentūra turi teisę atlikti projekto vykdytojo veiklos stebėseną ir vertinti projekto vykdytojo įgyvendintos veiklos įtaką projekto vykdytojo apyvartos pokyčiui.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Už paraiškoje ir kartu su paraiška pateiktos informacijos, duomenų ir dokumentų bei juose nurodytos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas.

71. Už Ministerijai pateiktų potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų ir rezerviniame pareiškėjų sąrašuose nurodytą informaciją ir duomenų teisingumą ir tikslumą atsako Agentūra.

72. Projekto įgyvendinimo metu sukurta intelektinė nuosavybė 3 metus po projekto finansavimo negali būti perduota neatlygintinai, neatsižvelgiant į rinkos kainas, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.

73. Visi, išskyrus ministro įsakymus, su subsidijos skyrimu susiję teisės aktai, dokumentai, informacija ir duomenys tvarkomi ir saugomi 10 metų nuo paskutinės subsidijos suteikimo dienos, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka, išskyrus nevertinamas paraiškas, kurios saugomos vieną mėnesį po paraiškos atmetimo. Dokumentų saugojimą nustatytą laiką užtikrina Agentūra. Ministro įsakymai šiais klausimais saugomi Ministerijoje nuolat.

74. Projektų vykdytojai, skelbdami publikacijas vykdant projektą, viešindami projekto rezultatus nurodo, kad darbus „Bendrai finansuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija“.

75. Teikdamas paraišką, pareiškėjas sutinka, kad paraiškoje pateikta informacija, išskyrus asmens duomenis, kaip jie suprantami pagal Reglamentą bei informaciją, kuri negali būti atskleista teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nustatyta tvarka, Agentūros gali būti viešinama skelbiant su Aprašo įgyvendinimu susijusią informaciją be atskiro pareiškėjo sutikimo. Asmens duomenys, kaip jie suprantami pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos lamentas), viešinami nebus (viešinamas pareiškėjo pavadinimas ir gauta subsidija).

76. Pareiškėjų pateikti asmens duomenys (paraišką pateikusio asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, paslaugų suteikimo data, vadovo vardas, pavardė, pareigos, dalyvio vardas, pavardė, pareigos įmonėje, turima dalyvavimo tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP programose bei produkto vystymo patirtis ir kompetencijos ) yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – netinkamų finansuoti, potencialiai tinkamų finansuoti ar rezervinių pareiškėjų sąrašų sudarymas, sprendimui dėl subsidijos skyrimo priimti ir lėšoms išmokėti, subsidijos panaudojimo kontrolei atlikti, sprendimams dėl skirto finansavimo grąžinimo, dalinio grąžinimo priimti ir finansų apskaitai. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

77. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos teisės aktų nuostatos.

78. Aprašas gali būti keičiamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu. Nuo Aprašo pakeitimo dienos tiesiogiai taikomos naujos Aprašo nuostatos.

 

________________

 

Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių

dalyvavimą mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros ir inovacijų

diplomatijos programose, skyrimo ir

administravimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių dalyvavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose, skyrimo paraiškos forma)

 

______________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

____________________________________________________________

(teisinė forma, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai,

el. p. paraiskos@inovacijuagentura.lt

 

SUBSIDIJŲ, KURIOMIS SIEKIAMA SKATINTI ĮMONIŲ DALYVAVIMĄ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ DIPLOMATIJOS PROGRAMOSE, SKYRIMO PARAIŠKA

 

______________ Nr.____

(data)

1. Pareiškėjo duomenys

1.1.

Pavadinimas

1.2.

Juridinio asmens kodas

 

1.3.

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodas

 

1.4.

Korespondencijos adresas

 

1.5.

Tel. numeris

 

1.6.

El. pašto adresas

 

1.7.

Banko sąskaitos numeris

 

1.8.

Vadovo vardas ir pavardė, pareigos

 

 

2. Dalyvio duomenys

2.1.

Vardas ir pavardė

2.2.

Tel. numeris

 

2.3.

El. pašto adresas

 

2.4.

Pareigos įmonėje

 

 

3. Paraiškos aprašymas

3.1.

