http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 8 d. Nr. 1K-209

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1257 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“, eilutėje „01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“:

1.1. pakeičiu paslaugų, žymimų kodais „3222“ ir „3223“, pavadinimus:

 

 

 

 

„3222

Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams)

3223

Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama suaugusiesiems)“

 

1.2. po paslaugos, žymimos kodu „3223“, pavadinimo „Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama suaugusiesiems)“ įrašau šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3525

Gydytojo specialisto (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės)“

 

2.  N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

Direktorė                                                                                                                    Jūratė Sabalienė