LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-758 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS

HN 28:2003 „NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS IR ŠALTINIO VANDENS NAUDOJIMO IR PATEIKIMO Į RINKĄ REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 4 d. Nr. V-159  

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymą,

p a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. gaunamam iš Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės Europos Sąjungos narės žemės gelmių ir Lietuvos Respublikos kompetentingos įstaigos ar kitos valstybės Europos Sąjungos narės atsakingos institucijos pripažintam natūraliu mineraliniu vandeniu pagal šios higienos normos 1 priedo 1−5 punktų nuostatas.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Kompetentinga įstaiga nustatyta tvarka praneša Europos Komisijai apie visus atvejus, kai natūralus mineralinis vanduo buvo pripažintas Lietuvos Respublikoje arba kai buvo atsisakyta jį pripažinti pagal šios higienos normos 1 punkto nuostatas.“

4. Pripažįstu netekusiu galios 7.3 papunktį.

5. Pakeičiu 8.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.6. kompetentinga įstaiga – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.“

6. Pakeičiu 8.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.7. maisto kontrolės institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.“

7. Pakeičiu 10.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2.3. numatomą natūralaus mineralinio vandens paruošimo būdą pareiškėjas deklaravo savo prašyme požeminį vandenį pripažinti natūraliu mineraliniu vandeniu, kad tokį paruošimą būtų galima pateisinti vandens sudėtyje esančiais geležimi, manganu, sieros junginiais bei arsenu.“

8. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Vytenis Povilas Andriukaitis