LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 5 D. NUTARIMO NR. 03-68 „DĖL LIETUVOS BANKO KOLEKCINIŲ EURŲ MONETŲ, APYVARTINIŲ EURŲ MONETŲ SU LIETUVOS NACIONALINE PUSE NUMIZMATINIŲ RINKINIŲ IR PROGINIŲ SU LIETUVOS NACIONALINE PUSE EURŲ MONETŲ IŠLEIDIMO 2023 M. PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 21 d. Nr. 03-75

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2022 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 03-68 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinių rinkinių ir proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų išleidimo 2023 m. plano patvirtinimo“:

1.  Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Moneta, skirta Vilniaus įkūrimo 700 m. sukakčiai:

nominalas 10 Eur, metalas Ag 925, svoris (masė) 23,30 g, kokybė PROOF, tiražas 3 000 vnt., išleidimo laikas 2023 m. II ketv.“

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Moneta, skirta Berniukų ir jaunuolių chorui „Ąžuoliukas“ jo įsteigėjo Hermano Perelšteino gimimo 100 m. sukakties proga:

nominalas 5 Eur, metalas Ag 925, svoris (masė) 12,44 g, kokybė PROOF, tiražas 3 000 vnt., išleidimo laikas 2023 m. IV ketv.

3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Moneta, skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmeniui neginkluotame pasipriešinime:

nominalas 5 Eur, metalas Ag 925, svoris (masė) 12,44 g, kokybė PROOF, tiražas 2 750 vnt., išleidimo laikas 2023 m. III ketv.“

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                               Gediminas Šimkus