Pareiškėjo planuojamo projekto idėjos / produkto inovatyvumas, planuojami rezultatai ir jų panaudojimo perspektyva bendradarbiaujant su konkrečios valstybės, į kurią skelbiamas MTEPI diplomatijos programos kvietimais, juridiniais asmenimis

(projekto idėjos/produkto sritis; planuojamas technologinis proveržis; rezultatų panaudojimo komercinis potencialas)

 

3.2.

Pareiškėjo (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacinės veiklos vykdymo patirtis;  ištekliai (pasiekti rezultatai), kurių pagrindu planuojama išvystyti produktą) arba galimybės pateikti produktą į užsienio rinką (galimybių komercializuoti produktą užsienio valstybėje pagrindimas)

 

3.3.

Pareiškėjo pasirengimas dalyvauti dvišalio bendradarbiavimo MTEPI programose arba kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu arba pasirengimas pateikti produktą į tarptautinę rinką.

(dalyvavimo Programose patirtis; Programos, pagal kurią planuojama parengti projekto paraišką, pavadinimas; poreikis vykdyti plėtrą į tarptautines rinkas, užmegzti (stiprinti) bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų)

 

 

4. Pareiškėjo patirties ir temos pagrindimas

4.1.

Pareiškėjo bendradarbiavimo, MTEPI veiklų ar verslo vystymo patirtis su konkrečios valstybės, į kurią skelbiamas MTEPI diplomatijos programos kvietimais, juridiniais asmenimis

 

4.2.

Pareiškėjo planuojama projekto idėja atitinka kvietime nurodytas prioritetines temas

 

 

5. Prašomos finansuoti išlaidos

5.1.

Kelionės į  užsienio valstybę ir iš jos transporto išlaidos

(transporto priemonė (-ės), kaina)

 

5.2.

Kelionės užsienio valstybės teritorijoje transporto išlaidos

(transporto priemonė (-ės), kaina)

 

5.3.

Kelionės draudimo išlaidos (draudimo rūšis, kaina)

 

5.4.

Gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje išlaidos (nakvynių skaičius, kaina)

 

5.5.

Dalyvavimo MTEPI diplomatijos programoje mokesčio išlaidos

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ SUMA, Eur 

 

 

PRAŠOMAS FINANSAVIMO INTENSYVUMAS (80 proc.), Eur

 

 

6. Pareiškėjo deklaracija

6.1.

Paraiškoje ir su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra teisinga.

6.2.

Mano atstovaujamas privatus juridinis asmuo: yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (toliau – įsipareigojimai); arba yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir dėl to yra laikoma kad įvykdė įsipareigojimus.

6.3.

Mano atstovaujamam privačiam juridiniam asmeniui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.

6.4.

Mano atstovaujamas privatus juridinis asmuo arba jo atstovas, turintis teisę privataus juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris arba kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti privataus juridinio asmens apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl jų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą, nusikalstamą veiką nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai, verslo tvarkai ar finansų sistemai.

6.5.

Mano atstovaujamas privatus juridinis asmuo yra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.

6.6.

Mano atstovaujamas privatus juridinis asmuo užtikrina dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo kontrolę.

6.7.

Su tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimais, atsiskaitymo ir išlaidų apmokėjimo sąlygomis ir tvarka susipažinau ir sutinku.

6.8.

Sutinku, kad informacija apie paraišką gali būti viešinama skelbiant su Aprašo įgyvendinimu susijusią informaciją.

6.9.

Iki paraiškos pateikimo pagal Agentūros finansuojamus projektus esu gavęs subsidiją iš Agentūros ir laikiausi visų pasirašytose finansavimo sutartyse nustatytų sutartinių įsipareigojimų.

