ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-171 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 9 d. Nr. T-150

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 36 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 5.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

5.2. darbo grupė (toliau – Darbo grupė) – Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupė sudaroma iš 9 narių dvejų metų kadencijai: Vicemero, Savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos, Finansų, Informacinių technologijų, Investicijų ir projektų valdymo, Ekonomikos ir verslo plėtros, Turto valdymo, Kultūros skyrių darbuotojų ir jaunimo reikalų koordinatoriaus. Darbo grupė veiklą vykdo vadovaudamasi Aprašu ir veiklos reglamentu, kurį tvirtina Savivaldybės meras. Darbo grupę techniškai aptarnauja Savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Darbo grupės sekretorius, neturinti balsavimo teisės;“.

2. Pakeisti 9.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

9.1. projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, suformuotame Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomame arba valstybiniame žemės sklype, kuris skirtas bendram, viešam naudojimui;

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Česlovas Greičius