vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos Derinimo

 

2022 m. lapkričio 16 d. Nr. O3E-1564

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalimi, Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 120 punktu bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“
2022 m. spalio 31 d. raštą Nr. 22KR-SD-10784 ir 2022 m. lapkričio 7 d. raštą Nr. 22KR-SD-10937  ir Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2022 m. lapkričio 14 d. pažymą
Nr. O5E-1304 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
ir persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodikos derinimo“, Taryba n u t a r i a:

1.  Paskelbti AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos 2022 m. spalio 31 d. sprendimu (posėdžio protokolo Nr. 36) patvirtintas AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre (1 priedas).

2Derinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos 2022 m. spalio 31 d. sprendimu (posėdžio protokolo Nr. 36) patvirtintą AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo metodiką (2 priedas).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas Renatas Pocius