 

Žinau, kad:

subsidija skiriama kaip de minimis pagalba pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013). Didžiausia de minimis pagalbos suma vienai įmonei, atitinkančiai vienos įmonės apibrėžtį pagal Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalį, negali būti didesnė kaip 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų per trejus mokestinius metus;

 paraiškoje pateikti ir kiti būtini duomenys subsidijai apskaičiuoti ir gauti gali būti tvarkomi subsidijos administravimo tikslais;

asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies c punktas ir Aprašas;

asmens duomenų tvarkymo tikslas – netinkamų finansuoti, potencialiai tinkamų finansuoti ar rezervinių pareiškėjų sąrašų sudarymas, sprendimui dėl subsidijos skyrimo priimti ir lėšoms išmokėti, subsidijos panaudojimo kontrolei atlikti, sprendimams dėl skirto subsidijos grąžinimo, dalinio grąžinimo priimti ir finansų apskaitai. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka;

asmens duomenis Agentūra tvarko ir saugo 10 metų nuo paskutinio dokumento pagal Aprašą gavimo datos;

nepateikus paraiškoje prašomos informacijos, asmens duomenų (vardo, pavardės, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ir kitų duomenų, nurodytų paraiškoje), paraiška, vadovaujantis Aprašo 41 punktu, nebus vertinama. Nevertinamos paraiškos saugojimo laikotarpis – 1 mėnuo po paraiškos atmetimo;

nenustatytu laiku ir (ar) būdu pateikta paraiška, atsižvelgiant į Aprašo 41 punktą, nebus vertinama.

 

Esu susipažinęs su:

informacija, kad Aprašo nuostatas įgyvendinanti Ekonomikos ir inovacijų ministerija, juridinio asmens kodas 188621919, buveinės adresas: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845, el. paštas kanc@eimin.lt. ir Agentūra, juridinio asmens kodas 125447177, buveinės adresas: Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius, tel. 8 620 75 756, el. paštas info@inovacijuagentura.lt, yra duomenų valdytojos. Agentūra dėl Apraše numatytų funkcijų atlikimo, taip pat siekdama įgyvendinti šiame priede nustatytą asmens duomenų tvarkymo tikslą atrankinių patikrų metu tikrindama nurodytos pareiškėjo informacijos tikrumą, tvarko asmens duomenis (paraišką pateikusio asmens vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, paslaugų suteikimo data, vadovo vardas, pavardė, pareigos, dalyvio vardas, pavardė, pareigos įmonėje, turima dalyvavimo tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP programose bei produkto vystymo patirtis ir kompetencijos);

informacija, kad Aprašo nuostatas įgyvendinančios Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Agentūra duomenis apie pareiškėją (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos numerį, paslaugų suteikimo datą), apie vadovą (vardą, pavardę, pareigas), apie dalyvį (vardas, pavardė, pareigos įmonėje) tikrins Apraše nurodytose duomenų bazėse ir registruose (Juridinių asmenų registre, Lietuvos Respublikos registruose ar informacinėse sistemose arba lygiaverčiuose kitos valstybės registruose, jei šios informacijos nėra Lietuvos Respublikos registruose, iš kurių būtų suprantama pareiškėjo nuosavybės ir kontrolės struktūra ir veiklos pobūdis, Licencijų informacinėje sistemoje, Įmonių ir fizinių asmenų bankroto vykdomų procedūrų informacinėje sistemoje, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://vrm.lrv.lt/, institucinių sektorių paieškos svetainėje, Nekilnojamojo turto registre, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos sankcijų paieškos sistemoje, „Creditinfo“, Valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, „Ondato“ ir kituose registruose, informacinėse sistemose) siekdama įvertinti paraišką;

informacija, kad Agentūra, siekdama įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslą, asmens duomenis teiks Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;

subsidijos teikimo tvarka, nustatyta Apraše;

Ekonomikos ir inovacijos ministerijos interneto svetainės https://eimin.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ ir Agentūros interneto svetainės www.inovacijuagentura.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiama informacija ir man yra aiškus jų turinys;

savo (pareiškėjo, kuriam atstovauju), kaip duomenų subjekto, teisėmis, įtvirtintomis Reglamente 2016/679:

- teise žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

- teise susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

- teise reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

- teise reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

- teise apriboti asmens duomenų tvarkymą;

- teise pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui, jei manau (manysiu), kad mano asmens duomenys paraiškos vertinimo metu tvarkomi pažeidžiant Reglamento 2016/679 nuostatas;

informacija, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Agentūra, laikydamosi Reglamento 2016/679 reikalavimų, turi teisę teikti tvarkomus asmens duomenis ir jais keistis su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, kurios tvarko asmens duomenis, reikalingus pareiškėjo tinkamumui pagal Aprašą įvertinti, pareiškėjo pateiktų duomenų teisingumui patikrinti, subsidijai skirti ir mokėti, paskirtų lėšų panaudojimo kontrolei vykdyti.

 

Sutinku, kad:

nurodęs neteisingą, neišsamią ar netikslią informaciją (duomenis) ir jos pagrindu gavęs subsidiją, pareiškėjas privalo grąžinti visą nepagrįstai ir (ar) neteisėtai gautą subsidiją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles;

Apraše nustatyta tvarka nustačius, kad subsidija suteikta Apraše nustatytų reikalavimų neatitinkančiam pareiškėjui, nepagrįstai ir (ar) neteisėtai gauta subsidija ar jos dalis bus susigrąžinta Apraše nustatyta tvarka;

pareiškėjas, kuriam skirta subsidija, visus dokumentus, reikalingus patikroms ir (ar) auditui atlikti, teikia neatlygintinai.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

duomenu.apsauga@inovacijuagentura.lt (duomenų valdytojos viešosios įstaigos Inovacijų agentūra duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas); dap@eimin.lt (duomenų valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas).

 

Pridedami dokumentai:

1.   Dalyvio kompetencijas pagrindžiantys dokumentai;

2.   Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija;

3.   Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (nuorodos į kainų pagrindimą).

 

 

___________________                     __________________             ________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

______________

 

Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių

dalyvavimą mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros ir inovacijų

diplomatijos programose, skyrimo ir

administravimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

PARAIŠKOS VERTINIMO LENTELĖ

 

______________ Nr.____

(data)

 

 

Kvietimo numeris

Pareiškėjo pavadinimas

 

Dalyvio vardas ir pavardė

 

 

I.   Atitiktis bendriesiems paraiškos pateikimo reikalavimams

Eil. Nr.

Reikalavimai

Taip

Ne

1.

Paraiška pateikta laikantis kvietime teikti paraiškas nustatytos tvarkos ir termino.

2.

Paraiška užpildyta pagal Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių dalyvavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priede nustatytą formą ir pasirašyta kvalifikuotu parašu, pateikta kartu su kitais kvietime teikti paraiškas ir (arba) paraiškoje nurodytais dokumentais.

3.

Pareiškėjas atitinka Aprašo 12 punkto reikalavimus.

4.

Dalyvis atitinka Aprašo 14 punkto reikalavimus.

5.

Prašomos finansuoti išlaidos ir jų suma atitinka Aprašo IV skyriaus reikalavimus.

 

PASTABOS:

Pareiškėjas paraiškos vertinimo metu nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtaką viešosios įstaigos Inovacijų agentūros valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir (ar) atrankai pasitelktiems tretiesiems asmenims.

Taip, nebandė

 

Ne, bandė

 

 

VERTINIMO IŠVADA

 

Paraiška atitinka bendruosius reikalavimus

(siūloma vertinti atrankos ir prioritetinius kriterijus)

 

Paraišką neatitinka bendrųjų reikalavimų

(siūloma paraišką atmesti (nurodant atmetimo priežastį)

 

 

 

II. Atitiktis atrankos ir prioritetiniams kriterijams (pildoma atitikus bendruosius paraiškos pateikimo reikalavimus)

Eil. Nr.

Atrankos kriterijai

Balai

(1-5)

Komentarai

1.

Pareiškėjo planuojamo projekto idėjos naujumas, planuojami rezultatai ir jų panaudojimo perspektyva bendradarbiaujant su konkrečios valstybės, į kurią skelbiamas MTEPI diplomatijos programos kvietimais, juridiniais asmenimis

 

 

2.

Pareiškėjo (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti inovatyvų produktą

 

 

3.

Pareiškėjo pasirengimas dalyvauti dvišalio bendradarbiavimo arba kitose tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, arba pasirengimas pateikti inovatyvų produktą į tarptautinę rinką

 

 

 

Atrankos kriterijų balų iš viso:

 

 

 

Prioritetiniai kriterijai

Balai

(0-1)

Komentarai

4.

Pareiškėjo bendradarbiavimo, MTEPI veiklų ar verslo vystymo patirtis su konkrečios valstybės, į kurią skelbiamas MTEPI diplomatijos programos kvietimais, juridiniais asmenimis

 

 

5.

Pareiškėjo planuojama projekto idėja atitinka kvietime nurodytas prioritetines temas

 

 

 

Prioritetinių kriterijų balų suma išviso:

 

 

 

Bendra paraiškai skiriamų balų suma

 

 

 

VERTINIMO IŠVADA

 

Paraiška siūloma finansuoti

(nurodoma surinkta atrankos kriterijų balų suma)

 

Paraišką siūloma atmesti

(nurodoma surinkta atrankos kriterijų balų suma ir atmetimo priežastys (Aprašo 35 punktas)

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad atlikdamas savo pareigas susijusias su paraiškos vertinimu nepatekau į interesų konfliktą ir buvau objektyvus bei nešališkas, taip pat pasižadu saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais bei tvarka naudoti man patikėtą ir (ar) žinomą konfidencialią informaciją, kuri man tapo žinoma paraiškos vertinimo metu.

 

 

___________________                     __________________             ________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių

dalyvavimą mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros ir inovacijų

diplomatijos programose, skyrimo ir

administravimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

IŠLAIDŲ PAGRINDIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO ĮRODYMO DOKUMENTAI

 

______________ Nr.____

(data)

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Pagrindžiantys dokumentai

1.

Kelionės į  užsienio valstybę, kurioje vykdoma MTEPI diplomatijos programa, ir iš jos visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos

Bilietai, sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai.

 

Kelionės privataus juridinio asmens arba dalyvio transporto priemone atveju turi būti pateikti kelionės lapai, transporto priemonės panaudos sutartis, transporto priemonės registracijos liudijimas, transporto priemonės gamintojo nurodyti transporto priemonės techniniai duomenys (degalų sunaudojimo normos 100 kilometrų).

2.

Kelionės užsienio valstybės, kurioje vykdoma MTEPI diplomatijos programa, teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos

Bilietai, sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai.

 

Transporto priemonės nuomos atveju turi būti pateikta transporto priemonės nuomos sutartis.

3.

Kelionės draudimo išlaidos

Draudimo liudijimai, sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai.

4.

Gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje, kurioje vykdoma MTEPI diplomatijos programa, išlaidos

Sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai.

 

Apgyvendinimo paslaugas teikiančių subjektų išrašytuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodomas nakvynių skaičius, kaina, suteiktos paslaugos.

5.

Dalyvavimo MTEPI diplomatijos programoje mokesčio išlaidos

Sąskaitos faktūros, kvitai, mokėjimo dokumentai.

 

 

 

___________________                     __________________             ________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

___________________

 

Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių

dalyvavimą mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros ir inovacijų

diplomatijos programose, skyrimo ir

administravimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių dalyvavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose, skyrimo ataskaitos forma)

 

______________________________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas)

____________________________________________________________

(teisinė forma, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai,

el. p. paraiskos@inovacijuagentura.lt

 

SUBSIDIJŲ, KURIOMIS SIEKIAMA SKATINTI ĮMONIŲ DALYVAVIMĄ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ DIPLOMATIJOS PROGRAMOSE, SKYRIMO ATASKAITA

 

______________ Nr.____

(data)

 

Finansavimo sutarties data, Nr.

 

Projekto vykdytojo pavadinimas

Dalyvio vardas ir pavardė

 

 

Pasiekti rezultatai ir jų nauda įmonei (ne mažiau 250 žodžių)

(detalizuoti (išvardyti, aprašyti) atliktus veiksmus / užmegztus ryšius / pasiektus susitarimus)

 

 

Planai dėl pasiektų rezultatų panaudojimo / veiklos tęstinumo / tolesnio bendradarbiavimo su partneriais iš užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų (ne mažiau kaip 250 žodžių)

 

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų rekvizitai

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

(...)

 

 

 

 

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ SUMA (Eur) 

 

 

 

 

PRAŠOMAS FINANSAVIMAS INTENSYVUMAS (80 PROC.)

 

 

 

 

PRIDEDAMA. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

 

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikiami duomenys ir informacija yra tiksli ir teisinga.

 

 

___________________                     __________________             ________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

______________